• Młodociany stolarz – czy to możliwe (1)
  Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym jest niedozwolone. W przypadku stolarza będzie to pył drewna, natomiast mechanik może być narażony na spaliny emitowane z silników diesla.
 • Narażenie na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (2)
  Wykaz czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, znajdujący się w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, jest wykazem zamkniętym. W związku z tym, jeżeli proces technologiczny nie został w nim zamieszczony, to nie ma możliwości zgłoszenia go jako procesu. W takim przypadku należy zgłosić substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powstające jako produkty uboczne w trakcie danego procesu, a w sekcji B części ogólnej załącznika nr 2 w dziale IV należy wskazać ten proces jako uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Karta charakterystyki pojedynczych kosmetyków (2)
  Przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku zapoznawania pracowników z kartami charakterystyki. Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.
 • Test Sporal do kontroli procesu sterylizacji (3)
  Wykaz czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, znajdujący się w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, jest wykazem zamkniętym. W związku z tym, jeżeli proces technologiczny nie został w nim zamieszczony, to nie ma możliwości zgłoszenia go jako procesu. W takim przypadku należy zgłosić substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powstające jako produkty uboczne w trakcie danego procesu, a w sekcji B części ogólnej załącznika nr 2 w dziale IV należy wskazać ten proces jako uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej (4)
  Frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej obecna w strefie oddychania pracownika w związku z prowadzonym procesem technologicznym lub wykonywaną pracą jest uznawana za zawodowy czynnik rakotwórczy. W branży farmaceutycznej wykorzystuje się materiały/produkty/surowce, które mogą zawierać krzemionkę krystaliczną.

Aktualności BHP - cały wykaz