Aktualności BHP 2022/199

 •  Nowości
  • Zmiany w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców (3)
   W związku z powierzeniem wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy pracodawca ma obowiązek przekazywać do powiatowego urzędu pracy określone dane. Dnia 15 lipca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, tym samym poszerzył się katalog danych wymaganych w powiadomieniu o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Sprawdź, dlaczego zakres tych danych się zwiększył.
  • Wielka zmiana Kodeksu pracy jednak później (4)
   Nowelizacja Kodeksu pracy (dotycząca m.in. umów, informacji o warunkach zatrudnienia i przepisów rodzicielsko-opiekuńczych), o której pisaliśmy już wielokrotnie na łamach miesięcznika, nie wejdzie w planowanym terminie, czyli na początku sierpnia. Najprawdopodobniej zostanie przyjęta jesienią. Jak zapewnia rząd, prace dalej trwają. Przedstawiamy podsumowanie wszystkiego, co wiemy do tej pory.
 • Przepisy z komentarzem
  • Jak powierzyć pracę zdalną – zestawienie (6)
   Praca zdalna nie będzie już rozwiązaniem tymczasowym (na czas pandemii). Będzie na stałe wpisana do Kodeksu pracy, o czym pisaliśmy już wielokrotnie, tak wynika z przyjętego przez rząd projektu zmian w kp. Pojawiły się jednak wątpliwości, w jaki sposób powierzyć pracę zdalną. Wszystkie możliwe sposoby zebrane zostały w tabeli.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy węże spawalnicze tlen/acetylen posiadają czas eksploatacji
   Węże spawalnicze tlen/acetylen nią mają określonego czasu eksploatacji, po którym muszą zostać wycofane z użytkowania. Natomiast szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży spawalniczych powinny być kontrolowane w okresach ustalonych stosownie do warunków ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Czy AED wymaga specjalnych procedur
   Nie ma potrzeby wydawania decyzji o wprowadzeniu takiego urządzenia. Jeśli jednak procedury policyjne tego wymagają, można wydać stosowny dokument. Nie trzeba ustalać zasad używania AED, gdyż komunikaty są wydawane przez urządzenie w języku polskim.
  • Czy można skierować pracownika na wcześniejsze badania profilaktyczne
   Pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie, gdy ten zgłasza mu potencjalne pogorszenie stanu zdrowia, zwłaszcza gdy dotyczy to osób niepełnosprawnych. Działania takie muszą być wykonywane na koszt pracodawcy – nie wolno obciążać nimi pracowników.
  • Czy badania kontrolne można wykonać pod koniec L4 pracownika
   Czas trwania choroby jest okresem, w którym pracownik nie może świadczyć pracy. Mając na uwadze zapis z art. 229 Kodeksu pracy, pracownik powinien wykonać badania niezwłocznie po dniu, w którym zakończył się okres zwolnienia chorobowego – w tym przypadku będzie to poniedziałek.
  • Czy trzeba zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego w związku z małpią ospą
   Samo wydawanie rozporządzeń przez ministra zdrowia, bez jednoznacznego prawnego wskazania obowiązku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, nie zobowiązuje jeszcze pracodawców do aktualizacji w kontekście małpiej ospy. Tym samy, jak na razie, można się wstrzymać z taką aktualizacją. Przynajmniej do momentu wypowiedzenia się w powyższej kwestii przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Warunki pracy
  • Kontrole zdalne i hybrydowe Państwowej Inspekcji Pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (10)
   Zniesienie stanu epidemii i zastąpienie go stanem zagrożenia epidemicznego rodzi nie tylko pytania dotyczące obowiązków związanych bezpośrednio ze sferą bhp, ale również procedurą kontroli realizowanych przez państwową Inspekcję Pracy. Czy zniesienie stanu epidemii ma wpływ na sposób przeprowadzania przez inspektorów pracy kontroli w zakładach pracy? Jeśli tak, to jaki?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Pracownik porzuca pracę. Jak sobie poradzić z taką sytuacją (12)
   Wraz z ukształtowaniem się rynku pracownika to etatowcy coraz częściej łamią przepisy prawa pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy. Obawa przed świadectwem pracy zawierającym wpis o dyscyplinarce ustępuje chęci natychmiastowej zmiany pracodawcy, gdy pracownikowi zaoferowano lepsze warunki zatrudnienia. Pracodawcy coraz częściej mierzą się z problemem pracowników porzucających pracę. Jak uniknąć takich problemów? A może pozwać byłego pracownika o odszkodowanie?
 • Temat numeru
  • Na co zwrócić uwagę w czasie instruktażu kominiarza (14)
   Praca wykonywana przez kominiarzy jest ważna dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa, ale niesie za sobą wiele zagrożeń dla pracowników. W swojej pracy kominiarze muszą nadążać za rozwojem technologii ogrzewniczych, pamiętając o dużej różnorodności technik grzewczych (przy występujących nadal starych urządzeniach do ogrzewania), które do sprawnego funkcjonowania potrzebują częstych kontroli oraz konserwacji. W czasie instruktażu stanowiskowego b bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na przestrzeganie wymogów bezpiecznej pracy. Ale nie tylko. Znajomość zagrożeń na stanowisku pracy pozwoli kominiarzowi na wykonywanie swoich zadań w sposób niezagrażający życiu. Właściwie przeprowadzony instruktaż przyczyni się też do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przez zakład pracy – podstawowy cel SIP (18)
   W zakładach pracy, w których funkcjonują zakładowe organizacje pracy, może funkcjonować też społeczny nadzór nad warunkami pracy, czyli społeczna inspekcja pracy. Wbrew pozorom inspekcja ta ma bardzo szeroki zakres uprawnień, wyznaczony w podstawowym zakresie przez art. 1 ustawy o społecznej inspekcji pracy. Jak go interpretować? Tym artykułem rozpoczęto cykl poświęcony zadaniom społecznych inspektorów pracy.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Jakim dokumentem potwierdzić odstąpienie od szkoleń okresowych (20)
   Kodeks pracy ani rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie precyzują sposobu, w jaki mają być prowadzone ustalenia, o których mowa w pytaniu. Przepisy nie określają też sposobu/formy ich wewnętrznego wprowadzenia wżycie, pozostawiając pracodawcom swobodę wyboru.
  • Czy zleceniobiorca (kierownik) może prowadzić instruktaż stanowiskowy (21)
   Instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić pracodawca albo bezpośredni przełożony pracownika lub inna osoba z kadry kierowniczej zakładu. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem zakładu oraz nie pełni funkcji kierowniczej – nie powinien być wyznaczony do prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników.
 • Wypadki przy pracy
  • Wina pracownika jako przyczyna wypadku przy pracy – analiza (22)
   Przepisy ustawy nie definiują wyrażeń „rażące niedbalstwo” czy „umyślność”. Sądy w tym względzie wykorzystują często terminologię zawartą w Kodeksie karnym. Wskazanie w protokole powypadkowych wyłącznej winy pracownika wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania przez zespół powypadkowy. Sprawdź na przykładzie, jakie wątpliwości mogą się pojawić.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp postępowania na wypadek pożaru (24)

Aktualności BHP - cały wykaz