Aktualności BHP 2020/166 (10)

 •  Nowości
  • Nowe wyjaśnienia UODO: Jakich informacji może żądać Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (3)
   Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnił, kiedy i w jakim zakresie inspekcja pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą mieć wgląd do dokumentacji pracowniczej i czego jeszcze mogą zażądać od pracodawcy w kontekście ochrony danych.
  • Nowy wzór książki operatora i inne zmiany w zakresie eksploatacji maszyn na budowie (4)
   Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Istotną zmianą praktyczną jest nowa forma książki operatora maszyn. Będzie obowiązywała od 28 sierpnia 2021 r. Do tego czasu ważność zachowuje dotychczasowy wzór książki papierowej. Jakie jeszcze inne zmiany wprowadza rozporządzenie zmieniające?
  • Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r. wpłynie też na inne świadczenia (7)
   Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. jak taka zmiana wpłynie na inne świadczenia?
  • Więcej robotów w gospodarce, czyli o pomysłach rządu i nowej uldze na robotyzację (9)
   Zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, więcej robotów w produkcji przemysłowej, mniej monotonii, a tym samym mniej wypadków przy pracy oraz utrzymanie światowych trendów w polskiej gospodarce. Takie mają być efekty ulgi na robotyzację, którą przygotowują Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak przeprowadzić próbną ewakuację w czasie epidemii (10)
   Pytanie: Pracuję w dużej szkole. W pierwszych 3 miesiącach mamy obowiązek przeprowadzić próbną ewakuację (jak co roku). Jak to zrobić w czasie pandemii?
  • Jakie dokumenty powinna posiadać drabina zakupiona na potrzeby zakładu (10)
   Pytanie: Chcemy zakupić drabinę o wysokości 100 cm. Producent przesłał nam certyfikat dla drabiny wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Czy oprócz tego powinien dostarczyć deklarację zgodności?
 • Przepisy z komentarzem
  • Pomiar temperatury u pracowników w związku z koronawirusem – aktualizacja (11)
   Kwestia bezpośredniej podstawy prawnej umożliwiającej przeprowadzanie pomiaru temperatury pracowników przed dopuszczeniem do pracy jest cały czas sprawą otwartą, często też dyskusyjną. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego wojewódzkiego inspektora sanitarnego zezwalającej na pomiar temperatury, stosowanie prewencyjnych pomiarów nie budzi wątpliwości co do ich legalności. W przypadku braku takiej decyzji pozostaje uzyskanie zgody pracowników na pomiar temperatury.
  • Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia: Nowe zasady delegowania pracowników a obowiązki pracodawcy (12)
   W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących delegowania pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła uwagę na nowe obowiązki pracodawców w tym zakresie, również względem samej inspekcji pracy. W jaki sposób przekazać zgłoszenie o takim pracowniku?
 • Temat numeru
  • Wypadek pracownika zdalnego a problemy w postępowaniu powypadkowym (14)
   Praca zdalna stwarza znacznie więcej potencjalnych scenariuszy w zakresie możliwości wystąpienia wypadku niż względnie bezpieczna telepraca. Wynika to z tego, że praca zdalna może dotyczyć nie tylko wykonywania prac biurowych (telepraca), ale również prac, których efektem mogą być bliżej nieokreślone części wytwórcze lub usługi materialne. W chwili zaistnienia wypadku przy pracy pracownik (zdalny) ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie swojego przełożonego. Jakie obowiązki ma w tej sytuacji pracodawca? I z jakimi problemami może się spotkać zespół powypadkowy?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Praca w bunkrach zsypowych może być pracą na wysokości (18)
   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął spór dotyczący konieczności zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Co istotne, chodziło o pracowników na stanowiskach zsypowych. A przecież pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Czy w związku z tym praca na stanowiskach zsypowych powinna zostać też uznana za pracę na wysokości ze wszystkimi tego konsekwencjami?
 • Plakat
  • Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową (nowa kampania EU-OSHA) (20)

Aktualności BHP - cały wykaz