Aktualności BHP 2021/174 (03-04)

 •  Nowości
  • Bezpieczna praca ze źródłami promieniowania jonizującego (3)
   Obowiązujące zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego dotyczą m.in. przeprowadzania kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz wprowadzenia nowego wzoru karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które obowiązują od 21 stycznia br.
  • Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe (24)
   Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Od kwietnia 2021 r. będą obowiązywały nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dla 24 grup działalności.
  • Przepisy z komentarzem
  • Praca zdalna nie jest równoznaczna z zadaniowym systemem czasu pracy (5)
   Sam fakt wykonywania pracy zdalnej nie musi jeszcze przesądzać o objęciu pracownika zadaniowym czasem pracy. Z tego względu dodatkowym kryterium selekcjonowania pracowników, którzy mają zostać objęci zadaniowym czasem pracy, może być np. rodzaj wykonywanej pracy. W każdym razie pracodawca nie może całkowicie dowolnie wybierać, których pracowników obejmie zadaniowy czas pracy.
 • Temat numeru
  • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp (8)
   Prawidłowe, a przede wszystkim bezpieczne wykonywanie pracy wymaga dopuszczenia do niej osób o właściwych kwalifikacjach oraz takich, którym zapewniono odpowiednie szkolenie w dziedzinie bhp. Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp nie jest zatem tylko formalnością. Pracodawca musi pamiętać o tym, że nie zawsze samo wykazanie, iż w sposób formalny dopełnił obowiązku przeszkolenia pracowników z zakresu bhp będzie okolicznością, która uwolni go od odpowiedzialności, gdy dojdzie do wypadku przy pracy. Lekceważenie obowiązku przeszkolenia pracowników może skończyć się dwojakimi konsekwencjami. Przede wszystkim odpowiedzialnością za wykroczenie. Druga, znacznie poważniejsza, to odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy, która miała swe źródło w niedostatecznym przeszkoleniu z zakresu bhp. A jaka będzie wtedy odpowiedzialność pracowników służby bhp?
 • Wypadki przy pracy
  • Odnowienie starego urazu czy nowy uraz? Kluczowe pytanie w postępowaniu powypadkowym (11)
   Żeby można było mówić o wypadku przy pracy, to skutkiem zdarzenia musi być uraz lub śmierć poszkodowanego. Urazem jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Czy zatem w kategoriach urazu na gruncie prawnej kwalifikacji zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy, można oceniać odnowienie urazu, który zdarzył się wcześniej.
  • Analiza wypadku – śmiertelny wypadek przy usuwaniu eternitu z dachu budynków gospodarczych (12)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło przy usuwaniu płyt eternitowych z dachu budynku gospodarczego na terenie zakładu pracy. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Jaki nadać kolejny numer protokołu wypadkowego (14)
   Mimo zaistnienia wypadku w 2020 roku, protokół powypadkowy sporządzony w 2021 roku powinien mieć nadany kolejny numer z tego roku. Dokument nabiera mocy prawnej dopiero po zatwierdzeniu przez pracodawcę, co będzie miało miejsce w 2021 roku.
 • Służba BHP
  • Przekazywanie obiektów budowlanych do użytkowania przy współudziale służby bhp (22 zadania) (15)
   Obiekty budowlane, w których pracodawca zamierza organizować procesy pracy, muszą spełniać określone wymogi, zarówno zawarte w prawie budowlanym, jak również przepisach bhp. Uwzględniając powyższe, oczywisty jest udział pracowników służby bhp w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
  • Kiedy pracodawca tworzy służbę bhp (16)
 • Warunki pracy
  • Nieszczęśliwy wypadek z udziałem urządzenia technicznego (17)
   Eksploatacja urządzeń technicznych w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym wiąże się zwykle z wyższym poziomem zagrożeń niż w przypadku urządzeń niepodlegających dozorowi. Wypadek przy pracy może zdarzyć się przy wykonywaniu praktycznie każdej pracy. Odrębną kategorią, choć mogącą mieć związek z wypadkiem przy pracy, jest nieszczęśliwy wypadek związany z eksploatacją urządzenia technicznego. Jakie konsekwencje pociąga za sobą wystąpienie takiego zdarzenia?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy behapowiec może ukarać pracownika mandatem za nieprzestrzeganie przepisów bhp (18)
   Pracownik służby bhp ma prawo, a właściwie obowiązek dyscyplinowania pracowników w przypadku gdy sposób wykonywania pracy nie jest zgodny z przepisami oraz zasadami bhp. Pracownik służby bhp może wnioskować o formalne nałożenie kary porządkowej na pracownika, ale nie może jej samodzielnie nałożyć/wymierzyć. Karę bowiem nakłada pracodawca po uprzednim wysłuchaniu obwinionego pracownika.
  • Jakie konsekwencje grożą za spawanie bez uprawnień (19)
   Jeżeli zdarzy się wypadek na terenie zakładu pracy podczas wykonywania prac spawalniczych przez spawacza bez uprawnień, to firmie będą grozić konsekwencje, np. zwiększona składka wypadkowa.
  • Czy pracownikowi należy się odprawa, jeśli otrzyma rentę (20)
   Pracownikowi będzie przysługiwała odprawa, jeżeli uzyska prawo do renty.
  • Czy bez wykształcenia stolarskiego można obsługiwać maszyny stolarskie (20)
   Obsługa maszyn stolarskich nie wymaga wykształcenia w zawodzie stolarza, ale wymaga szczegółowego instruktażu stanowiskowego, obejmującego część praktyczną i część teoretyczną, w tym szczegółowo omówione zasady bhp.
 • COVID-19 a BHP
  • Maski ochronne dla pracowników jako obowiązek pracodawcy (21)
   Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia wirus SARS-CoV-2 został zakwalifikowany do trzeciej grupy zagrożeń w 4-stopniowej skali ryzyka. Czy w związku z tym pracodawca musi zapewnić pracownikowi w zakładzie pracy maski ochronne?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Jakie zagadnienia omówić w czasie szkolenia dla pracowników na wysokości (22)
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bhp w gabinecie zabiegowym (23)

Aktualności BHP - cały wykaz