Aktualności BHP 2020/156 (03-04)

 • Temat numeru: Jak właściwie przygotować ocenę ryzyka zawodowego w firmie
  Chcąc przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, trzeba najpierw odpowiednio się do niej przygotować.
 • Bhp na statkach rybackich według nowych przepisów
  29 stycznia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie bhp i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia. Znajdziemy w nim m.in. wymogi higieniczne i zdrowotne, a także dotyczące szkolenia załogi w zakresie bhp dla wszystkich statków rybackich.
 • Jak zakwalifikować wypadek pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy
  Wypadek komunikacyjny, któremu uległ pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, w czasie jazdy samochodem służbowym, po otrzymaniu i zaaprobowaniu polecenia służbowego obligatoryjnego przybycia do siedziby pracodawcy, w czasie wykonywania tego polecenia służbowego, stanowi wypadek przy pracy, a nie wypadek w drodze do pracy – orzekł Sąd Najwyższy.
 • Nakaz czy wystąpienie przy zakwestionowany monitoringu
  W sytuacji gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom, pracodawca może zastosować monitoring wizyjny. To zagadnienie podlega kontroli inspektorów pracy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych ze stosowaniem monitoringu pracy inspektor pracy ma prawo zastosować właściwe środki prawne. Pytanie: czy w grę wchodzi nakaz, czy wystąpienie? Z pozoru wszystko jedno – jednak nie do końca. Od nakazu podmiot kontrolowany ma prawo się odwołać, a od wystąpienia nie.
 • Łączenie telepracy z wykonywaniem zadań służby bhp
  Wykonywanie licznych zawodów i specjalności jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość. Telepraca doskonale sprawdza się więc tam, gdzie nie ma konieczności sprawowania stałego nadzoru nad pracownikami. Czy w sytuacji gdy telepracownik jest jedyną osobą legitymującą się kwalifikacjami do wykonywania zadań służby bhp, istnieje możliwość, aby łączyć wykonywanie pracy zdalnej z obowiązkami pracownika wyznaczonego do wykonywania zadań służby bhp?
 • Tabela przydziału odzieży w regulaminie pracy
  Pytanie: Czy są przepisy, które zobowiązują pracodawcę do umieszczenia w regulaminie pracy tabeli przydziału odzieży, czy można stworzyć odrębną procedurę, regulamin, który będzie funkcjonował obok regulaminu pracy w tym zakresie? 
 • Jakie zasady powinna spełniać akumulatornia
  Pytanie: W zakładzie pracy (magazyn) jest wydzielone miejsce do ładowania baterii do wózków widłowych (akumulatornia). Ładujące się baterie stoją na drewnianych EUR paletach. Czy taka praktyka jest dopuszczalna?
 • Okazjonalne wykonywanie prac na innych stanowiskach – zapewnienie właściwego szkolenia bhp
  Typowym i najbardziej prawidłowym postępowaniem jest zlecanie pracownikowi pracy, na którą strony się umówiły na etapie nawiązywania współpracy. W wyjątkowych jednak przypadkach istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez konieczności dokonywania wypowiadania formalnych warunków umowy. Należy w takim przypadku zadbać jednak o zapewnienie właściwego szkolenia bhp – nawet jeżeli powierzenie nowej pracy miałoby dotyczyć bardzo krótkiego okresu.
 • Czy praca w szczególnych warunkach decyduje o wcześniejszej emeryturze
  O charakterze prac w szczególnych warunkach nie przesądza zatrudnienie przeważającej liczby pracowników przy pracach w takich warunkach, lecz to, czy do osiągnięcia celu postawionego wydziałowi konieczne było wykonywanie prac wymienionych w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt I UK 155/16.
 • Procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  Jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez PIS?
 • Ocena ryzyka pracownika wykonującego dodatkowe zadania na umowie zleceniu
  W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt z środkami czyszczącymi żrącymi, a co, jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?
 • Idealny plan naprawczy przy narażeniu na hałas
  Są branże, jak również stanowiska pracy, na których często mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych norm (NDN) hałasu. W takim przypadku przepisy zobowiązują do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Jak więc prawidłowo przygotować i przeprowadzić taki program naprawczy?
 • Co zrobić w przypadku zgłoszenia przez pracownika podejrzenia wystąpienia u niego choroby zawodowej
  Pytanie: Pracownik zgłasza w firmie chorobę zawodową mówiąc, że ma chorobę tkanek miękkich. W jaki sposób ma zachować się pracodawca? Jakie kolejne kroki podjąć, jeżeli otrzyma dokument dotyczący choroby zawodowej? Czy mamy kogoś powiadomić, prowadzić rejestr?

Aktualności BHP - cały wykaz