•  Nowości
  • Rewolucyjne zmiany dotyczące jawności płac (3)
   Już w marcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie jawności płac i równych zasad wynagradzania kobiet i mężczyzn. Projekt został skierowany w ubiegłym roku do konsultacji publicznych. Po długiej przerwie powrócono do prac nad nowymi przepisami. Jak się okazuje, porozumienie parlamentu i państw UE przesądza o wejściu nowych przepisów. Po formalnej akceptacji Parlamentu Europejskiego i Rady państwa członkowskie będą musiały dostosować swoje przepisy do tych zmian. Co się zmieni?
  • Zmiany w badaniach lekarskich pracowników (4)
   Pod koniec stycznia weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Wprowadzenie zmian wynika m.in. z faktu, że część instytucji, o których w nim mowa, już nie istnieje. Tym samym przepisy rozporządzenia są już w tym zakresie nieaktualne. Wzór skierowania na badania lekarskie został też uaktualniony w objaśnieniach.
  • Work life balance: Sejm przyjął projekt zmian (5)
   Na początku lutego 2023 r. Sejm przyjął kolejny projekt zmian w Kodeksie pracy. Tym razem jego celem jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. rodzicielskiej. Co się zmieni w najbliższym czasie?
  • Obowiązują nowe, wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdu (6)
   Na początku stycznia 2023 r. opublikowano rozporządzenie z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Od połowy stycznia 2023 roku kilometrówka jest nieznacznie wyższa.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Nadzór i kontrola nad problematyką czasu pracy (7)
   Zagadnienia czasu pracy są uregulowane odrębnie od przepisów z zakresu bhp. właściwe przestrzeganie przez pracodawcę regulacji normujących okres pozostawania pracowników w dyspozycji pracodawcy ma jednak znaczenie dla bezpieczeństwa zatrudnionych. Uwzględniając powyższe, ustawowym zadaniem społecznych inspektorów pracy będzie w szczególności kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy.
 • Temat numeru
  • Wdrożenie zasad pracy zdalnej – wskazówki dla pracodawcy (9)
   Na początku kwietnia wejdą w życie długo oczekiwane przepisy dotyczące pracy zdalnej. Zastąpią reguły wykonywania pracy  zdalnej, które zostały wprowadzone na czas pandemii ustawą antycovidową. Warto zatem już teraz rozpocząć przygotowania, aby płynnie wdrożyć w swoim zakładzie pracy nowe zasady. Jak należy się do tego przygotować? O czym trzeba pamiętać?
 • Warunki pracy
  • Nowy system oceny ryzyka przewoźników już od 2024 roku (12)
   Przewoźnicy, którzy podczas transportu drogowego zbyt często łamią przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, będą kontrolowani w pierwszej kolejności. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczącego nowego systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Nowy wzór będzie stosowany od przyszłego roku.
  • Zmiany w wynagrodzeniach kierowców w 2023 roku (14)
   Już od 1 stycznia 2023 r. wzrosła stawka przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia kierowcy o ponad 1000 zł. Co to oznacza dla kilkudziesięciu tysięcy polskich przewoźników? Nic innego, jak konieczność wypłaty wyższych pensji. Wynika to m.in. z wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. Jakie jeszcze zmiany w wynagrodzeniach kierowców czekają
  • Prace szczególnie niebezpieczne – analiza wybranych zagadnień (15)
   Każda praca wiąże się z właściwym dla niej poziomem ryzyka – może być mniej lub bardziej bezpieczna dla osoby, która taką pracę wykonuje. Prace odznaczające się szczególnym poziomem zagrożeń lub wykonywane w utrudnionych warunkach określane są mianem prac szczególnie niebezpiecznych. Uwzględniając powyższe, sposób ich organizacji musi być również szczególny. W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Kiedy pracodawca może przeszkolić swojego jedynego pracownika (19)
   Pracodawca posiadający aktualne szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami może prowadzić dla pracowników szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy. Żeby przeprowadzać instruktaż ogólny bhp oraz szkolenie okresowe bhp, musi ukończyć szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Jak zorganizować przerwy i egzamin podczas szkolenia okresowego (20)
   Przepisy wskazują tylko minimalny czas, jaki należy poświęcić poszczególnym tematom szkolenia. Przerw dla uczestników nie wlicza się zatem do tego czasu. Również egzamin kończący szkolenie przeprowadza się po zakończeniu szkolenia, czyli po wyczerpaniu tematów w wyznaczonym czasie.
  • Jak numerować zaświadczenia potwierdzające szkolenie okresowe (21)
   Załączniki do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp nie określają wzoru rejestru wydanych zaświadczeń, pozostawiając to do decyzji organizatora szkolenia.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kto odpowiada na szkolenia pracowników – inspektor bhp czy dział kadr (22)
   Osoba kierująca pracownikami (nowymi kierownikami) powinna zadbać o to, aby przy zmianie stanowiska pracy był przeprowadzony instruktaż stanowiskowy i właściwie udokumentowany. Jest czynność stricte kadrowa.
  • Kiedy wykonać kolejny pomiar NDS (22)
   Badanie należy wykonać ponownie, zgodnie z § 7 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jeśli wyniki 2 ostatnich badań, w odstępie 2 lat, nie przekroczyły 0,1 NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań.
  • Czy praca z laptopem to stanowisko wyposażone w monitor ekranowy (23)
   Laptop w całości nie może być traktowany jako monitor ekranowy w myśl obowiązujących przepisów. Definicja monitora ekranowego nie obejmuje monitora połączonego z klawiaturą (jako całości). Stanowisko pracy wyposażone wyłącznie w laptop nie spełnia wymagań bhp dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
  • Jaka jest kolejność ewakuacji osób niepełnosprawnych (23)
   Przepisy nie precyzują wprost tematu ewakuacji osób niepełnosprawnych, tj. kolejności ewakuacji, sposobu ewakuacji. Nie jest to określone prawnie.
 • Plakat
  • Prawidłowa postawa w czasie pracy biurowej (24)

Aktualności BHP - cały wykaz