Aktualności BHP 2022/197

 •  Nowości
  • Nowy wzór statystycznej karty wypadku (3)
   Resort pracy przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Poza nowym wzorem statystycznej karty wypadku nowe przepisy mają ułatwić wypełnianie statystycznej karty oraz przetwarzanie tych danych na poziomie europejskim. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
  • Finalna wersja projektu przepisów o pracy zdalnej (4)
   Już kolejny rok trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która przewiduje umieszczenie pracy zdalnej na stałe w ustawie. Końcowy projekt przepisów o pracy zdalnej był jeszcze w maju w uzgodnieniach rządowych. W artykule opisano ostatnie założenia najnowszego projektu przepisów wprowadzających pracę zdalną po epidemii.
  • Będzie trudniej zatrudniać ukraińskich kierowców (7)
   Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy tej nowelizacji przewidują obowiązkowe wpisanie w powiadomieniu o zamiarze zatrudnienia wymiaru pracy i płacy pracownika. Będzie to dość problematyczne dla firm transportowych.
  • Od stycznia 2023 r. pensja minimalna wyniesie 3.383 zł brutto (7)
 • Przepisy z komentarzem
  • Nowa dieta w krajowej podróży służbowej na przykładach (8)
   Dieta za dobę krajowej podróży służbowej ma wzrosnąć z 30 zł do 38 zł. Jeśli zmiany wejdą w życie, wzrosną też inne należności, których podstawę stanowi wysokość diety. W artykule przedstawiono na przykładach, ile wyniosą diety i ryczałty noclegowe po zmianie przepisów.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy prowadzić postępowanie powypadkowe w razie wypadku studenta (10)
   W przypadku gdy zleceniobiorca nie podlega składkom emerytalnym i rentowym, to tym samym nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Z tej przyczyny student, który nie ukończył 26 lat, zatrudniony na umowę zlecenia, nie jest objęty ochroną z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy i nie przysługują mu żadne świadczenia ze środków ubezpieczenia wypadkowego. W takim przypadku nie sporządza się karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy (nie było ubezpieczenia wypadkowego).
  • Czy inżynier ds. jakości i bezpieczeństwa może być pracownikiem służby bhp (10)
   Osoba, która ukończyła studia inżynierskie o kierunku lub specjalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada uprawnienia kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska starszego inspektora bhp.
  • Jak zorganizować prace eksploatacyjne na polecenie pisemne (12)
   Organizując prace eksploatacyjne na polecenie pisemne, należy określić stanowiska poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego i kierującego zespołem. Funkcje można łączyć ze sobą pod warunkiem łączenia nie więcej niż dwóch funkcji jednocześnie oraz niełączenia funkcji dopuszczającego i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii prac pod napięciem.
 • Temat numeru
  • Metoda burzy mózgów w czasie szkolenia bhp (13)
   Metody prowadzenia szkoleń bhp są bardzo różne. To często statyczny wykład lub pogadanka o zasadach bhp. może to być również aktywny udział uczestników w szkoleniu i omawianie zagrożeń na stanowiska pracy na przykładach zdarzeń wypadkowych, do których faktycznie doszło w danym zakładzie. Ale nie tylko… Metoda burzy mózgów może być stosowana praktycznie wszędzie, gdzie trzeba coś ulepszyć albo wymyślić coś nowego. Zapewnia swobodne środowisko, w którym zachęca się każdego do zabierania głosu. Mile widziane są nawet najbardziej dziwaczne pomysły, a każdy uczestnik może się wypowiedzieć bez obawy o negatywną reakcję pozostałych.
 • Służba BHP
  • Odsunięcie od pracy pracownika stwarzającego zagrożenie – 7. uprawnienie służby bhp (17)
   Podstawowym obowiązkiem pracowniczym jest wykonywanie pracy o właściwej jakości z jednoczesnym poszanowaniem zasad bhp. W przypadku gdy zachowanie pracownika powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób, niezbędna jest reakcja pracownika służby bhp. Mimo że przepisy odwołują się do konstrukcji uprawnienia, bardziej prawidłowe będzie przyjęcie, że niezwłoczne odsunięcie od pracy jest obowiązkiem prawnym służby bhp niż uprawnieniem realizowanym w ramach uznaniowości.
 • Wypadki przy pracy
  • Konsekwencje wypadku podczas imprezy integracyjnej (19)
   Właściwe dokonanie kwalifikacji wypadków, które zdarzyły się w czasie pracy czy podróży służbowych, nie powoduje zazwyczaj większych sporów. Tak łatwe do zakwalifikowania nie są już jednak wypadki, do których dochodzi podczas imprez rekreacyjnych, wyjazdów integracyjnych lub szkoleniowych. Pojęcie imprezy integracyjnej czy wyjazdu integracyjnego nie jest bowiem znane prawu pracy. W artykule przedstawiono na konkretnym przykładzie, jak kwalifikować wypadki w czasie takich wyjazdów.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy szkolić pracowników tymczasowych (20)
   Należy przeprowadzić szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) pracownikowi, który wcześniej był zatrudniony przez agencję pracy i zmienił zatrudnienie, podpisując umowę z nowym pracodawcą.
  • W jakim języku szkolić Ukraińców (21)
   Instruktaż ogólny i stanowiskowy (w tym dokumentacja) powinny być zrozumiałe dla osoby szkolonej. Niezbędne jest zatem sporządzanie dokumentów w języku ukraińskim lub ich przetłumaczenie. Trudno jednak oczekiwać, że inspektor pracy, kontrolujący dany podmiot powierzający pracę obywatelom z Ukrainy, będzie analizował dokumentację w języku obcym. Zaleca się zatem sporządzenie dokumentacji w dwóch językach.
  • Kiedy przeprowadzić egzamin w formie zdalnej (21)
   Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp z wykorzystaniem Internetu mogą być prowadzone wyłącznie dla wybranych grup zawodowych. Ukończenie przedmiotowych szkoleń musi odbyć się w formie egzaminu stacjonarnego przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
 • Warunki pracy
  • Woda zdatna do picia, czyli jaka (22)
   Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia. Jednak pojęcie „wody zdatnej do picia” jest bardzo szerokie i niestety niezdefiniowane na gruncie przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Jakie możliwości w tym zakresie ma pracodawca? Czy pracownicy mogą mieć konkretne oczekiwania co do składu wody?
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze zagęszczarki płytowej (23-24)

Aktualności BHP - cały wykaz