Aktualności BHP - Substancje niebezpieczne 2021/60

  • Zmiana przepisów dotyczących kart charakterystyki (1)
    W połowie zeszłego roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/I2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wprowadzono między innymi zmiany w zapisach karty charakterystyki oraz jej formacie. Nowe przepisy stosuje się od 1 stycznia 2021 r.
  • Deratyzacja i dezynfekcja w miejscu pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników (2)
  • Czym jest sporadyczna praca przy obróbce drewna (3)
    Wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących NDS dla pyłu powstającego przy obróbce drewna oraz dotyczące zaliczenia pyłu z każdego drewna do czynników rakotwórczych spowodowały, że każdy pył drewna podlega przepisom rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Czy producent (dystrybutor) ma zawsze obowiązek dostarczyć kartę charakterystyki (4)
    Karta charakterystyki substancji chemicznej jest głównym narzędziem przepływu informacji o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem pomiędzy producentem, dostawcą i dalszym użytkownikiem substancji lub mieszaniny w łańcuchu dostaw.

Aktualności BHP - cały wykaz