Aktualności BHP 2020/161 (07)

 •  Nowości
  • Badania lekarskie pracowników – Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany (3)
   Na początku czerwca br. pojawiły się propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane zmiany wynikają z pilnej potrzeby racjonalizacji przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Dotyczą wskazówek metodycznych przeprowadzania takich badań, a ich celem jest skrócenie czasu badań, jak i zmniejszenie ich kosztów.
  • 8 kluczowych zmian wynikających z nowej tarczy 4.0 (4)
   Na początku czerwca br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczą antykryzysową 4.0. ustawa przewiduje m.in. zmiany w zakresie kierowania pracowników na urlopy zaległe, ułatwienia w ubieganiu się o środki FGŚP oraz wydłużenie okresu, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 • Przepisy z komentarzem
  • Praca zdalna – kolejne pomysły na doprecyzowanie przepisów (5)
   Ponieważ poziom  uregulowania pracy zdalnej daleki jest od doskonałości, projektowane są zmiany mające na celu wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości. Niestety propozycje w dalszym ciągu są dalekie od ideału i sprawiają w dużej części wrażenie oderwanych od rzeczywistości i przepisów oraz zasad bhp.
 • Pierwsza pomoc
  • 8 zasad udzielania pierwszej pomocy we wszystkich sytuacjach (6)
   Wziąwszy pod uwagę obowiązujące przepisy, każdy powinien posiadać umiejętność ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ale nie tylko przepisy powinny nas do tego skłaniać. W trakcie udzielania pierwszej pomocy można napotkać wiele różnego typu sytuacji. Żeby poradzić sobie w każdej z nich, warto stosować 8 ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy, które pozwalają na skutecznie działanie nawet w nietypowych sytuacjach.
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Informatyk na zleceniu. Czy przeprowadzić szkolenie bhp (7)
   Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego informatyka na podstawie umowy prawa cywilnego jest zapewnienie mu bezpiecznych warunków pracy. Praca informatyka nie wiąże się z takimi zagrożeniami zawodowymi, jakie mają miejsce w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, jednak rekomendowanym postępowaniem dla pracodawcy będzie zapewnienie mu takich szkoleń.
  • Pracownik administracyjny, który zostaje kierownikiem działu. Jakie szkolenie bhp (8)
   Zakres tematyczny szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami jest szerszy niż dla pracowników administracyjno-biurowych. Zatem, nawet jeśli pracownik przenoszony na nowe stanowisko ma aktualne szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych, powinien zostać skierowany na szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia na nowe stanowisko.
  • Czy można stosować elektroniczną kartę szkolenia bhp (9)
   Czy w firmie wolno zastosować elektroniczną kartę szkolenia bhp potwierdzającą odbycie szkolenia wstępnego bhp. Uwierzytelnienie wymaganych podpisów odbywałoby się również na tej karcie poprzez logowanie na indywidualne konto pracownika.
 • Temat numeru:
  • Aktualizacja oceny ryzyka w związku z COVID-19. Czy obowiązkowa? (10)
   Niezależnie od rodzaju wykonywanych obowiązków zawsze istnieje ryzyko związane z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego nie jest jednorazowym epizodem obciążającym pracodawcę. Jego obowiązkiem jest monitorowanie szeroko rozumianego środowiska pracy. Nowe zagrożenie, jakim jest koronawirus może nasuwać wątpliwości w zakresie potrzeby aktualizacji oceny ryzyka. Warto zatem ustalić, czy aktualizacja jest niezbędna. Tym bardziej, że może być zweryfikowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Zespół cieśni nadgarstka. Kiedy nie będzie chorobą zawodową (12)
   Praca monotypowa (jednostajna) występuje, gdy wykonywanie czynności zawodowych wymaga angażowania tylko jednej grupy mięśni lub elementu układu ruchu, a wykonywane czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Niestety nie w każdym przypadku zespół cieśni nadgarstka będzie uznany za chorobę zawodową.
 • Warunki pracy
  • Jak przechowywać butle z gazami obojętnymi (14)
   Butle z gazami inertnymi (obojętnymi) mogą być przechowywane wewnątrz budynku, w specjalnie do tego przeznaczonych szafach. W takich szafach mogą być również przechowywane butle z innymi gazami, niebędącymi gazami obojętnymi. Nie ma jednak przepisów prawnych odnoszących się do wymagań dla takich szaf. W takiej sytuacji należy wskazać wymagania ogólne dla przechowywania butli z gazami.
  • Posiedzenie komisji bhp w czasie epidemii COVID-19 (14)
   Okres epidemii komplikuje życie pracodawcom niezależnie od wielkości zatrudnienia oraz formy organizacyjno-prawnej. Choć obecnie podstawowym wyzwaniem jest zapewnienie właściwego, bieżącego toku pracy, to w przypadku większych pracodawców należy pamiętać też o okresowych obowiązkach, na przykład związanych z koniecznością cyklicznego organizowania komisji bhp.
  • Kto przeprowadzi instruktaż stanowiskowy z obsługi wózka, kiedy przełożony nie ma wiedzy na ten temat (16)
   Pracownik zdał egzamin na obsługę wózków podnośnikowych jednojezdniowych, na ten moment bez egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Otrzymał uprawnienie do obsługi tego wózka. Ale bezpośredni przełożony nie ma wiedzy, żeby taki instruktaż przeprowadzić. Kto powinien zatem przeprowadzić taki instruktaż stanowiskowy?
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Bezpieczeństwo pożarowe – fałszywe alarmy i ochrona przed nimi (17)
   Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru. Ale zapewniając bezpieczeństwo pożarowe, trzeba zwrócić uwagę na fałszywe alarmy czujek pożarowych. Są niebezpieczne i mogą być rezultatem niedostatecznego wyposażenia obiektu, błędów projektowych lub wykonawczych instalacji, błędów montażowych, użytkowania i konserwacji.
 • Case study
  • Wydatek energetyczny dla 12-godzinnej zmiany roboczej (19)

Aktualności BHP - cały wykaz