Aktualności BHP 2021/183 (09-10)

 •  Nowości
  • Nowe zawody w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (3)
   Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności. Zakłada dodanie 81 nowych zawodów, jakie ostatnio pojawiły się na rynku pracy, i likwidację kilku przestarzałych.
  • Pracodawcy uzyskają informację o szczepieniach pracowników (3)
   W przygotowaniu jest projekt przepisów, które umożliwią pracodawcom dostęp do informacji o zaszczepieniu pracowników przeciwko COVID-10. Według zapowiedzi przyjęcie zmian planowane jest już na wrześniowym posiedzeniu Sejmu.
  • Przepisy o rusztowaniach do pilnej zmiany (4)
   Przepisy bhp dotyczące rusztowań utknęły w miejscu, w formie określonej jeszcze w PRL. To nie tylko utrudnia realizację prac budowlanych, ale rodzi także zagrożenia dla ludzi pracujących na rusztowaniach. Eksperci Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji apelują do rządu o zmianę przepisów. Chodzi konkretnie o normy dotyczące odległości rusztowania od ściany i zabezpieczenie balkonów. Jakie dokładnie propozycje przedstawili?
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Jak przeprowadzić instruktaż dla pracownika zdalnego (5)
   Dla pracowników IT, zaliczanych do grupy pracowników administracyjno-biurowych, można przeprowadzić szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) w całości w sposób zdalny, na podstawie materiałów dostarczonych w formie elektronicznej przez pracodawcę.
 • Przepisy z komentarzem
  • Ukąszenie przez kleszcza jako wypadek przy pracy (6)
   Wypadek przy pracy jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną kojarzy się w dużej mierze z urazem, do którego dochodzi podczas obsługi szeroko rozumianych narzędzi pracy. W specyficznych sytuacjach w kategoriach wypadku przy pracy mogą być rozpatrywane zdarzenia nietypowe. Jednym z nich jest ukąszenie pracownika przez kleszcza, co we wrześniu (szczególnie w sezonie grzybowym) nie musi być sytuacją odosobnioną.
 • Temat numeru
  • Ocena warunków pracy w razie modyfikacji stanowiska pracy pracownika zdalnego (8)
   W przeważającej części przypadków praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19 realizowana jest w ramach stanowiska pracy, na którym wykonywane są prace z wykorzystaniem komputera. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w ramach której podczas wykonywania pracy zdalnej, po uprzednim wyposażeniu pracownika w sprzęt niezbędny do pracy, zajdzie potrzeba modyfikacji w obrębie wyposażenia. Czy zawsze uzasadnia to konieczność przeprowadzenia ponownej oceny komputerowego stanowiska pracy?
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – zbiorowy, ciężki wypadek w wykopie przy montażu rur kanalizacyjnych (10)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie układania rur instalacji kanalizacyjnej w niezabezpieczonym wykopie o głębokości 3 m. co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Służba BHP
  • Doradztwo w zakresie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia – 15 zadanie służby bhp (11)
   Organizacja oraz metody pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej – to kolejne zadanie służby bhp. jest realizowane w ramach funkcji doradczej. Uwzględniwszy lakoniczny przepis eksponujący to zadanie, mogą powstać wątpliwości w zakresie prawidłowego wywiązywania się służby bhp z przywołanego obowiązku. Na czym zatem polega 15 zadanie służby bhp?
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy a możliwość odwołania pracownika służby bhp z urlopu wypoczynkowego (13)
   Sezon urlopowy to czas, w którym każdy pracownik, w tym służby bhp, ma prawo skorzystać z pracowniczego urlopu wypoczynkowego. Z urlopów korzystają również inspektorzy pracy – część z nich jednak pracuje i realizuje plan kontroli. Czy kontrola inspektora pracy jest podstawą odwołania pracownika służby bhp z urlopu lub może być taką podstawą?
 • Warunki pracy
  • Prawo do klimatyzowanego pomieszczenia do wypoczynku – kiedy i w jakich sytuacjach (14)
   Pracodawca zapewnia łatwo dostępne pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku pracowników, jeżeli wymaga tego ich bezpieczeństwo i zdrowie. W szczególnej sytuacji są pracownicy pracujący w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30 stopni. Mają oni prawo do pomieszczeń klimatyzowanych. To uprawnienie może być skutecznie weryfikowane przez organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak prawidłowo oznakować schody (15)
   Zaleca się oznakowanie stopni schodów, na ogół pierwszego i ostatniego, w przypadku kiedy posadzka posiada kolor schodów i przy słabym oświetleniu trudno odróżnić początek i koniec. W takim przypadku może dojść do potknięcia i upadku osoby na schodach.
  • Czy do obsługi żurawia stacjonarnego wymagane są uprawnienia (16)
   Do obsługi żurawia stacjonarnego z elektrycznym układem podnoszenia (wciągnikiem) o udźwigu do 250 kg, niesłużącego do przemieszczania osób, nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
  • Czy zakażenie nauczyciela COVID-19 w szkole to wypadek przy pracy (16)
   Przypadki związane z zakażeniem chorobą zakaźną, taką jak grypa czy COVID-19 (z poważniejszymi następstwami niż tradycyjna grypa), nie są rozpatrywane w kategoriach wypadków przy pracy – ciężkich, zbiorowych ani śmiertelnych.
  • Kiedy pracodawca musi odprowadzić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (17)
   Jeśli w zakładzie pracy są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, to pracodawca ma obowiązek opłacać składki na fundusz.
  • Kiedy można dopuścić pracownika do obsługi suwnicy (18)
   Pracownik po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym nie jest uprawniony do obsługi suwnicy. Dokumentem uprawniającym do obsługi suwnicy jest zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego określające rodzaj suwnicy i termin ważności zaświadczenia. Pracodawca musi zatem czekać aż pracownik otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnicy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (lub TDT albo WDT).
 • Orzecznictwo sądowe
  • Ochrona pracownicy w ciąży obejmuje również zmianę warunków pracy i płacy (19)
   Kodeksowa ochrona pracy kobiet w ciąży obejmuje zakaz składania przez pracodawcę, w trakcie ciąży pracownicy, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę albo o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Ale nie tylko. Co jeszcze wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 2020 r. i jaki ma wpływ na pracodawcę?
 • COVID-19 a BHP
  • Skierowanie pracownika na badanie okresowe w czasie epidemii (20)
   Okres epidemii COVID-19 wiąże się z modyfikacją niektórych obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Przykładem mogą być regulacje dotyczące profilaktycznych badań lekarskich, w ramach których obowiązki związane z kierowaniem pracowników na badania okresowe uległy czasowemu zawieszeniu. Nie można jednak wykluczyć szczególnych przypadków, kiedy skierowanie pracownika na badania okresowe będzie jak najbardziej zasadne.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Operator komory śrutowniczej – identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy (22)
   Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. W czasie przygotowania oceny ryzyka bardzo ważna jest identyfikacja zagrożeń – to niezbędny element tego procesu.
 • Plakat
  • Zaszczep się przeciwko COVID-19 i jedź na zasłużony, bezpieczny urlop! (24)

Aktualności BHP - cały wykaz