Aktualności BHP 2022/198

 • Temat numeru: Sezon urlopowy a terminy postępowania powypadkowego
  Sezon urlopowy może komplikować nie tylko organizację procesu pracy, ale również mieć wpływ na doraźne działania, podejmowane w ramach nieplanowanych sytuacji. Problemy mogą pojawić się, w sytuacji gdy wystąpi wypadek. Wynika to stąd, że procedura powypadkowa rządzi się swoimi terminami. Nie wstrzymują ich uprawnienia urlopowe osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego ani tym bardziej pracodawcy. Jak zatem prowadzić postępowania powypadkowe w wakacje?
 • Kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy
  Tryb postępowania związanego z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu wypadkowym powołać zespół powypadkowy. Co w sytuacji, kiedy pracownik nie zgłosił żadnych dolegliwości?
 • Jaka powinna być bezpieczna szerokość dróg w magazynie
  Pytanie: Jaka powinna być droga/odległość pomiędzy regałami wysokiego składowania. W magazynie pracownicy używają wózków bocznych wysokiego składowania. Czy przepisy lub normy regulują takie odległości?
 • Czy zleceniobiorców umieszczać w rejestrze czynników biologicznych 3 i 4 grupy?
  pytanie: Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenia powinny być wpisywane do rejestrów prac oraz pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych e i 4 grupy?
 • Jakie zasady bhp obowiązują przy zatrudnianiu skazanych
  Pytanie: Nadleśnictwo w ramach umowy z zakładem karnym o zatrudnieniu odpłatnym skazanych na podstawie skierowania do pracy utworzyło stanowisko pracy, na którym pracownicy (osadzeni) będą wykaszać trawy i chwasty kosami spalinowymi wytwarzającymi drgania i hałas na uprawach leśnych. Czy nadleśnictwo ma obowiązek stworzenia oceny ryzyka zawodowego na danych stanowiskach, mimo że osoby nie są zatrudnione na umowę o pracę tylko na podstawie porozumienia z zakładem karnym?
 • Czy dalej obowiązują badania lekarskie wykonane w czasie epidemii
  Pytanie: W czasie stanu epidemii pracownik wykonał badania wstępne do pracy u lekarza innego niż lekarz medycyny pracy. Czy obecnie, gdy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, pracownik ma już konieczność powtórzyć te badania u lekarza medycyny pracy? W jakim czasie?
 • Kiedy pierwsze szkolenie dla służby bhp
  Pytanie: Podjąłem pracę w służbie bhp od razu po ukończeniu studiów wyższych. Czy pierwsze szkolenie okresowe bhp dla służby bhp powinno ukończyć się w okresie do 5 lat od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów, czy w ciągu roku?
 • Czy pracodawca (osoba fizyczna) musi mieć szkolenie bhp
  Pytanie: Czy pracodawca prowadzący warsztat samochodowy i zatrudniający pracownika na umowę o pracę musi posiadać badania lekarskie i szkolenie bhp?
 • Kto może przeprowadzić szkolenie okresowe bhp dla strażaków OSP
  Pytanie: Czy naczelnik ochotniczej straży pożarnej posiadający szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami może przeprowadzić szkolenie okresowe dla strażaków? Co ile należy przeprowadzać takie szkolenie okresowe?
 • Kiedy (i czy w ogóle) przeprowadzać zaległe szkolenia bhp
  Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 3 lat na umowę o pracę. Do tej pory nie miał szkoleń bhp. czy po takim czasie należy przeprowadzić szkolenie wstępne lub okresowe?
 • Czy instruktaż stanowiskowy można przeprowadzić przed zatrudnieniem
  Pytanie: Czy można wcześniej przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownikowi, który jest zatrudniony w firmie, ale będzie awansował i zmieniał stanowisko? Pracownik pracuje na stanowisku robotniczym do końca lipca, a od sierpnia przechodzi na stanowisko administracyjno-biurowe. Czy możemy go już teraz przeszkolić wstępnie z zakresu instruktażu stanowiskowego?
 • Jak przygotować szkolenia dla inżynierów serwisowych na statkach
  Pytanie: Muszę przeprowadzić szkolenie wstępne i okresowe na stanowisku inżynier serwisowy (prace z prądem, prace na wysokości powyżej 3 m na statkach). Nigdy nie przeprowadzałam wcześniej takiego szkolenia. Co powinnam uwzględnić na tych szkoleniach?
 • Kto powinien podpisać program szkolenia
  Pytanie: Aktualizuję programy szkoleń okresowych w zakresie bhp. spotkałem się z sytuację, że na koniec podpisuje się osoba opracowująca program, przedstawiciel pracowników oraz pracodawca jako zatwierdzający. W drugim przypadku spotkałem się z sytuacją, że na końcu podpisała się osoba opracowująca program oraz pracodawca, który „po konsultacji z pracownikami zatwierdził”. Proszę o informację, która opcja jest obowiązująca?
 • Wniosek o niezwłoczne wstrzymanie pracy – 8 uprawnienie służby bhp
  Bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników lub innych osób to sytuacja, która może prowadzić do wypadku lub nawet katastrofy. Wystąpienie bezpośredniego zagrożenia uprawnia pracowników służby bhp do skierowania do pracodawcy wniosku o niezwłoczne wstrzymanie pracy. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy. Po raz kolejny przepisy posługują się konstrukcją uprawnienia służby bhp. w praktyce jest to jednak obowiązek prawny, szczególnie w sytuacji stwierdzenia zagrożenia o charakterze bezpośrednim. Jak to rozumieć?
 • Pracownik w wojsku? Nie będzie wypowiedzenia
  Nowa ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła ochronę zatrudnienia dla osób, które podejmują zarówno terytorialną służbę wojskową, jak i zasadniczą służbę wojskową (dobrowolną lub obowiązkową). Przy czym zakres ochrony jest różny w odmiennych przypadkach. Na czym zatem polega ochrona przed wypowiedzeniem pracownika powołanego do służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych? Czy pracodawca może pobierać dane wojskowe pracownika?
 • Więcej wypadków przy pracy w I kwartale 2022 roku
  W I kwartale 2022 roku zgłoszono 11.111 osób poszkodowanych w wpadkach przy pracy, o 2,0% więcej niż w I kwartale 2021 roku. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących.
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia – już w sierpniu
  Po wejściu w życie planowanej nowelizacji Kodeksu pracy (od sierpnia br.) informacja o warunkach zatrudnienia zostanie poszerzona o wiele dodatkowych punktów, o których pracodawca obecnie nie musi informować pracownika. Nowe będą też terminy wydawania i aktualizowania informacji. Co będzie wynikało z nowego brzmienia art. 29 Kodeksu pracy?
 • Ryczałt za prąd, narzędzia pracy i inne korzyści dla pracownika zdalnego
  Jak przewiduje projekt ustawy, która ma wprowadzić regulacje dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy, pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Na jakich zasadach ma się to odbywać?
 • Umowa o pracę na okres próbny – nowe zasady jej zawierania
  Od sierpnia 2022 roku istotnym zmianom ulegną zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. Na jak długo będzie można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny? W jakich sytuacjach będzie można ją przedłużyć? Czy nadal będzie możliwe zawarcie kolejnej umowy próbnej z tym samym pracownikiem?
 • Szkolenia okresowe bhp w czasie stanu zagrożenia epidemicznego – tak czy nie?
  W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi przeprowadzania szkoleń okresowych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wyjaśniamy: W przypadku zobowiązania pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników (niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku) szkolenia takie będą odbywać się na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Nowe przepisy mają wejść w sierpniu br.

Aktualności BHP - cały wykaz