Aktualności BHP 2020/162 (08)

 •  Nowości
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy już w pełnym zakresie (3)
   Główny Inspektor Pracy zdecydował, że inspektorzy pracy wracają już do wykonywania swoich zadań w pełnym wymiarze. Będą więc prowadzić kontrole w zakładach pracy, ale przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Jak taka kontrola będzie wyglądała w praktyce?
 • Przepisy z komentarzem
  • Mobbing w miejscu pracy (4)
   Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie wszelkim działaniom noszącym znamiona mobbingu. co więcej, pracodawca jest odpowiedzialny nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowania zachowań mobbingowych w firmie. ale nie każde zachowanie sprawiające przykrość pracownikowi może zostań uznane za mobbing. Tylko wystąpienie określonych przesłanek powoduje odpowiedzialność za działania mobbingowe. Kiedy zatem mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy?
 • Warunki pracy
  • Ochrona pracowników przed kleszczami – obowiązki pracodawcy (7)
   Bardzo ważne jest, żeby w czasie prac na terenach zielonych pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy. Lato w pełni, a kleszczy w tym sezonie jest bardzo dużo. Są nosicielami bakterii, wirusów i powodują bardzo groźne choroby. Dlatego tak istotne staje się zapewnienie skutecznej ochrony swoim pracownikom.
  • Sprzęt dielektryczny – terminy badań okresowych (8)
   Sprzęt dielektryczny, taki jak rękawice dielektryczne czy kleszcze i uchwyty izolacyjne do bezpieczników mocy (BM), podlega przeglądom i badaniom okresowym. W sytuacji wątpliwości co do sprawności danego egzemplarza sprzętu należy poddać go próbom i badaniom. Ponadto pracodawca może ustalić krótsze terminy badań, w szczególności, gdy sprzęt jest stosowany, transportowany, przechowywany w trudnych warunkach. Jak często należy wykonywać przeglądy i badania okresowe?
 • Temat numeru
  • Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym. Czyli kto? (9)
   Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość niezapewniania szkoleń pracownikom administracyjno-biurowym, w przypadku gdy odstępstwo takie uzasadnia przeprowadzona ocena ryzyka. Dodatkowo, kiedy przeważająca część działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Niestety, przepisy dające możliwość odstąpienia od szkoleń okresowych mogą się okazać dość problematyczne w praktyce. Szczególnie gdy pojawi się pytanie, kim dokładnie jest pracownik administracyjno-biurowy.
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Szkolenie bhp byłego zleceniobiorcy – czy zachowuje ważność po zatrudnieniu na umowę o pracę (11)
   Konieczne jest przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wcześniejsze przeszkolenie tej osoby jako zleceniobiorcy nie zwalnia z tego obowiązku. Pogląd przeciwny obarczony jest ryzykiem.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zagrożenia na stanowisku pracy garbarza skór (pracownik warsztatu mokrego) (12)
   Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. W artykule przedstawiono zagrożenia na stanowisku pracy, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Co zrobić w sytuacji, gdy sąd zmienił kwalifikację zdarzenia wypadkowego (15)
   Przepisy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy regulujące dokumentację powypadkową nie normują sposobu postępowania w sytuacji, gdy sąd dokona zmiany prawnej kwalifikacji zdarzenia. Z braku przepisów szczególnych można przyjąć, że właściwym postępowaniem będzie sporządzenie nowego dodatkowego protokołu – gdzie w punkcie 7 zostanie zawarta informacja o zmianie prawnej kwalifikacji zdarzenia oraz adnotacja dotycząca wyroku sądu. Warto również do takiego nowego protokołu załączyć odpis wyroku sądu, na podstawie którego dokonano sprostowania.
  • Ile jest ważne orzeczenie wydane przez innego lekarza medycyny pracy w czasie epidemii (16)
   W okresie trwania stanu epidemii badania kontrolne, w razie braku dostępności lekarza profilaktyka, może przeprowadzić inny lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca nie ma podpisanej umowy. Orzeczenie to traci ważność w niedługim okresie po ustaniu stanu epidemii.
 • Służba bhp
  • Odpowiedzialność karna służby bhp (17)
   Bez wątpienia odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie ponosi pracodawca. Natomiast służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży przede wszystkim doradztwo pracodawcy oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy pracownik służby bhp będzie ponosił odpowiedzialność karną za narażenie pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?
 • Pierwsza pomoc
  • Użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) krok po kroku (19)
   AED ratuje życie i powinien być użyty tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że to urządzenie bardzo zaawansowane technicznie, które pomaga osobie udzielającej pierwszej pomocy, ale nie jest w stanie jej zastąpić. Odpowiednie szkolenie zapewnia nie tylko umiejętność posługiwania się urządzeniem, ale także umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Aktualności BHP - cały wykaz