•  Nowości
  • Zmiany w przepisach oświatowych od nowego roku szkolnego (3)
   Jakie przepisy oświatowe obowiązują od 1 września? To pytanie niełatwe, bo zmienionych przepisów lub nowo wprowadzonych jest bardzo wiele. Główne zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli czy nowych rozwiązań w zakresie nauki zdalnej. Ale nie brakuje również nowych rozwiązań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy. Sprawdź szczegóły.
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy: Niski poziom bezpieczeństwa na małych budowach (4)
   Poziom bezpieczeństwa pracy na małych budowach jest niewystarczający i znacząco odstaje od akceptowalnego poziomu obserwowanego na większości dużych budów. To wnioski z czerwcowych czynności kontrolnych na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie), które przeprowadziła inspekcja pracy. Jakie nieprawidłowości wykryli inspektorzy pracy?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy operator urządzeń dźwigowych musi mieć badania psychotechniczne (6)
   Aktualne przepisy w sprawie profilaktycznych badań lekarskich medycyny pracy nie wprowadzają obowiązku kierowania operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia na badania psychotechniczne. Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia zawsze mają przeprowadzane badania psychotechniczne.
  • Ile powierzchni przypada na jedno dziecko w Sali przedszkolnej (7)
   Nie istnieją regulacje określające limit powierzchni Sali na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym. Lokal musi spełnić odpowiednie warunki.
  • Czy stosować maski ochronne przyniskim poziomie formaliny (8)
   Przy niskim poziomie stężenia formaliny nie ma potrzeby stosowania masek. Wynik świadczy o skuteczności wentylacji lub krótkim czasie narażenia. Formalina jest rakotwórcza – należy zachować szczególną ostrożność i używać rękawic ochronnych.
  • Czy po urlopie dla poratowania zdrowia skierować na badania kontrolne (8)
   Nie ma obowiązku kierowania na badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka zawodowego a zatrudnienie na podstawie umów prawa cywilnego (9)
   Ryzyko związane z wykonywaną pracą nie jest zarezerwowane wyłącznie dla pracowniczej formuły zatrudnienia. Tym samym należy przyjąć, że problematyka oceny ryzyka zawodowego jest jak najbardziej aktualna również w przypadku zatrudniania na podstawie umów prawa cywilnego.
 • Temat numeru
  • Co powinny zawierać wnioski o pracę zdalną (11)
   Pracy zdalnej jak nie było w Kodeksie pracy, tak dalej nie ma. Już ponad rok rząd pracuje nad zmianami w przepisach w tym zakresie. Czy praca zdalne w końcu zastąpi telepracę? Z informacji, jakie uzyskaliśmy, wynika, że powinno to nastąpić do końca tego roku. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana już od momentu nawiązania stosunku pracy albo później – na wniosek pracownika. w pewnych przypadkach taki wniosek będzie dla pracodawcy wiążący. Już teraz warto zatem poznać sposoby regulowania tej formy pracy. Szczególnie, że projektowane przepisy w tym zakresie nie ulegną już większym zmianom.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy prowadzić rejestr szkoleń wstępnych (14)
   Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie ma obowiązku prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, które potwierdzałyby przeprowadzenie szkolenia wstępnego. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia wstępnego i uczestnictwa w nim pracownika jest prawidłowo wypełniona karta szkolenia, a nie zaświadczenie.
  • Czy technik bhp może prowadzić szkolenie okresowe (14)
   Odpowiadając wprost, tak, szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych, które organizuje pracodawca, może zostać przeprowadzone na podstawie umowy zlecenia przez osobę z kwalifikacjami opisanymi w pytaniu.
  • Czy pracownik może pracować kilka dni bez szkolenia okresowego (15)
   W przypadku gdy ważność wcześniejszego szkolenia bhp upłynęła (w warunkach bez epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego), wówczas w pierwszej kolejności pracodawca powinien zapewnić szkolenie okresowe. Uwzględniając jednak fakt, że szkolenie to nie ma tak istotnego charakteru jak szkolenie wstępne bhp, pracodawca może „zaryzykować” i dopuścić pracownika na kilka dni do pracy.
  • Czy mogę prowadzić szkolenia okresowe bhp w swojej firmie (16)
   Jeżeli pracodawca postanowi być organizatorem szkoleń w dziedzinie bhp dla własnych pracowników, to może je organizować z wyłączeniem szkoleń dla siebie i pracowników służby bhp. specjalista ds. bhp zatrudniony u danego pracodawcy może przeprowadzić szkolenie okresowe (jeżeli organizatorem szkolenia jest pracodawca) dla własnych pracowników z wyłączeniem szkolenia pracodawcy i służby bhp. warto jednak podkreślić, że zadanie to nie należy do zadań służby bhp i nie można go przypisać do czynności pracownika służby bhp w ramach stałego zatrudnienia.
  • Dla kogo samokształcenie kierowane (17)
   Rozporządzenie szkoleniowe dopuszcza formę samokształcenia kierowanego dla szkoleń okresowych wszystkich grup pracowniczych z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  • Czy nauczyciel na kilku etatach musi mieć szkolenie okresowe w każdej szkole (17)
   Jeżeli nauczyciel odbył szkolenie okresowe na to samo stanowisko pracy w poprzednim zakładzie pracy, a w nowym zakładzie pracy ma takie samo stanowisko pracy, zakres obowiązków, to nie trzeba ponownie przeprowadzać szkolenia okresowego.
 • Wypadki przy pracy
  • Czy wypadek, który trudno potwierdzić, może być wypadkiem przy pracy (18)
   Pracownik doznał wypadku, o którym poinformował dopiero po tygodniu. Czy mając zeznania jedynie jego i świadka tego zdarzenia, można już uznać, że był związek z pracą? Tym samym uznać wypadek za wypadek przy pracy? Czy przeciwnie – nie będzie podstaw do uznania tego zdarzenia jako wypadku przy pracy?
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Kontrola przestrzegania prawa pracy – najszersze uprawnienie SIP (20)
   Wbrew dość powszechnej opinii, w tym postawie niektórych społecznych inspektorów pracy, społeczna inspekcja pracy nie jest jedynie od kontroli tak elementarnych i sztandarowych kwestii, jak przydział odzieży roboczej i ochronnej czy pasty bhp. społeczny inspektor pracy jest bowiem właściwy do kontrolowanie nie tylko przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, ale również regulacji z zakresu prawnej ochrony pracy. Mowa tu zarówno o przepisach powszechnie obowiązujących zawartych w ustawach, przepisach wykonawczych, ale też o zakładowym prawie pracy. Co dokładnie może robić społeczny inspektor pracy w ramach omawianego uprawnienia?
 • Warunki pracy
  • Zatrudnianie obywateli Ukrainy – obowiązki podatkowe oraz bhp (22)
   Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy podjęło legalną pracę w Polsce, z czego 390 tys. na podstawie nowej procedury ułatwiającej zatrudnienie. Przedstawiciele firmy doradczej oraz kancelarii CMS podczas niedawnego spotkania z firmami zatrudniającymi obywateli Ukrainy wskazali kluczowe wyzwania pracodawców w obszarach związanych z obowiązkami podatkowymi oraz bezpieczeństwem organizacji w procesie zatrudniania obcokrajowców.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze wiertnicy rdzeniowej (23)

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment