Aktualności BHP 2021/187

 •  Nowości
  • Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wyższe niż początkowo planowano (3)
   Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.
  • Od 2022 roku nowe uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS) w zakresie kontroli zwolnień lekarskich (3)
   Zmienione przepisy mają umożliwić ZUS otrzymywanie informacji od pracodawcy lub zleceniodawcy, u których ta sama osoba równolegle pracuje, z czego w jednym miejscu korzysta ze zwolnienia lekarskiego, a w drugim świadczy pracę. Jakie uprawnienia uzyska zatem ZUS w celu weryfikacji prawidłowego wykorzystania przez zleceniobiorcę zwolnienia lekarskiego? Czy dane pozwalające na weryfikację ZUS będzie mógł pozyskiwać od sąsiadów lub klientów?
  • Wypalenie zawodowe – pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie z tego powodu (4)
   Od 1 stycznia 2022 r. pracownicy będą mogli korzystać ze zwolnień lekarskich, jeżeli lekarz zdiagnozuje u nich wypalenie zawodowe. Czym ono jest? Jakie czynniki mogą wpływać na pojawienie się wypalenia zawodowego?
  • Służba bhp w czasie epidemii niezbędna, ale bez dodatkowego wynagrodzenia (5)
   Pandemia koronawirusa niewiele zmieniła w podejściu polskich pracodawców i pracowników do bhp. służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy przybyło nowych obowiązków, jednak aż trzech na czterech pracowników w trakcie pandemii nie otrzymało dodatkowego wynagrodzenia za swoją pracę. Takie są wyniki najnowszego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021”.
  • Pozbądź się odpadów przed końcem roku – ostatni dzwonek dla zapominalskich (6)
   W natłoku licznych obowiązków przedsiębiorcy często odwlekają obowiązek uregulowania kwestii przekazanych odpadów. Nie są świadomi tego, że brak kart przekazania odpadów w systemie BDO będzie utrudniał sporządzenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Czwarty kwartał to idealny czas, aby przekazać odpady do odbiorcy i wystawić karty przekazania odpadów w 2021 roku.
 • Przepisy z komentarzem
  • Nowe zwolnienia ze szkoleń okresowych i badań kierowców (7)
   Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, która przewiduje zmiany w szkoleniach kierowców zawodowych. Każdy kierowca będzie miał swój profil w systemie, więcej kierowców zostanie zwolnionych z obowiązku odbywania szkoleń, a w obiegu pojawią się nowe dokumenty związane ze szkoleniami.
 • Temat numeru
  • Pijany pracownik w zakładzie pracy – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (9)
   Obowiązek zachowania trzeźwości w czasie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Ciąży na nim nie tylko w czasie wykonywania pracy w siedzibie zakładu pracy. Podwładny musi zachować trzeźwość zawsze, gdy przebywa w jakimkolwiek innym miejscu w czasie przeznaczonym na wykonywanie pracy. Wynika to z przepisów prawa oraz z zasad współżycia społecznego. Czy pracownik pod wpływem alkoholu powinien być zawsze zwolniony dyscyplinarnie? Sprawa nie jest taka oczywista. Zapoznaj się z bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego w tym temacie.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza zbiorowego wypadku w trakcie robót elektrycznych na podeście nożycowym (13)
   W artykule przedstawiamy analizę zbiorowego wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie robót elektrycznych budowy tunelu. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Służba bhp
  • Współpraca z lekarzem w ramach 19 zadania służby bhp (14)
   Pracodawca nie ma możliwości dopuszczenia do pracy pracownika, który nie legitymuje się ważnym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do pracy wydanym na podstawie skierowania na badania. Monitoring stanu zdrowia w ramach badań profilaktycznych prowadzony jest przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy – obowiązkiem pracowników służby bhp jest natomiast współpraca z lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, zwłaszcza w procesie organizowania okresowych badań lekarskich pracowników.
 • Warunki pracy
  • Zimowe obowiązki pracodawcy i pracowników (16)
   Do warunków środowiska pracy, z jakimi można się spotkać w zimie, muszą być przygotowani zarówno pracodawca, jak i pracownicy. Istotne jest, aby o bezpieczeństwo pracy dbali nie tylko pracodawcy, osoby nadzoru i służba bhp, ale także sami pracownicy. W tym artkule omówiono wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w zimie. Podpowiadamy również, jakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia do ogrzewania się pracowników i co uwzględnić przy doborze odzieży ciepłochronnej do warunków klimatycznych na danym stanowisku pracy.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy pracownik musi zwrócić odzież roboczą przy wypowiedzeniu umowy o pracę (20)
   W związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu odzieży roboczej, jeśli nie upłynął jeszcze okres jej używalności określony w zakładowej tabeli norm przydziału. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony wspólnie uzgodniły, że pracownik zamiast ją oddawać – za nią zapłaci, uiszczając kwotę adekwatną do końca okresu używalności.
  • Co jaki czas robić pomiary frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej (21)
   Obecność frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej w związku z prowadzonym procesem zobowiązuje do zapewnienia pomiarów zgodnie z częstotliwością dla czynników rakotwórczych.
 • Szkolenia bhp – Eksperci odpowiadają
  • W jakich godzinach przeprowadzić szkolenie wstępne zleceniobiorcy (22)
   Osoba zatrudniona na postawie umowy zlecenia nie jest pracownikiem i tym samym nie ma do niej zastosowania zasada, zgodnie z którą szkolenie bhp powinno odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. W przypadku pracobiorcy zatrudnionego na podstawie umowy prawa cywilnego można uznać, że dopuszczalnym postępowaniem będzie zorganizowanie szkolenia poza przyjętymi godzinami pracy – bez prawa do wynagrodzenia.
 • Plakat
  • Uwaga! Roboty budowlane (23)
 • Instrukcja BHP
  • Przykładowa instrukcja bhp w gabinecie chirurgii plastycznej (24)

Aktualności BHP - cały wykaz