Aktualności BHP 2022/189 (01-02)

 • Temat numeru: Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy PIP) może dotyczyć temperatury w pomieszczeniach pracy
  Kontrola PIP może dotyczyć temperatury w pomieszczeniach pracy. Sezon zimowy w pełni. Nie każdy ma jednak możliwość wykonywania obowiązków w zaciszu domowym, w ramach pracy zdalnej czy telepracy. Przeważająca część osób pracuje poza domem, gdzie temperatury w miejscu pracy bywają dalekie od ideału wynikającego z przepisów. W takiej sytuacji pracodawca może się spodziewać, że pracownik, związek zawodowy lub wywodzący wię z niego społeczny inspektor pracy zawiadomi PIP o braku zapewnienia właściwej temperatury w pomieszczeniu pracy. Może to skutkować kontrolą PIP w zakładzie. Co powinieneś o niej wiedzieć?
 • Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego operatora żurawia wieżowego
  Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego na stanowisku operatora żurawia wieżowego. Dokument opracowano na podstawie metody RISK SCORE.
 • Nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  Nowe przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć rozwój transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa wdraża przepisy dyrektyw unijnych oraz rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwości przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania.
 • Unieszkodliwianie i magazynowanie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych
  Pod koniec zeszłego roku weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych. Poprzednie rozporządzenie dotyczące tej kwestii zostało uchylone 6 września 2021 r.
 • Czy można zmniejszyć odległość między stanowiskami pracy
  Pytanie: Czy w czasie trwającej epidemii COVID-19 pracodawca może zmniejszyć odległość między pracownikami (1,5 m) w przypadku zastosowania przesłon z pleksi na stanowiskach pracy?
 • Czy uraz w czasie „przerwy na papierosa” będzie wypadkiem przy pracy
  W czasie badania okoliczności wypadku przy pracy bardzo ważne jest ustalenie, czy nastąpiło zerwanie przez pracownika związku z pracą. Jeżeli na przykład w firmie obowiązuje zakaz palenia, pracownik wyszedł więc z firmy na papierowa i przed budynkiem doznał urazu, to co wtedy? Czy nastąpiło zerwanie związku z pracą, czy trzeba zdarzenie takie uznań za wypadek przy pracy?
 • Będzie można zawierać umowy o pracę online
  Trwają prace nad ustawą powołującą do życia portal dla pracodawców, gdzie możliwe będzie zawarcie z pracownikiem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Pracodawca będzie też mógł zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy wyliczyć przysługujący urlop.
 • Działalność gospodarcza i umowy cywilne wliczane do stażu pracy
  Dziś przepisy uniemożliwiają uwzględnianie w pracowniczym stażu pracy okresów prowadzenia działalności i wykonywania umów cywilnoprawnych. Stoją też na przeszkodzie w dostępie do wielu stanowisk pracy, dla których taryfikatory kwalifikacyjne przewidują wyłącznie legitymowanie się określonym stażem pracy w ramach stosunku pracy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie przepisy nie przystają do obecnej sytuacji na rynku pracy.
 • Badania i pomiary czynników a modyfikacja zakładu pracy – praktyczne wątpliwości
  Obowiązek realizacji przez pracodawcę badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy jest aktualny mimo trwającej epidemii COVID-19. Badania i pomiary powinny być przeprowadzone z określoną częstotliwością wynikającą z przepisów. Co jednak w sytuacji, gdy termin przeprowadzenia kolejnych badań pomiarów zbiega się w czasie z modernizacją stanowisk pracy?
 • Udział w konsultacjach oraz komisji bhp jako 21 zadanie służby bhp
  Część zadań realizowanych przez służbę bhp ma charakter samodzielny, część odnosi się do współpracy, współdziałania oraz udziału w różnych przedsięwzięciach zmierzających do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Do zakresu działania służby należy uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy służby bhp mają też zagwarantowany udział w każdej komisji powołanej na szczeblu zakładu pracy, której przedmiotem działania są kwestie związane z bezpieczeństwem.
 • Pouczenie o prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
  Informacje zawarte w protokole powypadkowym nie zawsze są akceptowane przez poszkodowanego lub członków rodziny. Z przepisów wynika obowiązek pouczenia tych osób przez zespół powypadkowy w zakresie prawa do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu. Prawo zgłoszenia takich uwag wynika również z treści formularza protokołu wypadkowego. Czy konieczne jest zatem dodatkowe informowanie przez zespół powypadkowy o prawie do wniesienia uwag i zastrzeżeń? Co w sytuacji, gdy zespół powypadkowy nie poinformuje w sposób odrębny poszkodowanego lub jego rodziny o prawie do wniesienia uwag i zastrzeżeń?
 • Czy w czasie nieobecności behapowca może go zastąpić pracownik z innej firmy
  Pytanie: W sytuacji gdy pod jednym adresem zarejestrowane są 3 różne, odrębne podmioty gospodarcze, ale współpracujące ze sobą (dwa podmioty stanowią zasób kadrowy), każdy z tych podmiotów ma swojego pracownika służby bhp. Czy w przypadku nieobecności któregoś behapowca inny może go zastąpić w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp?
 • Czy pracodawca musi kupić fotel ergonomiczny dla pracownika niepełnosprawnego
  Pytanie: Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa) poprosił pracodawcę o fotel ergonomiczny, zdrowotny za kwotę 1.600 zł. Czy pracodawca jest zobligowany do zakupu takiego fotela?
 • Jakie warunki należy spełnić w czasie szkolenia bhp dla pracowników obcojęzycznych
  Czy w czasie szkolenia bhp, kiedy obecni są na nim pracownicy obcojęzyczni, wymagane jest sporządzanie dokumentacji w języku osoby szkolonej?
 • Kto może prowadzić instruktaż ogólny
  Wśród osób uprawnionych do przeprowadzania instruktażu ogólnego jest „pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Czy kierownika działu lub inną osobę, która posiada szkolenie dla osób kierujących pracownikami, można traktować jako osobę uprawnioną do przeprowadzenia instruktażu ogólnego?
 • Analiza wypadku śmiertelnego w trakcie naprawy zbiornika przepompowni ścieków
  W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie naprawy zbiornika przydomowej przepompowni ścieków. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Związek wypadku z pracą
  Rozważając, czy został zachowany związek wypadku z pracą, należy pamiętać, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych nie wymaga, aby związek odnosił się bezpośrednio do samego świadczenia pracy. Wskazuje na to sformułowanie, w którym ustawodawca użył określenia „związku z pracą”, a nie „w związku ze świadczeniem pracy”.
 • Procedura wprowadzania regulaminu pracy a obowiązek konsultacji
  Dla ważności i skuteczności prawnej regulaminu pracy konieczne jest, aby został on wprowadzony z zachowaniem trybu przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Natomiast regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej.

Aktualności BHP - cały wykaz