Aktualności BHP 2022/194 (05)

 •  Nowości
  • Zmiana warunków zatrudnienia – nowe uprawnienie pracownika (3)
   Nowe przepisy Kodeksu pracy dadzą pracownikowi zatrudnionemu od co najmniej 6 miesięcy nowe uprawnienie. Będzie mógł wystąpić do pracodawcy o poprawę jego sytuacji poprzez np. zmianę umowy, etatu lub rodzaju pracy. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wolę pracownika albo wyjaśnić, z jakich powodów nie może jej spełnić.
  • Praca po 2025 roku – niezbędne nowe kompetencje (4)
   Według raportu „Przyszłość zatrudnienia” Światowego Forum Ekonomicznego ponad połowa wszystkich pracowników na świecie będzie musiała się przekwalifikować już do 2025 roku. Wymieniając 10 najważniejszych umiejętności, raport pozwala lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi staną firmy i pracownicy w ciągu najbliższych lat. Pandemia COVID-19 wpłynęła na każdy aspekt naszego życia i nie pozostanie bez konsekwencji dla rynku pracy. Jakich kompetencji będziemy wszyscy potrzebować w najbliższej przyszłości?
  • Inspekcja pracy kontroluje przestrzeganie przepisów PPK (6)
   W ogłoszonym przez Państwową Inspekcję Pracy programie działań na lata 2022-2024 ujęto m.in. kontrole w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jakie dokładnie działania kontrolne planuje inspekcja pracy?
  • Zmiany w ustawie wypadkowej (6)
   Forma zawiadomienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek o wysokości obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmieniła się od 1 kwietnia. Zamiast informacji papierowej, płatnicy składek będą otrzymywali ją elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy można zorganizować stanowisko pracy tylko stojące (7)
   Jeśli proces pracy wymaga stałego wykonywania obowiązków w pozycji stojącej lub chodzenia, jeśli wynika to z charakteru pracy, to pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
  • W jaki sposób zmniejszyć poziom hałasu w biurach typu open space (8)
   Odczucie hałasu uciążliwego, męczącego czy denerwującego jest cechą indywidualną człowieka i poziom ten może różnić się nawet o kilka decybeli. Szept ma głośność ok. 20 dB, a w bardzo spokojnej okolicy hałas ma poziom ok. 30 dB. Istnieje kilka sposobów ograniczenia hałasu.
  • Jakie badania zlecić pracownikowi gastronomii (9)
   Pracownicy zatrudnieni w gastronomii podlegają obowiązkowym badaniom wynikającym z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy Kodeks pracy.
 • Temat numeru
  • Umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy – zatrudnianie na podstawie specustawy (10)
   Ze względu na wojnę trwającą w Ukrainie zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Przyjęte przepisy zawierają istotne kwestie dotyczące zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Ułatwienia w zatrudnieniu dotyczą także zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia. Pracodawca powinien zatem wiedzieć, że może legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy lub małżonka obywatela Ukrainy, jeśli ich pobyt na terytorium kraju jest legalny. Jakie szczególne rozwiązania zawiera specustawa?
 • Warunki pracy
  • Zalety posiadania własnego behapowca (12)
   Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Które rozwiązanie jest korzystniejsze w praktyce dla pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dużo bowiem zależy od zaangażowania osoby wykonującej zadania służby bhp. osoba z zewnątrz może być rozwiązaniem tańszym i tym samym korzystniejszym dla pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie to z korzyścią dla bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładzie.
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Kiedy szkolenia stanowiskowe zachowują ważność po ponownym zatrudnieniu (15)
   Zgodnie z art. 237 § 2 Kodeksu pracy, ustawodawca dopuszcza możliwość odstąpienia od obowiązku szkolenia w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Nie dotyczy to zatem ponownego zatrudnienia po przerwie w zatrudnieniu, niezależnie od czasu trwania tej przerwy.
  • Czy pielęgniarka szkolna może przeszkolić pracowników szkoły z pierwszej pomocy (16)
   Szkolenia z pierwszej pomocy pracowników szkół i placówek, zgodnie z art. 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, może prowadzić pielęgniarka systemu. Natomiast nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa powinien posiadać ukończone szkolenie (potwierdzone zaświadczeniem) uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – zgodnie z wymaganiami i programem określonym w rozporządzeniu w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Czy pracownik służby bhp może odmówić prowadzenia szkoleń wstępnych (17)
   Bezpośrednim źródłem obowiązku prowadzenia szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego przez pracownika służby bhp jest rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym niezależnie od faktu braku bezpośredniego wyeksponowania obowiązku prowadzenia instruktażu ogólnego w przepisach rozporządzenia w sprawie służby bhp, pracownik tej służby nie powinien odmawiać przeprowadzenia szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego.
 • Służba BHP
  • Wnioskowanie o nałożenie kar porządkowych – 4 – uprawnienie służby bhp (18)
   Wyróżniająca się postawa pracowników w zakresie przestrzegania przepisów może być podstawą do wnioskowania przez służbę bhp o przyznanie nagrody. Z drugiej strony pracownicy odpowiedzialni za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp mogą liczyć na wniosek pracownika służby bhp w sprawie nałożenia kary porządkowej. W żadnym razie nie można mylić takiego wniosku z formalnym nałożeniem kary. Opinia pracownika służby bhp będzie jednak szczególnym głosem w dyskusji w sprawie ukarania pracownika.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Ryzyko zawodowe dotyczy także zleceniobiorców (20)
   Osoba zatrudniająca na podstawie umów cywilnoprawnych musi dokonać oceny ryzyka zawodowego tych osób. Musi też przekazać stosowne informacje o zagrożeniach i ryzyku w pracy zleceniobiorcom i wykonawcom umów o dzieło.
 • Szkolenia BHP
  • Instruktaż stanowiskowy handlowca (21)
   Pracownik zatrudniony na stanowisku handlowca, przedstawiciela handlowego czy akwizytora ma bardzo szeroki zakres obowiązków, często balansujący na pograniczu stanowiska administracyjno-biurowego i robotniczego. W swojej pracy jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. W artykule omówiono instruktaż stanowiskowy handlowca i przedstawiono zagadnienia, które obowiązkowo należy przekazać pracownikowi w czasie szkolenia.

Aktualności BHP - cały wykaz