Aktualności BHP 2021/172 (02)

 •  Nowości
  • Kontrola trzeźwości pracowników – resort pracy zapowiedział zmianę przepisów (3)
   Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt nowych rozwiązań prawnych, który pozwoli pracodawcom przeprowadzać samodzielnie prewencyjne kontrole pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie. Projekt uwzględnia również wprowadzenie kompleksowej regulacji określającej podstawy do niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
  • Stanowisko resortu pracy na temat badań okresowych wykonanych w czasie epidemii (4)
   Czy badania okresowe, które zostały wykonane w okresie trwającej epidemii,, powinny zostać ponowione po jej zakończeniu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort pracy.
  • Nowe obowiązki pracodawcy – ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości w firmie (5)
   W grudniu 2021 roku do polskiego porządku prawnego zostanie implementowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o sygnalistach). Choć wydaje się, że to jeszcze sporo czasu, to pracodawcy już teraz powinni zacząć przygotowania do wdrożenia nowych przepisów.
 • Przepisy z komentarzem
  • Szczepienie przeciw COVID-19 – prawo czy obowiązek pracownika (7)
   Najbardziej oczekiwanym produktem w ostatnich kilku miesiącach jest szczepionka na SARS-CoV-2. Jej stosunkowo szybkie pojawienie się (w porównaniu do tempa opracowywania wcześniejszych szczepionek) budzi u części osób mieszane uczucia i wątpliwości w zakresie relacji korzyści – niebezpieczeństwo związane z zaszczepieniem się. Wahania dotyczą również pracodawców. Rodzi się bowiem pytanie: czy pracodawca może nakazać pracownikom zaszczepienie się na COVID-19?
 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca na budowie. Ochrona przed porażeniem (8)
   Na terenie budowy istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem. Większość czynności odbywa się na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych obiektów. W każdym przypadku mamy do czynienia z przewodzącym podłożem oraz zbliżeniem do przewodzących konstrukcji. Ponadto praca wykonywana jest w warunkach zwiększonej wilgotności i często w podwyższonej temperaturze otoczenia. Dlatego tak ważna jest kontrola zastosowanych środków ochrony. Jakie przepisy i normy regulują ochronę przeciwporażeniową? Jak kontrolować ich przestrzeganie w zmieniającej się sytuacji na budowie?
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – śmiertelny wypadek przy osadzaniu studzienek kanalizacyjnych (12)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na placu manewrowym, gdzie pracownik opróżniał cysternę z wapnem. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Czy postępowanie pracownika niezgodnie z instrukcją bhp można uznać za wypadek przy pracy (13)
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy jako zadanie służby bhp (14)
   Rozwój zakładu pracy jest naturalną konsekwencją i pożądanym kierunkiem umożliwiającym realizację celów zakładanych przez pracodawcę. Z rozwojem zakładu wiążą się jego modernizacje, które nie mogą być prowadzone w oderwaniu od problematyki bezpieczeństwa. Obowiązkiem służby bhp i osoby zatrudnionej przy innej pracy wykonującej zadania tej służby jest udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co należy zatem robić w ramach 4 zadania służby bhp?
  • Pierwszeństwo w zatrudnianiu pracowników służby bhp (15)
   Przepisy dotyczące służby bhp i jej kwalifikacji zostały wprowadzone po to, aby dostosować polskie przepisy do wymogów art. I7 dyrektywy 89/391(EWG. Zgodnie z nim pierwszeństwo w zatrudnieniu w charakterze służby bhp mają kompetentni pracownicy danego zakładu. A co w sytuacji ich braku? Czy obowiązki służby bhp mogą pełnić specjaliści zewnętrzni, niezatrudnieni w zakładzie pracy?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jakie normy powinny spełniać krzesła dla pracowników (16)
  • Czy wezwanie pogotowia zwalnia z obowiązku sporządzenia protokołu powypadkowego (17)
  • Czy można postawić piec węglowy razem z olejowym (17)
 • Warunki pracy
  • Kiedy pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach (18)
   Ustalając czy pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach, należy wykazać, że są to prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach, związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym (efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn – powyżej 8400 kJ, a u kobiet – powyżej 4600 kJ) oraz w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • COVID-19 a BHP
  • Próbna ewakuacja w czasie epidemii koronawirusa (19)
   Zgodnie z przepisami właściciele lub zarządcy obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ZL IV (budynki mieszkalne), mają obowiązek przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników (m.in. szkoły, przedszkola), ćwiczenia takie należy organizować co najmniej raz na rok. Jaki jest cel próbnej ewakuacji i jak ją prawidłowo zorganizować? Czy w czasie epidemii warunki ewakuacji należy zmienić?
  • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ręcznego wózka typu paleciak (23)
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Na podstawie jakiego programu szkolić lekarzy (24)
   Nie ma już obowiązku stawiania pieczątki nagłówkowej na Karcie szkolenia wstępnego. Przepisy natomiast nic nie mówią o szkoleniach okresowych.
  • Jakie szkolenia przeprowadzić dla dyrektora zasobów ludzkich (24)

Aktualności BHP - cały wykaz