Aktualności BHP 2022/190 (02)

 •  Nowości
  • Czy krwiodawca musi informować, że bierze wolne – opinia Narodowego Centrum Krwi (3)
   Na tak zadane pytanie wypowiedziało się niedawno Narodowe Centrum Krwi. Za stanowiska NCK wynika, że choć pracodawca musi oczywiście udzielić krwiodawcy zwolnień wskazanych w przepisach, to jednak pracownik nie powinien korzystać z tego prawa w sposób, który szkodziłby pracodawcy.
  • Zmiany w pakiecie mobilności – diety i wynagrodzenia kierowców (4)
   Pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji przepisów, która ma dostosować polskie ustawy do pakietu mobilności. Już wiadomo, jak dokładnie będą brzmiały przepisy o podróżach służbowych kierowców. Ustalono także nowe zasady, związane z pracą kierowcy w nocy, odzyskiwaniem dobrej reputacji i wymogami dotyczącymi baz transportowych.
  • Podsumowanie zmian w prawie pracy, podatkach, ubezpieczeniach i zasiłkach (6)
   Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3.010 zł. Nowy rok to też zmiany w ubezpieczeniach społecznych, jak na przykład ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych. Ale to nie wszystko, to również nowe zasady dotyczące naliczania składki zdrowotnej i nowe ulgi w PIT.
 • Przepisy z komentarzem
  • Osoba realizująca zadania służby bhp – jednak nie wszystko jasne (8)
   Nie w każdym przypadku pracodawca ma obowiązek formalnego powoływania służby bhp w postaci wyodrębnionej komórki organizacyjnej. W przypadku mniejszych pracodawców istnieje możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Obowiązująca regulacja prawna sprawia, że w obrębie takiej konfiguracji nadzoru nad bezpieczeństwem pracy pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi – przynajmniej tych wynikających bezpośrednio z przepisów.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Samoistne schorzenie pracownika jako przyczyna wypadku przy pracy (10)
   Wykonywanie zwykłych czynności (normalny wysiłek, normalne przeżycia psychiczne na stanowisku pracy) przez pracownika, który doznał pogorszenia stanu zdrowia w czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. Nagłe pogorszenie zdrowia w miejscu pracy, którego następstwem jest zgon pracownika, nie zawsze można zatem zakwalifikować jako śmiertelny wypadek przy pracy.
 • Służba BHP
  • Popularyzacja bezpiecznej pracy oraz ergonomii – ostatnie zadanie służby bhp (12)
   Wśród obowiązków służby bhp znajdują się m.in. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp, opracowanie analiz stanu bhp czy udział w postępowaniu powypadkowym. Jest też obowiązek inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Pojawia się pytanie, czy umieszczenie tego obowiązku na ostatniej pozycji w katalogu zadań jest właściwe. Tym bardziej, że właściwy poziom świadomości pracowników z zakresu problematyki bhp oraz ergonomii jest kwestią o podstawowym znaczeniu.
 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca młodocianych (14)
   Młodzi pracownicy podejmują się prac głównie w handlu, usługach czy budownictwie. Wzorem swoich rówieśników z Europy zachodniej wkraczają coraz wcześniej na rynek pracy. Dlatego już od samego początku warto właściwie przygotować młodego człowieka do pracy i wyrobić w nim prawidłowe nawyki jej bezpiecznego wykonywania. Trzeba też od razu wyuczyć określonych zachowań. Wszystko to zaprocentuje zdobyciem nowych kwalifikacji i brakiem wypadków przy pracy. Pracodawca uniknie też kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja zwraca bowiem dużą uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących tej szczególnie chronionej grupy pracowników.
 • Wypadki przy pracy
  • Uraz w czasie „przerwy na papierosa” jako wypadek przy pracy (17)
   W czasie badania okoliczności wypadku przy pracy bardzo ważne jest ustalenie, czy nastąpiło zerwanie przez pracownika związku z pracą. Jeżeli na przykład w firmie obowiązuje zakaz palenia, pracownik wyszedł więc z firmy na papierosa i przed budynkiem doznał urazu, to co wtedy? Czy nastąpiło zerwanie związku z pracą, czy trzeba zdarzenie takie uznać za wypadek przy pracy?
  • Analiza wypadku – śmiertelny upadek z wysokości przy pracach transportowych (18)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie budowy budynku magazynowego w czasie prac transportowych materiałów na dach. Jakie były przyczyny wypadku przy pracy po analizie dokumentacji powypadkowej sporządzonej przez zespół powypadkowy?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy pracownik może otrzymać dwa posiłki profilaktyczne (19)
   Przesłanką zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym jest wydatek energetyczny.
  • Czy przy podnoszeniu kwalifikacji pracownika trzeba podpisać z nim nową umowę (20)
   Finansowanie przez pracodawcę działań pracownika, które mają przynieść mu nowe kompetencje, jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji. Nie ma obowiązku zawierania umowy w tej kwestii, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do „odpracowania” tych kosztów.
  • Jak uwzględnić ekspozycję zawodową pracownika w rejestrze (20)
   Rozporządzenie nie określa zasad aktualizowania dokumentu, ale powinien być to wykaz aktualny. Należy zadbać o wprowadzanie na bieżąco zmian do rejestru. Aby zinterpretować punkt rejestru o awariach i wypadkach, należy odnieść się do zapisów dyrektywa nr 2000/54/WE.
  • Czy można wystawić zezwolenie na wykonywanie prac na wysokości na rok (21)
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie określonych prac szczególnie niebezpiecznych wymaga wystawienia pisemnego zezwolenia na pracę. Taka konieczność dotyczy np. wykonywania pracy w przestrzeniach zamkniętych. Przy pracach na wysokości nie ma takiego obowiązku. Natomiast nie jest to zabronione i można wprowadzać różne rozwiązania.
  • Jakie szkolenia dla osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy (22)
   W celu uzyskania kwalifikacji niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy wystarczające jest ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od rodzaju grupy szkoleniowej ramowe programy szkoleń wymagają, aby na omówienie tych zagadnień przeznaczyć od jednej do trzech godzin szkoleniowych.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze wkrętarki akumulatorowej (23)
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Kiedy potrzebna będzie umowa na szkolenia bhp (24)
   Szkolenie wstępne może być przeprowadzone przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy, u którego szkolenie ma być realizowane. Jeżeli inspektorzy bhp są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy i wykonują zadania służby bhp – wówczas mogą prowadzić szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) dla pracowników jednostek terenowych, w których są zatrudnieni.

Aktualności BHP - cały wykaz