Aktualności BHP 2021/180 (07-08)

 • Nowości
  • Praca zdalna – 16 rozwiązań z Polskiego Ładu (3)
   Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej skierowany został do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Przyjęcie projektu przez rząd zapowiedziano na III kwartał 2021 roku. Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość, jaką jest okazjonalna praca zdalna. Takie m.in. założenia wprowadza najnowszy projekt dotyczący pracy zdalnej. Nowe przepisy mają stać się jednym z elementów polskiego Ładu.
  • Płaca minimalna i stawka godzinowa wyższe w 2022 roku (5)
   Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w kwocie 3 tys. Zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł. Proponowane kwoty są obecnie przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi.
  • Inspektor pracy skontroluje małą budowę wieczorem albo w weekend (5)
   Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) rozpoczęła ogólnopolską akcję „Kontrole na małych budowach”. Jak poinformowała Główna Inspektor Pracy, wyniki PIP wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. Inspektor pracy, ustalając rzeczywistą skalę nieprawidłowości i nieprzestrzegania przepisów, będzie prowadził czynności kontrolne w różnych godzinach, także popołudniowych i wieczornych oraz podczas weekendów. Sprawdź, czy na budowach, które obsługujesz, są przestrzegane zasady bhp.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Uprawnienia do wykonywania prac termicznych z użyciem plazmy (6)
   W sytuacji pracownika wykonującego cięcie za pomocą plazmy wymagane jest ukończenie szkolenia, które swoim zakresem będzie obejmować wiadomości teoretyczne, praktyczną naukę obsługi plazmowych urządzeń spawalniczych oraz warunki bezpiecznego wykonywania prac. Uzyskanie uprawnień wymaga zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego.
  • Brak przyczyny wypadku przy pracy – co dalej (7)
   W przypadku braku przyczyny wypadku przy pracy trudno doszukać się przyczyny zewnętrznej, która spowodowała upadek i w konsekwencji obrażenia głowy. Brak przyczyny zewnętrznej, w tym obiektywna niemożność jej ustalenia, powoduje, że niezależnie od spełnienia pozostałych kryteriów wypadku przy pracy zespół powypadkowy nie będzie miał podstaw do kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.
 • COVID-19 a BHP
  • Przestrzeganie norm czasu pracy w pracy zdalnej (8)
   Czy obowiązujące przepisy i planowana nowelizacja Kodeksu pracy są wystarczające, aby uniknąć ryzyka wystąpienia naruszeń związanych z przestrzeganiem norm czasu pracy wykonywanej zdalnie? Wątpliwości dotyczą także sposobu, w jaki należałoby zagwarantować pracodawcy przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Jak zatem kontrolować pracownika zdalnego?
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Czy można przeprowadzić szkolenie pracownikowi będącemu na urlopie (9)
   Kodeks pracy stanowi, że szkolenie w zakresie bhp odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W związku z tym pracownik nie może uczestniczyć w szkoleniu okresowym bhp podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. w trakcie przebywania na urlopie. Należy go skierować na szkolenie okresowe bhp po zakończeniu urlopu.
 • Warunki pracy
  • Praca hybrydowa – jakich nowych kompetencji potrzebujemy (10)
   Organizacje masowo przeprojektowują miejsca pracy po pandemii. Rozproszone zespoły w pracy hybrydowej to wyzwanie dla organizacji, kierowników i samych pracowników. Wszyscy będziemy potrzebować nowych systemów, procedur, nawyków i kompetencji, aby radzić sobie w pracy hybrydowej. Sprawdź, co zrobić, aby pracownicy radzili sobie w tej nowej rzeczywistości w sposób zrównoważony i efektywny.
  • Kod zawodu – jaki wpisać, gdy nie ma go w klasyfikacji zawodów (11)
   Od 16 maja 2021 r. należy podawać kod zawodu dla pracownika w dokumentach zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wybrać kod zawodu, jeżeli nazwy stanowisk pracy opisane w wewnętrznych regulaminach (a charakterystyka stanowiska pracy) nie odpowiadają swym opisem tym samym nazwom zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów lub też tam w ogóle nie występują? Czym należy się kierować, wybierając właściwy kod zawodu?
 • Temat numeru
  • Zasady funkcjonowania społecznej inspekcji pracy (12)
   Społeczna inspekcja pracy to służba społeczna pełniona przez pracowników, która ma na celu m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. W sferze zainteresowania społecznych inspektorów jest zatem zapewnienie przez pracodawcę warunków pracy wynikających z zasad bhp. Z artykułu dowiesz się między innymi, jak wybrać społecznego inspektora pracy w firmie oraz na czym powinna polegać jego współpraca z zakładową służbą bezpieczeństwa i higieny pracy. Podpowiemy również, co powinien kontrolować taki inspektor w zakresie bhp i jaka jest jego rola w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy i analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe.
 • Służba BHP
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji jako 12 zadanie służby bhp (18)
   Jednym z zadań służby bhp jest prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Niby wszystko jasne, ale w praktyce okazuje się, że nie do końca. Tym bardziej, że swój pogląd na wspomniane obowiązki służby bhp mogą mieć inspektorzy pracy w czasie kontroli w zakresie wywiązywania sią przez służbę bhp ze swoich obowiązków.
  • Zastępstwo za nieobecnego pracownika służby bhp (20)
   Skorzystanie ze wsparcia specjalisty spoza zakładu pracy w okresie nieobecności w pracy etatowego bhp-owca wydaje się dobrym rozwiązaniem praktycznym. Jednak przy dłuższej nieobecności pracownika służby bhp może być kwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
  • Konsekwencje zgłoszenia po terminie zastrzeżeń do protokołu inspektora pracy (21)
   W sytuacji gdy inspektor pracy stwierdzi w czasie kontroli nieprawidłowości, jest zobowiązany sporządzić protokół. Kontrolowany nie ma obowiązku akceptacji treści, którą inspektor umieścił w takim dokumencie. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń w terminie 7i dni od dnia udostępnienia protokołu. Co jednak w sytuacji niedotrzymania powyższego terminu? Czy warto po 7 dniach wnosić zastrzeżenia? Jak zwykle dużo zależy od okoliczności konkretnego przypadku, w tym od inspektora, na jakiego się trafi.
 • Plakat
  • Szczepimy się, bo chcemy powrotu do normalności (23)
  • Bądź odpowiedzialnym pracownikiem, zaszczep się przeciwko COVID-19 (24)

Aktualności BHP - cały wykaz