Aktualności BHP 2020/168

 •  Nowości
  • Raport: Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy (3)
   W związku z pandemią koronawirusa prawie połowa pracodawców spodziewa się wstrzymania inwestycji, a co czwarty pracownik – redukcji wynagrodzeń. To tylko niektóre wnioski z najnowszego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”. Pokazują one, że pracodawcy szybko zareagowali na bieżącą sytuację epidemiczną i wprowadzili wiele rozwiązań sanitarnych, zanim odpowiednie regulacje weszły w życie. Na rynku pracy panuje jednak przekonanie, że część z rozwiązań pozostanie w firmach na dłużej, ale perspektywy ekonomiczne są pesymistyczne.
 • Przepisy z komentarzem
  • Jak rozumieć prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych (5)
   Uprawnieniem pracodawcy jest zaliczanie do prac pomocniczych dodatkowych zadań, które nie mieszczą się zarówno w ramach prac eksploatacyjnych, jak i w wykazie przykładowych prac pomocniczych. Wynika to z tego, że ten drugi rodzaj prac został uregulowany jedynie w otwartym katalogu zawartym w przepisach w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Co zatem może być pracą pomocniczą?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Komu podlega pracownik służby bhp zatrudniony w MOPS-ie (6)
   W miejskim ośrodku pomocy społecznej pracodawcą jest osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora. Podporządkowanie inspektora ds. bhp kierownikowi sekcji kadr MOPS albo innej osobie, np. zastępcy dyrektora, stanowiłoby ewidentne naruszenie przepisów.
  • Jak zabezpieczyć kierowcę, który wchodzi na cysternę na wysokość 3 m (6)
   Zwolnienie z obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej będzie uzależnione od tego, czy balustrady zainstalowane na cysternie posiadają określoną wysokość i dostatecznie chronią pracownika przed upadkiem z wysokości.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – upadek młodego cieśli (7)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku, który wydarzył się podczas prac związanych z montażem konstrukcji dachu nowo budowanego budynku mieszkalnego. Pracownik spadł z wysokości 14 metrów i doznał ogólnych potłuczeń ciała i pęknięcia kości pięty prawej nogi. Jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Temat numeru
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców (8)
   Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leżą przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tworzenie służby bhp jest obligatoryjne u części większych pracodawców. Kiedy więc pracodawca ma obowiązek utworzenia tej służby, a kiedy może z niej zrezygnować?
 • Warunki pracy
  • Czy toaletę przenośną można wstawić do wnętrza magazynu (11)
   Nie ma przeciwwskazań, pod warunkiem, że magazyn będzie pusty. Ponadto należy zapewnić skuteczną wentylację mechaniczną. Osoby z zewnątrz powinny korzystać z ubikacji na terenie zakładu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
  • Nie mam na nic czasu! – czyli o organizacji pracy w czasie w czasie pandemii (12)
   Warsztaty i publikacje z zakresu zarządzania czasem są dzisiaj bardzo popularne. Paradoksalnie postęp techniki i nowe narzędzia, które mają nam usprawniać i przyspieszać pracę, powodują coraz większe marnotrawienie czasu. Szczególnie jest to widoczne w trakcie epidemii koronawirusa. Wielu pracowników w ramach pracy zdalnej po prostu nie wyrabia się z zadaniami. Z czego to wynika i jak sobie z tym radzić?
  • Monotonia a zagrożenie bezpieczeństwa pracy (14)
   Wieloletnie obserwacje prowadzone przez międzynarodowe i krajowe organizacje zajmujące się ochroną pracy dowodzą, że negatywne skutki monotonii występują przede wszystkim przy wykonywaniu prac rutynowych, polegających na stałym powtarzaniu jednakowych czynności czy zadań roboczych. Następstwem tego są nie tylko skutki psychiczne wynikające z niedociążenia psychicznego. W jaki sposób zapobiegać monotonii w pracy?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Wynagrodzenie za szkolenie bhp podlega oskładkowaniu (15)
   Szkolenia bhp, prelekcje, warsztaty lub inne tego typu zajęcia z zakresu bhp stanowią niemal zawsze przedmiot umowy o świadczenie usług edukacyjnych, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Powoduje to, że takie umowy zawierane ze specjalistami, jako osobami fizycznymi, stanowią podstawę do objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli podlegają oskładkowaniu.
 • COVID-19 a bhp
  • Domownik jako świadek wypadku pracownika zdalnego (16)
   Wykonywanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 w żadnym razie nie wyłącza możliwości wystąpienia wypadku z udziałem zatrudnionego. W takiej sytuacji wy razy współczucia należą się zarówno poszkodowanemu, jak również członkom zespołu powypadkowego, którzy mają ograniczone możliwości w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Trudno w mieszkaniu poszkodowanego o zapis monitoringu, który w sposób obiektywny odtworzy przebieg zdarzenia. W większości przypadków będzie trzeba opierać się na relacji poszkodowanego oraz ewentualnych świadków.
  • Upewnij się, czy dane osobowe zakażonych pracowników są bezpieczne (17)
   Zgodnie z rekomendacją przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. Sprawdź, czy pracodawca, u którego pracownik zachorował na COVID-19, ma prawo ujawnić pozostałym pracownikom informacje z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który był chory lub który może być nosicielem koronawirusa (niepotwierdzonym).
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Czy można stosować elektroniczną kartę szkolenia bhp (18)
   Przepisy dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp nie przewidują prowadzenia dokumentacji o ukończeniu szkoleń bhp w formie elektronicznej. Obecne przepisy stanowią, że odbycie instruktażu ogólnego potwierdza się na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.
  • Jakie szkolenie dla pracownika robotniczego, który jest jednocześnie kierownikiem (18)
   Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Pracownika należy poddać szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  • Do której grupy szkoleniowej zakwalifikować regionalnego kierownika sprzedaży (19)
   O zakwalifikowaniu pracownika do odpowiedniej grupy szkoleniowej nie decyduje nazwa stanowiska, lecz charakter wykonywanej pracy. Pracownika zatrudnionego błędnie na stanowisku kierownika sprzedaży proponuję skierować na szkolenie okresowe dla pracowników niewymienionych w § 14 pkt 1-5 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Instrukcje bhp
  • Instrukcja bhp w gabinecie zabiegowym (20)

Aktualności BHP - cały wykaz