Aktualności BHP 2021/178 (06)

 •  Nowości
  • Kontrole trzeźwości pracownika – rząd przedstawił nowy projekt rozporządzenia (3)
   W ostatnim czasie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt zmian przepisów Kodeksu pracy dotyczący prowadzenia przez pracodawców prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Nowe przepisy mają wejść w życie w III kwartale 2021 roku. Co się dokładnie zmieni?
  • Polski Ład ogłoszony – ambitna koncepcja czy realny projekt (4)
   W połowie maja odbyła się konwencja programowa, na której został zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Szczegółowe założenia konkretnych projektów oraz źródła ich finansowania będą przedstawiane dopiero w ocenach skutków regulacji wraz z projektami konkretnych aktów prawnych. Na razie Polski Ład to jedynie koncepcja. Ale co już teraz z niej wynika dla pracodawców i pracowników?
  • Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszym kwartale 2021 roku (5)
   Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w pierwszym kwartale 2021 roku blisko 6,4 tys. Kontroli. Jest to prawie 60% mniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy niż w takim samym okresie w 2020 roku. Sprawdź, jak obecnie odbywają się kontrole PIP. W jakiej formie są przeprowadzane i co jest przedmiotem zainteresowania inspektorów pracy?
  • Nowy obowiązek pracodawcy i nowe formularze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (6)
   Pracodawcy mają już nowy obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. W związku z tym zmieniły się formularze druków ZUS ZUA i ZUS ZIZA. Sprawdź szczegóły.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Jakie szkolenie zapewnić terapeucie w poradni niepublicznej (7)
   Dla zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zajęć terapeutycznych terapeuty, jak również uczniów uczestniczących w zajęciach, szkoła może wymagać od firmy zatrudniającej terapeutę oświadczenia, że osoba ta posiada aktualne badania lekarskie oraz szkolenie z zakresu bhp. terapeutę należy także zapoznać z zasadami bezpieczeństwa pracy obowiązującymi na terenie szkoły.
  • Kto może przeprowadzić instruktaż ogólny dla starszego inspektora bhp (8)
   Jeżeli instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego bhp nie może przeprowadzić zatrudniony w firmie pracownik służby bhp, wówczas może je zrealizować wyznaczony przez pracodawcę inny pracownik zakładu, legitymujący się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia bhp, którego wiedza i umiejętności gwarantują realizację programu instruktażu, np. społeczny inspektor pracy.
  • Jak bardzo można zmodyfikować programy ramowe szkoleń (9)
   Jeżeli zachodzi potrzeba poświęcenia czasu dłuższego niż 3 godziny lekcyjne na zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, to pracodawca może wydłużyć przewidywany czas na realizację tego tematu.
 • COVID-19 a BHP
  • Szczepienie przeciw COVID-19. Czy pracownik powinien mieć wolne (10)
   Na podstawie jakiego dokumentu pracownik udający się na szczepienie przeciwko COVID-19 w czasie pracy ma prawo do zwolnienia od pracy? Czy potraktować to jako wyjście prywatne, na które musi zgodzić się pracodawca, ewentualnie jako urlop na żądanie? Jak wykazać w ewidencji czasu pracy czas szczepienia (zarówno tego, na które pracownik sam się zapisał, jak i tego, które potencjalnie będzie organizował pracodawca) – jako czas pracy czy jako zwolnienie od pracy? Poznaj wyjaśnienie resortu pracy.
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na stanowiskach pracy (11)
   Znajomość podstawowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących bhp, jak również przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniach, nie gwarantuje w pełni bezpiecznej realizacji procesów pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie pracownikom regulacji „szytych na miarę” – w postaci instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród takich instrukcji można wyróżnić instrukcje szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca nie powinien zlecać ich opracowania pracownikom służby bhp. ich rola ogranicza się bowiem do opiniowania instrukcji już sporządzonych – a właściwie projektów tych instrukcji.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – ciężki wypadek przy pracy w trakcie budowy wiaduktu nad trakcją kolejową (13)
   W artykule przedstawiamy analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie budowy wiaduktu kolejowego w trakcie wykonywania montażu zbrojenia ustroju nośnego. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Ile czasu ma poszkodowany na zapoznanie się z protokołem powypadkowym (14)
   Protokół wypadkowy należy sporządzić do 14 dni od momentu zgłoszenia wypadku, pracodawca zatwierdza protokół nie później niż w terminie do 5 dni od dnia jego sporządzenia. W praktyce pojawia się często wątpliwość o czas, jaki poszkodowany ma na zapoznanie się z protokołem powypadkowym i wniesienie uwag i zastrzeżeń. Dodatkowy problem może zaistnieć, kiedy poszkodowany wniesie uwagi i zastrzeżenia po zatwierdzeniu protokołu przez pracodawcę. Jak rozwiązać taką sytuację?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy w czasie załatwiania sprawy prywatnej może dojść do wypadku przy pracy (15)
   Pracownik uzyskując zgodę przełożonego na załatwienie spraw prywatnych w czasie przeznaczonym na pracę, przerwał świadczenie pracy. Wobec tego nie ma podstaw do uznania zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy.
  • Wypadek zleceniobiorcy w pierwszym dniu pracy. Co zrobić (15)
   W tym przypadku nie obowiązuje okres karencji i konieczne jest sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
  • Czy przepisy określają minimalny prześwit między hakiem suwnicy a maszyną (16)
   Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) dopuszczają możliwość pracy suwnicy w warunkach opisanych w pytaniu, nazywając te warunki kolizyjnymi.
  • Jak postępować w pracy z prekursorem materiałów wybuchowych (17)
   Szczegółowe postępowanie zależy m.in. od rodzaju prekursora, ilości itd. Postępowanie to musi być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza wybuchu. Jeżeli firma ich nie posiada, to należy zlecić takie wykonanie inspektorowi ochrony ppoż. lub emerytowanemu strażakowi z tytułem inżyniera pożarnictwa. A jeśli posiada, to osoby te muszą zaktualizować  instrukcję i zawrzeć w niej szczegóły zachowania bezpieczeństwa pożarowego.
 • Temat numeru
  • Stres w ocenie ryzyka – szczególnie ważny czynnik w czasie epidemii koronawirusa (18)
   Tak jak obowiązkowa stała się w ostatnim czasie aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowe zagrożenie biologiczne, tak obowiązkowa powinna stać się zmiana w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Pandemia naruszyła dotychczasowy model organizacji pracy, przeorganizowała listę czynników i zagrożeń wpływających na jej efektywność. Niestety stres w ocenie ryzyka jest nadal często pomijany. A przecież należy go uwzględnić w takim samym zakresie, jak inne zagrożenia zawodowe występujące na ocenianym stanowisku pracy. Wymaga jednak indywidualnego podejścia, czasu i wysiłku. Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego pod kątem czynników stresogennych?
 • Case Study
  • Konsekwencje odmowy wykonywania pracy przez pracownika (22)
   Opis analizowanej sytuacji: Środki ochrony indywidualnej pracownika pracującego w niebezpiecznych warunkach uległy zniszczeniu. Zgłosił do pracodawcy. Kierownik obiecał, że następnego dnia dostarczy nowe środki ochronne, czego nie zrobił. Pracownik odmówił wykonania pracy, a pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie i jako przyczynę rozwiązania umowy wskazał odmowę wykonania poleceń przełożonego. Pracownik odwołał się do sądu pracy i domaga się przywrócenia do pracy. Czy pracodawca może wygrać taką sprawę?
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze giętarki (23)
 • Warunki pracy
  • Rok pandemii w Polsce – wyniki badania nastrojów pracowników (24)
   Pomimo niedogodności i zagrożeń wynikających z pandemii, pracownicy w Polsce zdążyli się do obecnej sytuacji w pewnym sensie przyzwyczaić. Większość osób deklaruje, że ich motywacja do pracy pozostała bez zmian. Polski rynek pracy stoi jednak przed wieloma wyzwaniami. Co zatem obecnie niepokoi polskich pracowników?

Aktualności BHP - cały wykaz