Aktualności BHP 2022/193 (04)

 •  Nowości
  • Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy (3)
   Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jest to 100 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas.
  • Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę i zatrudnieniu od 1 sierpnia 2022 r. (4)
   Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej doprowadzi do zmiany sposobu zawierania i wypowiadania terminowych umów o pracę. Na pracodawców zostaną nałożone też nowe obowiązki w zakresie zawierania umów na okres próbny oraz wypowiadania umów na czas określony. Ale zmiany, które mają zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2022 r. wpłyną również na treść umów zawieranych z pracownikami.
  • Trendy bhp w 2022 roku: wellbeing, praca zdalna, kryzys łańcucha dostaw (5)
   Wielu z nas zastanawia się, co szykuje dla nas 2022 rok. Wprawdzie nastał już kwiecień, epidemia odpuściła, ale w branży bhp nadal słychać pytanie, czy może być jeszcze gorzej? Czy bieżący rok okaże się równie trudny co poprzedni? Niestety nikt nie spodziewał się wojny u naszych wschodnich sąsiadów, nikt też nie potrafi przewidzieć przyszłości. Analizując wydarzenia i fakty, mamy jednak już dość dobre wyobrażenie o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie.
  • Maseczki w zakładzie pracy. Co z zakładowym nakazem ich stosowania (7)
   Od 28 marca 2022 r. przestał obowiązywać nakaz noszenia maseczek – z pewnymi wyjątkami dotyczącymi podmiotów, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach. W wielu zakładach pracy maski zostały natomiast potraktowane jako środki ochrony indywidualnej. Czy zatem pracodawca będzie miał dalej możliwość kontynuowania nakazu stosowania maseczek jako środków profilaktycznych?
 • Case study
  • Zakres dokumentacji powypadkowej i zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego (8)
   Nie każdy dokument zebrany w toku postępowania powypadkowego musi być obligatoryjnie załączony do dokumentacji. Karta leczenia szpitalnego wydaje się mieć istotne znaczenie dla toczącego się postępowania. Inne dokumenty, dotyczące kwestii pobocznych, niemających specjalnego znaczenia dla właściwej kwalifikacji zdarzenia oraz przyjęcia adekwatnej profilaktyki powypadkowej, nie muszą stanowić obligatoryjnej części dokumentacji. A członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. Zasadą jest, że w przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca. W artykule rozwiązujemy problem czytelniczki, która prowadzi swoje pierwsze postępowanie powypadkowe.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Gdzie usytuować stanowisko do cięcia szyn (10)
   Cięcie szyn należy do prac spawalniczych, które są niebezpieczne dla  zdrowia z uwagi na wydobywające się dymy spawalnicze, w tym rakotwórcze (nikiel, tlenek niklu, chromiany VI). Należy postępować zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Jaką frakcję wybrać przy narażeniu na czynniki chemiczne (11)
  • Jakie kwalifikacje do obsługi kotła CO (12)
   Pracownik zatrudniony przy eksploatacji kotła CO na gaz ziemny, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, musi posiadać potwierdzone kwalifikacje G2(E w zakresie obsługi (G2 – grupa 2 urządzeń energetycznych, E – eksploatacja, zakres prac – obsługa-nadzór).
  • Jaka jest minimalna i maksymalna wilgotność pomieszczenia pracy (12)
   Wymagany poziom wilgotności powietrza został określony jedynie dla pomieszczeń pracy, w których są stanowiska wyposażone w monitory ekranowe. Wilgotność względna powietrza nie powinna być mniejsza niż 40%.
  • Czy pracownik służby bhp musi mieć badania sanepidowskie (13)
   Nie ma potrzeby kierowania takiego pracownika na wskazane badania.
  • Kto płaci za wstępne badania lekarskie kandydata, który nie podjął pracy (13)
   Koszty wstępnych badań lekarskich obciążają pracodawcę, nawet wtedy gdy kandydat do pracy nie podejmie zatrudnienia
 • Temat numeru
  • Prosty sposób na przygotowanie analizy stanu bhp w firmie (14)
   Potwierdzeniem dobrego stanu bhp są często brak poważnych wypadków przy pracy i niewystępowanie chorób zawodowych. Ale analiza stanu bhp opisana jedynie wskaźnikami liczbowymi (statystyka ilości, częstotliwości i ciężkości wypadków, liczb zarejestrowanych chorób zawodowych) nie pokazuje, czy w firmie są spełnione wymagania w zakresie bhp dotyczące wszystkich zagadnień wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów szczegółowych w zakresie bhp. przeprowadzenie analizy stanu bhp jest więc zadaniem dość skomplikowanym, które może przysparzać wielu trudności. W artykule przedstawiono krok po kroku proces przygotowania takiej analizy.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Zatrudnienie dla pozoru w orzecznictwie (19)
   Zatrudnienie dla pozoru to takie zatrudnienie, podczas którego pracownik nie wykonuje faktycznie zadań w czasie i miejscu oraz pod kierownictwem przełożonego. Celem takiej umowy jest wyłącznie objęcie pracownika ubezpieczeniem.
 • Służba BHP
  • Wnioski o nagradzanie pracowników – 3 uprawnienie służby bhp (20)
   Każdy pracownik musi przestrzegać przepisów i zasad bhp. osoby, które wykazują w tym zakresie inicjatywę, powinny być przez pracodawcę właściwie promowane. Pośrednikiem w tym zadaniu może okazać się pracownik służby bhp, który w zakresie swoich uprawnień ma możliwość wnioskowania do pracodawcy o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp. Należy się oczywiście kierować obiektywnymi kryteriami, tak aby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania. Co jeszcze powinieneś wiedzieć, składając taki wniosek?
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadek przy pracy obcokrajowca – zawiadomienie przełożonego oraz Państwowej Inspekcji Pracy (22)
   Na terenie RP praca zarobkowa może być wykonywana przez obywateli polskich oraz cudzoziemców. Wypadki mogą się zdarzyć zarówno jednym, jak i drugim. W ostatnim czasie w przypadku sektora budowlanego liczniejszą grupę poszkodowanych stanowią pracownicy ze Wschodu. Wypadek ciężki, zbiorowy czy śmiertelny z udziałem takich osób wymaga zgłoszenia. W żadnym razie nie może pozostać do wyłącznej wiadomości poszkodowanego oraz podmiotu zatrudniającego. Jak postępować w przypadku takiego zdarzenia? Co może grozić za zatajenie wypadku?
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Czy jako firma zewnętrzna muszę prowadzić dokumentację szkoleniową (24)
   Szczegółowe zasady organizacji szkolenia ustala organizator szkolenia. Umowa zawarta z podmiotem realizującym szkolenie (jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) na rzecz zleceniobiorcy powinna zawierać wszystkie kwestie związane z dokumentacją szkoleniową.

Aktualności BHP - cały wykaz