• Zawał jest wypadkiem przy pracy tylko w nadzwyczajnych okolicznościach (3)
  śmierć pracownika w wyniku zawału serca może zostać uznana za wypadek przy pracy tylko w przypadku wystąpienia szczególnych, nadzwyczajnych okoliczności towarzyszących świadczeniu pracy.
 • Zatrudnienie dla pozoru – kiedy mamy z nim do czynienia (4)
  Zatrudnienie dla pozoru to takie zatrudnienie, podczas którego pracownik nie wykonuje faktycznie zadań w czasie i miejscu oraz pod kierownictwem przełożonego. Celem takiej umowy jest wyłącznie objęcie pracownika ubezpieczeniem.
 • Zleceniobiorców trzeba informować o ryzyku zawodowym (5)
  Osoba zatrudniająca na podstawie umów cywilnoprawnych musi dokonać oceny ryzyka zawodowego tych osób. Musi też przekazać stosowne informacje o zagrożeniach i ryzyku w pracy zleceniobiorcom i wykonawcom umów o dzieło.
 • Służba bhp musi być zatrudniona na umowę o pracę (7)
  Pracodawca zatrudniający ponad 100 osób ma obowiązek utworzyć w zakładzie służbę bhp. oznacza to zatrudnienie na podstawie stosunku pracy (umów o pracę) odpowiedniej liczby pracowników zajmujących się tą problematyką. Zatrudnienie specjalistów ds. bhp na podstawie umów cywilnoprawnych nie realizuje obowiązków ustawowych.
 • Choroba zawodowa – skutki źle przeprowadzonego postępowania dowodowego (8)
  Brak należycie przeprowadzonego postępowania dowodowego w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej może doprowadzić do uchylenia decyzji wydanej w tej sprawie.
 • Umowa o dzieło jako efekt specjalnych umiejętności wykonawcy (10)
  Efekt prac może zostać uznany za przedmiot umowy o dzieło tylko wówczas, gdy do jego wykonania konieczne są indywidualne umiejętności wykonawcy. Umowy o realizację przedmiotów typowych, będących skutkiem zwykłych, starannie wykonanych prac, do których nie są wymagane specjalne zdolności, a jedynie odpowiednie kompetencje zawodowe, nie mogą być traktowane jako umowy o dzieło, ale jako umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.
 • Szkolenie dla pracownika należy zaliczyć do jego czasu pracy (12)
  Jeżeli szkolenie ma charakter obowiązkowy dla pracownika, należy zaliczyć je do czasu pracy, a co za tym idzie – wypłacić pracownikowi za ten okres wynagrodzenie.
 • Zatajenie informacji o stanie zdrowia może być przyczyną wypowiedzenia (13)
  Pracownik ma obowiązek ujawnienia pracodawcy tylko takich danych osobowych, które zostały wyraźnie wymienione w ustawie. Dane na temat stanu zdrowia pracownika, jako dane wrażliwe, podlegają szczególnej ochronie prawnej. W związku z tym obowiązek ujawnienia takich danych musi być uzasadniony nadzwyczajnymi okolicznościami. Co to oznacza w praktyce?
 • Śmierć pracownika w miejscu pracy nie zawsze jest wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym (14)
  Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym nie występuje, gdy do pogorszenia stanu zdrowia prowadzącego do śmierci zatrudnionego doszło w miejscu pracy, ale warunki pracy, nawet szczególne i związane ze zwiększonym wysiłkiem pracownika, były typowe dla jego stanowiska pracy. Nie doszło też do nadzwyczajnych zdarzeń, a pracodawca respektował przepisy bhp.
 • Minimalna temperatura musi być zapewniona w miejscu pracy (16)
  Tylko wymogi t technologiczne produkcji pozwalają na odstąpienie od zapewnienia przez pracodawcę minimalnych temperatur w pomieszczeniach pracy, określonych w paragrafie 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Aktualności BHP - cały wykaz