Aktualności BHP 2022/196

 •  Nowości
  • Co oznacza stan zagrożenia epidemicznego (3)
   W połowie maja br. został odwołany na obszarze Polski stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Od razu pojawiły się pytania pracodawców i pracowników służby bhp w zakresie zawieszonych wcześniej obowiązków związanych z okresowymi profilaktycznymi badaniami lekarskimi oraz okresowymi szkoleniami bhp pracowników. Czy należy już wrócić do badań i szkoleń pracowników?
  • Zakładowa kontrola trzeźwości pracowników – kolejna wersja projektu (5)
   Na s tronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny już projekt nowelizacji, który określi w Kodeksie pracy zasady prowadzenia przez pracodawcę prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Co się zmieniło tym razem?
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa wymiaru dla przedsiębiorców po nowemu (7)
   Weszły w życie zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali lub podatkiem liniowym) albo podatkiem zryczałtowanym. Czego dotyczą?
 • Przepisy z komentarzem
  • Instrukcje bhp w kilku prostych krokach (8)
   Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje takie stanowią zbiór zasad, wskazówek i sposobów działania, które pozwalają zorganizować bezpieczną pracę i uniknąć zagrożeń. Jak zatem napisać dobre instrukcje bhp?
 • Służba BHP
  • Odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej – uprawnienie służby bhp (11)
   Mimo swobodnego wyboru w zakresie zatrudnienia nie każdy może wykonywać określony rodzaj pracy. Przeszkodą mogą być względy bezpieczeństwa. Przepisy chronią w szczególności młodocianych i kobiety w ciąży oraz karmiące dziecko piersią. W sytuacji stwierdzenia wykonywania pracy wzbronionej – uprawnieniem, a ściślej mówiąc, obowiązkiem służby bhp będzie szybka reakcja.
 • Temat numeru
  • Pomocnik budowlany – kompleksowe szkolenie okresowe bhp (13)
   Pomocnik budowlany to pracownik, który wykonuje zadania pomocnicze na budowach i przy remontach. Do podstawowych czynności w jego pracy należy m.in. malowanie, murowanie, robienie zaprawy, donoszenie materiałów budowlanych itp. Obowiązki takiego pomocnika sprowadzają się w większości przypadków do przygotowywania i czyszczenia narzędzi, noszenia pustaków, worków czy innych cegieł, wykonywania drobnych prac wykończeniowych, skuwania tynku do cegły bądź starych płytek, wykonywania prac porządkowych na budowie. Pomocnik powinien mieć niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. Istotne jest więc właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na takim stanowisku. Szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – wypadek przy pracy w czasie rozładunku towaru (17)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie magazynu. Sprawdź, jakie zabezpieczenia może wprowadzić pracodawca, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości? Czy powinien stanowczo zakazać innym pracownikom pracy w pobliżu miejsca wstawiania towaru na regał? Jakie są dobre praktyki w tego typu sytuacjach?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Ile osób powinno odbierać odpady komunalne (18)
   Przepisy prawa pracy nie regulują w sposób bezwzględny kwestii związanych z minimalną obsadą ekipy wykonującej pracy przy odbieraniu odpadów komunalnych.
  • Jak zapewnić bezpieczne użytkowanie maszyn (19)
   Źródłem informacji o wymaganych przeglądach oraz terminach są instrukcje maszyny lub urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia RTG, ze względu na wysoką szkodliwość promieniowania jonizującego.
  • Czym będzie nieobecność nieusprawiedliwiona pracownika (19)
  • Kiedy można obsługiwać dźwig towarowo-osobowy (20)
   Pracownik (operator) obsługujący dźwig towarowo-osobowy nie musi przechodzić badań lekarskich z zakresu prac na wysokości.
  • Ile to dokładnie 3 m w pracy na wysokości (21)
   Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Wysokość, na której pracownik pracuje, liczy się od podłogi lub ziemi do powierzchni, na której pracownik stoi (wykonuje pracę).
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Czy istnieje różnica między funkcją a zajmowanym stanowiskiem (21)
   W kwalifikowaniu na szkolenia nie tylko nazwa stanowiska pracy ma znaczenie, ale faktycznie wykonywane zadania na tym stanowisku, np. nadzór nad pracownikami, kierowanie zespołem. Brygadzista to nazwa stanowiska pracy typowa dla stanowiska kierującego pracownikami, więc powinien odbyć szkolenie dla osób kierujących pracownikami.
  • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć przedstawiciela handlowego (22)
   Rozstrzygnięcia wątpliwości w kwestii przydzielenia pracowników do poszczególnych grup na szkolenia okresowe bhp należy szukać, poddając szczegółowej analizie ramowe programy szkoleń określone w częściach III-VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
 • Warunki pracy
  • Weryfikacja planów urlopowych pracowników służby bhp oraz sip (23)
   Zarówno pracownicy służby bhp, jak i społeczni inspektorzy pracy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że podobnie jak pozostali pracownicy mają prawo do corocznego płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Uwzględniając rangę pracowników służby bhp i społecznych inspektorów pracy, urlopy powinny być zaplanowane i udzielane ze szczególną rozwagą. W skrajnych przypadkach może bowiem zaistnieć potrzeba przerwania urlopu wypoczynkowego – pracownika służby bhp lub społecznego inspektora pracy. Na szczęście dotyczy to wyłącznie przypadków nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć w momencie udzielania wypoczynku.

Aktualności BHP - cały wykaz