Aktualności BHP 2021/185

 •  Nowości
  • Wyniki akcji kontrolnej na małych budowach (3)
   Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła szokujące wyniki kontroli na małych placach budów. Podstawowe uchybienia spośród całej gamy nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku balustrad ochronnych na rusztowaniach i wzdłuż krawędzi  stropów oraz braku zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości pracowników montujących strome dachy. A to tylko początek nieprawidłowości.
  • Dziennik budowy, montażu i rozbiórki po nowemu (4)
   Nowe rozporządzenie z 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki w dużej mierze zawiera powtórzenia rozwiązań funkcjonujących w poprzednim rozporządzeniu o tej tematyce. Jednak z uwagi na zmiany w Prawie budowlanym nowe rozporządzenie dostosowuje i ujednolica niektóre przepisy. Sprawdź szczegóły.
  • Prace gazoniebezpieczne bez nadzoru – zmiana przepisów (6)
   Epidemia koronawirusa spowodowała braki kadrowe w branży energetycznej. Firmy borykały się (i często dalej borykają) z nieobecnością i rotacją pracowników. Wszystko to odbija się na ciągłości wykonywania prac gazoniebezpiecznych. W związku z tym o zmiany w przepisach wnosili sami przedstawiciele branży energetycznej. Chcieli dostosowania przepisów bhp do realiów wykonywania prac w związku z ograniczeniami wywołanymi epidemią COVID-19. Tak też się stało i od 17 września 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące liczby pracowników wykonujących prace gazoniebezpieczne.
 • Służba BHP
  • Współpraca z laboratoriami w zakresie pomiarów czynników szkodliwych – 17 zadanie służby bhp (7)
   Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy. Wprawdzie badania ii pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia nie są wykonywane z poziomu zakładu pracy. Ostateczna odpowiedzialność za prawidłowe wywiązanie się z obowiązków związanych z ich realizacją spoczywa na pracodawcy. Ogniwem pośrednim między pracodawcą a laboratoriami uprawnionymi do wykonywania tych badań i pomiarów jest służba bhp, której obowiązkiem jest współpraca z laboratoriami.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
  • Refundacja okularów korekcyjnych utraconych przez pracownika przed terminem (9)
   Część pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe powinna używać w czasie pracy okularów korygujących wzrok. Ich zapewnienie leży w gestii pracodawcy, a bieżący nadzór nad ich używaniem – w zakresie osób kierujących pracownikami. Pracodawca powinien zapewnić okulary korygujące wzrok po każdym badaniu sugerującym konieczność stosowania nowej korekcji wzroku. Co jednak w sytuacji, gdy okulary zostaną z różnych względów wcześniej utracone?
 • Temat numeru
  • Jak samodzielnie przygotować instrukcję bhp (11)
   Przepisy zobowiązujące pracodawcę do opracowania instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp nie ingerują szczegółowo w organizację pracy w danym zakładzie. Jedynym aktem normatywnym dotyczącym osób biorących udział w procesie tworzenia instrukcji bhp jest rozporządzenie w sprawie służby bhp. zgodnie z nim zadaniem służby bhp jest opiniowanie instrukcji. Wyłącznie od pracodawcy zależy zatem, komu powierzy opracowanie tego dokumentu. Nie ma też przepisów, które określają wymagania kwalifikacyjne osób, które przygotowują instrukcje bhp.
 • Warunki pracy
  • Ocena stanu ochrony ppoż. w firmie (15)
   Obowiązek przeprowadzania corocznej oceny stanu ochrony ppoż. w firmie nie jest unormowany żadnymi przepisami, ale wynika z ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto wiedzieć, że pracodawca, aby mógł prawidłowo zarządzać firmą, powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące m.in. stanu ochrony ppoż. w zakładzie pracy. Informacje te musi otrzymać w dokonywanej corocznie ocenie stanu ochrony ppoż. W artykule omówiono elementy, które powinna zawierać taka ocena.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy w czasie pandemii jest obowiązek przeprowadzenia próbnej ewakuacji (18)
   Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie zostało zmienione i nadal jest obowiązującym aktem prawnym.
  • Jak zdefiniować stanowisko robotnicze (18)
   Stanowisko robotnicze to takie stanowisko, na którym podczas pracy przeważają czynności robotnicze. Wykonywane przy zaangażowaniu mięśni człowieka. Pracownika należy zakwalifikować do grupy osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a które nie są w inny sposób nazwane w przepisach dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp.
  • Czy stłuczenie to uraz (19)
   Stłuczenie jest uszkodzeniem tkanki podskórnej i mięśniowej oraz okostnej i stawów okołotkankowych. Stłuczenie spełnia więc kryterium definicji urazu.
  • Czy wózkami widłowymi można wyjeżdżać poza teren zakładu pracy (19)
   Wózki widłowe nie powinny być dopuszczane do ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wózek jest jednak urządzeniem przystosowanym do poruszania się po drodze.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – zbiorowy wypadek w trakcie minowania fundamentów budynku (20)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie minowania fundamentów budynku poprzez oberwanie (osunięcie) gruntu i zasypanie dwóch pracowników. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Żądanie unieważnienia regulaminu funduszu socjalnego przez związki zawodowe (21)
   Związkowi zawodowemu nie przysługuje roszczenie o stwierdzenie nieważności decyzji pracodawcy w sprawie samodzielnego (w razie braku uzgodnionego stanowiska związków zawodowych) ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • COVID-19 a BHP
  • Praca zdalna zwiększy koszty pracodawców (22)
   Projektowane przepisy Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej zawierają postanowienia, zgodnie z którymi pracodawca będzie zobowiązany do pokrywania określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Jakie to koszty i na jakich zasadach będą określane?
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze aparatu rentgenowskiego (23)
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Co ile lat prowadzić szkolenie dla pracowników w strefach zagrożonych wybuchem (24)
   W odniesieniu do rozważanej kwestii szkolenia dla osób pracujących w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, należy prowadzić w ramach szkoleń z zakresu bhp na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz w roku.

Aktualności BHP - cały wykaz