•  Nowości
  • Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców (3)
   Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć, jak również pełna elektronizacja postępowań.
  • Inspekcja pracy puka do drzwi… bez uprzedzenia (4)
   Już w zeszłym roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców. Dotyczył jednoznacznego wskazania, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) na podstawie ustawy o PIP. Proces legislacyjny jest dalej w toku. Sprawdziliśmy, czy nowe przepisy zostały uchwalone.
 • Wypadki przy pracy
  • Wątpliwości dotyczące wypadku na terenie zakładu pracy (5)
   Wśród pracowników służby bhp częste wątpliwości budzą wypadki, którym pracownicy ulegają po wejściu na teren zakładu pracy, ale jeszcze przed dojściem do miejsca, w którym wykonują pracę albo w którym potwierdzają swoje przybycie do pracy. Podobne wątpliwości rodzą się, gdy pracownik ulega wypadkowi po zakończeniu pracy i zamierza opuścić już teren zakładu pracy, ale jeszcze się na nim znajduje. Jak interpretować takie zdarzenia?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Jakie szkolenia dla pracodawcy, który jest jednocześnie pracownikiem robotniczym (7)
   Pracodawca albo jednostka organizacyjna prowadzący szkolenia w dziedzinie bhp powinni zapewnić program szkolenia, wykładowców posiadających odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, właściwy przebieg szkolenia, w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, tj. dziennika zajęć, protokołu z przebiegu egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń.
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Ochrona środowiska naturalnego – kolejne uprawnienie SIP (8)
   Pracodawcy, w tym tacy, u których funkcjonuje społeczna inspekcja pracy wpisują się w definicję podmiotu korzystającego ze środowiska. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska leży w gestii Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednak należy pamiętać, że do uprawnień społecznych inspektorów pracy zalicza się uczestniczenie w takich kontrolach. Problem w tym, że szczegółowe kwestie takiego udziału nie są uregulowane w ustawie o SIP. Co ciekawe, kwestia ta nie jest również rozstrzygnięta w materiałach Państwowej Inspekcji Pracy przeznaczonych dla związkowców oraz społecznych inspektorów pracy. Czym jest zatem uczestnictwo w takiej kontroli?
 • Warunki pracy
  • Ankieta antymobbingowa w walce z mobbingiem w pracy (10)
   Teoretycznie mobbing nie jest sprawą powiązaną ze służbą bhp. jej rola jest jednak niezwykle ważna w zwalczaniu tego typu negatywnych zjawisk. Wykrycie mobbingu jest bardzo trudne. Dlatego przedstawiono w artykule narzędzie, jakim jest ankieta antymobbingowa, którą warto okresowo wykorzystywać. Nie ma tu znaczenia branża, charakter pracy czy staż pracy pracownika. praktycznie każdy może stać się ofiarą. Działania kadry zarządzającej powinny zmierzać w kierunku jak najszybszego zidentyfikowania problemu i jego rozwiązania.
 • Temat numeru
  • Atmosfera wybuchowa – wymagania dotyczące bhp (12)
   Niedawne posiedzenie Rady Ochrony Pracy nie napawa optymizmem w kontekście doświadczeń kontrolnych i nadzorczych inspektorów pracy kontrolujących problematykę związaną z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Warto zatem wiedzieć, jakie są kluczowe obowiązki pracodawców w związku z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej, zanim zweryfikuje je inspektor pracy.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak oznaczyć stres w skierowaniu na badania lekarskie (15)
   Pracodawca musi skierować pracownika awansowanego na wstępne badanie lekarskie, dokładnie opisując w skierowaniu warunki pracy na nowym stanowisku pracy.
  • Jak postępować w razie wypadku prezesa pełniącego funkcję na podstawie powołania (16)
   W razie wypadku pracodawcy przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą niezbędne jest zgłoszenie incydentu do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Tym samym czynności w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku będzie dokonywał w karcie wypadku Zakład.
  • Czy można zastąpić pracownika służby bhp (L4) innym pracownikiem (17)
   Zawarcie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo) na stanowisku pracownika służby bhp, na czas przebywania na zwolnieniu dotychczasowego pracownika służby bhp, jest możliwe, jeżeli kandydat posiada kwalifikacje wymagane dla służby bhp.
  • Czy sporadyczne wchodzenie na drabinę jest pracą na wysokości (18)
   Jeżeli pracownik, nawet sporadycznie, wykonuje pracę na wysokości, to taka praca będzie pracą na wysokości.
  • Jak przebiega współpraca między podwykonawcami (19)
   Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
 • Szkolenia bhp
  • Kierowca samochodu dostawczego – instruktaż stanowiskowy bhp (20)
   Instruktaż stanowiskowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko wskazuje zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Kierowca samochodu dostawczego w trakcie pracy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. W artykule przedstawiono zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp – instruktażu stanowiskowego dla kierowcy samochodu dostawczego.
 • Plakat
  • Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu (24)

Aktualności BHP - cały wykaz