•  Nowości
  • Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 1 lutego 2023 r. (3)
   Od 1 lutego 2023 r. ulega zmianie treść pkt 2 w ust. 1 art. 29 ustawy chorobowej. Zmiana jest powiązana z wejściem wżycie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co oznacza taka zmiana w praktyce?
  • Plan Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok (3)
   W 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tysięcy kontroli. Różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 35 tysięcy podmiotów – pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych. Tradycyjnie filarem aktywności urzędu będzie rozpatrywanie skarg pracowników. W tym roku ważnym tematem będzie problem mobbingu. Co jeszcze?
  • Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 1 stycznia 2023 r. (5)
   Od 1 stycznia 2023 r. weszły wżycie nowe przepisy, które nakładają obowiązek ubezpieczenia społecznego, a także zdrowotnego na nową grupę osób. Kogo dotyczy nowy obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych?
 • Przepisy z komentarzem
  • Wątpliwe orzeczenia lekarskie dotyczące zdolności do pracy (6)
   W wyniku pracowniczych badań profilaktycznych lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Może również stwierdzić istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Czasem jednak lekarz medycyny pracy wyda też orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy, ale z jednoczesnym wskazywaniem ograniczeń w zakresie obowiązków. Dlaczego taka praktyka jest niewłaściwa? Jakie konsekwencje powoduje takie orzeczenie?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy pracownik służby bhp może szkolić w ramach etatu (9)
   W ramach swojego zatrudnienia pracownik służby bhp nie może prowadzić szkoleń okresowych. Zakres zadań służby bhp określony w rozporządzeniu nie przewiduje takiego zadania.
  • Jak potwierdzać szkolenie bhp (dokumentacja) (9)
   Sposób organizacji szkolenia wstępnego i obieg dokumentów związanych z potwierdzeniem odbycia szkolenia (karta szkolenia wstępnego bhp) ustala pracodawca.
  • Kiedy kierownik może szkolić swoich pracowników (10)
   Nowego kierownika można skierować niezwłocznie na szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w celu uzyskania w trakcie szkolenia wiedzy w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Nie trzeba czekać na koniec sześciomiesięcznego terminu do ukończenia szkolenia okresowego. Dopiero po ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami nowy kierownik będzie mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy dla podległych pracowników.
  • Czy brygadzista powinien odbyć szkolenie dla osób kierujących (11)
   W odniesieniu do szkolenia brygadzisty/robotnika zrealizowanie szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami według szczegółowego programu, w którym uzupełniono różnice programowe (między programem szkolenia dla osób kierujących pracownikami a grupą robotników), pozwoli zwolnić tego pracownika ze szkolenia okresowego dla grupy robotniczej.
  • Jakie szkolenia dla dyrektora szkoły (12)
   Jeżeli dyrektor posiada umowę o pracę, to tak samo jak każdy nowo przyjęty pracownik podlega przepisom prawa.
 • Temat numeru
  • Obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych (13)
   Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Jakie są zasady przyznawania posiłków profilaktycznych?
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych pod lupą SIP (15)
   Ustawowym zadaniem społecznej inspekcji pracy jest kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy. W szczególności dotyczy to problematyki związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Społeczny inspektor pracy musi wiedzieć, że przepisy powszechne obowiązujące mają charakter jedynie uzupełniający wobec tej szczególnej grupy. W pierwszej kolejności należy stosować regulacje szczególne, wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Warunki pracy
  • Praca zdalna wykonywana za granicą (17)
   Nawet po wprowadzeniu pracy zdalnej do Kodeksu pracy nie znajdziesz w niej odniesienia do pracy zdalnej wykonywanej poza terenem Polski. Jakie wobec tego przepisy należy stosować? Na jakich zasadach można w ogóle pracować zdalnie za granicą?
  • Ocena warunków pracy w ramach pracy zdalnej (i po powrocie do pracy stacjonarnej) (19)
   Przed przystąpieniem do wykonywania telepracy niezbędna była (nadal jest) ocena warunków pracy komputerowego stanowiska pracy. Należy przyjąć, że jest ona również konieczna w przypadku powierzenia pracownikowi pracy zdalnej. Jeśli powrót do pracy stacjonarnej w zakładzie pracy wiąże się ze zmianą organizacji oraz wyposażenia, to tym bardziej nie można zapomnieć o ocenie warunków pracy.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Dyscyplinarka za wypicie alkoholu na wigilii firmowej (21)
   Pracodawca zorganizował dla pracowników biurowych wigilię na terenie firmy w godzinach pracy. Prezes zauważył, że pracownicy spożywają alkohol (symboliczna lampka wina). Zwolnił dyscyplinarnie dwóch pracowników, z którymi już wcześniej współpraca się nie układała, z powodu picia alkoholu w czasie pracy. Zwolnieni zażądali przed sądem przywrócenia do pracy. Podnoszą, że wypili minimalną ilość alkoholu, czego nie można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków. Czy pracodawca ma szansę na wygranie takiej sprawy? Mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, wynik rozstrzygnięcia sądu nie może być pewny. Dlaczego?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy pracodawca nie wpisze choroby zawodowej do rejestru (22)
   Jeżeli u obecnego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe, które mogą doprowadzić do powstania choroby zawodowej, a stwierdzenie tej choroby u pracownicy wynika z warunków panujących u jej poprzedniego pracodawcy, to obecny pracodawca nie ma podstaw, aby stwierdzić powstanie choroby zawodowej.
  • Czy pracownik może żądać okularów ochronnych korekcyjnych (23)
   Mimo że na rynku są dostępne okulary ochronne z jednoczesną funkcją korekcji wzroku, to żaden przepis nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o takich właściwościach, oprócz pracy przy monitorach ekranowych.
 • Wypadki przy pracy
  • Pracownik nie dostarczył dokumentacji lekarskiej. Co robić (24)
   Dowodem potwierdzającym doznanie urazu wraz z niezbędnym określeniem jego rodzaju i miejsca jest dokument wystawiony przez osoby kompetentne w tym zakresie – przez służby medyczne. Jest to konieczne nawet wtedy, gdy wydaje się, że uraz jest „widoczny gołym okiem”. Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik nie chce dostarczyć dokumentacji medycznej? Jak ma postąpić zespół powypadkowy?

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment