•  Nowości
  • Dwa dni wolnego za oddanie krwi (3)
   W związku z epidemią koronawirusa wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, należy się zwolnienie iż pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Ten zapis zostanie już na stałe. Zgodnie ze zmianami do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej ministerstwo zdrowia założyło, że będzie to dobry sposób do zachęcania do oddawania krwi także po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
  • Nowy wzór książki operatora (4)
   Najnowsze zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wynikają ze zmiany nazwy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wymienionego w rozporządzeniu. W związku z typ opracowano też nowy wzór książki operatora.
  • Uprawnienia rodzicielskie przy adopcji – zmiana przepisów (5)
   Nowelizacja przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza od 1 lutego 2023 r. do Kodeksu pracy nowe rozwiązania w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich przez rodziców adopcyjnych. Sprawdź, na czym polegają zmiany.
  • Wzrost emerytur i rent od 1 marca 2023 r. (6)
   Wypłacane co roku świadczenia emerytalno-rentowe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są corocznie waloryzowane. Na czym polega waloryzacja? Na tym, że podwyższa się świadczenia do aktualnej wartości pieniądza. Jakie są nowe gwarantowane kwoty rent i emerytur?
  • 5 trendów bhp w 2023 roku (7)
   Przed branżą bhp kolejny rok pełen wyzwań. Eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazali najważniejsze trendy na 2023 rok. Co nas czeka w tym roku?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka pracownika biurowego w trybie pracy zdalnej (8)
   W związku z ostatnimi zmianami do Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka pracownika wykonującego pracę zdalną. Przedstawiamy przykład takiej oceny.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Praca w ramach powierzenia nawet na 6 miesięcy (10)
   Powierzenie innej pracy „na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym” może oznaczać m.in., że w jednym roku kalendarzowym praca inna niż określona w umowie o pracę zostanie powierzona pracownikowi na okres do 3 miesięcy i w kolejnym roku kalendarzowym również na okres do 3 miesięcy. W specyficznym układzie czasowym może więc okazać się, że pracownikowi zostanie czasowo powierzona inna praca na czas trwający łącznie 6 miesięcy.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy trzeba robić przegląd techniczny sprzętów AGD (11)
   Przeglądy stanu technicznego należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danej maszyny i/lub urządzenia. Nie ma znaczenia, czy są to maszyny produkcyjne, czy sprzęt gospodarstwa domowego udostępniony pracownikom.
  • A czy podróż służbowa własnym samochodem wymaga dodatkowych badań (17)
   Nie ma obowiązku prawnego, aby pracownik korzystający w podróży służbowej z prywatnego samochodu posiadał dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne.
  • Jakie wymagania dla maszyn sprowadzanych z Francji (18)
   Sprowadzane maszyny należy podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to maszyny podlegające pod ocenę zgodności, czyli oznakowane znakiem CE. Grupa druga to maszyny wyprodukowane we Francji przed wprowadzeniem prawem wewnętrznym dyrektywy dotyczącej spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn. Druga grupy maszyn będzie podlegać tylko pod wymagania minimalne bezpieczeństwa maszyn. Nie będą posiadały oznakowania CE.
  • Czy pracodawca musi zmienić regulamin pracy i wpisać kontrolę trzeźwości (19)
   Nowe przepisy Kodeksu pracy wprowadzają możliwość, a nie obowiązek wprowadzenia zakładowej kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca nie musi zatem określać zasad kontroli w regulaminie pracy. Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się na kontrole trzeźwości wśród pracowników, wówczas będzie zobligowany do określenia zasad kontroli trzeźwości w regulaminie.
  • Czy pracownik wykonujący rzadko prace spawalnicze musi przedłużać swoje uprawnienia (19)
   Tak, konserwator wykonujący prace spawalnicze nawet rzadko ma obowiązek przedłużać swoje uprawnienia.
  • Czy można wprowadzić zakaz używania telefonów na stanowisku pracy (20)
   Przepisy prawa pracy nie odnoszą się do kwestii używania telefonów komórkowych w pracy. Nie określają też stanowisk pracy, czynności ani miejsc lub pomieszczeń zakładu, w których używanie telefonu może być zabronione lub powinno być zabronione.
  • Czy osobom lutującym trzeba zapewnić mleko (21)
   Nie ma przepisu, zgodnie z którym pracodawca powinien dostarczać konkretnie mleko pracownikom.
  • Czy w regulaminie można określić zerową tolerancję w zakresie zawartości alkoholu (21)
   Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca w przepisach zakładowych określił zerową tolerancję w zakresie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu albo we krwi zatrudnionych, w szczególności uwzględniając wspomniane w pytaniu warunki środowiska pracy.
  • Kto w szpitalu musi mieć orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (22)
   Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wymagane w określonych przypadkach.
 • Temat numeru
  • Dobór środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych (12)
   Środki ochrony indywidualnej to wyposażenie, z którym spotkał się praktycznie każdy pracownik. Ich zadaniem jest ochrona naszego życia i zdrowia. Może wydawać się, że wystarczy je kupić, założyć na siebie lub przekazać pracownikowi, a praca stanie się od razu bezpieczniejsza. Nic bardziej mylnego. Zadaniem pracodawcy jest taka organizacja stanowiska pracy, by nie występowały czynniki szkodliwe lub ich stężenie było jak najniższe. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Ostatnim sposobem ochrony są środki ochrony indywidualnej. W tym artykule omawiamy zasady doboru środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych.
 • Wypadki przy pracy
  • Brak stwierdzenia urazu a wypadek przy pracy (16)
   Do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy niezbędne jest stwierdzenie, że spełnione są wszystkie cztery elementy definicji wypadku. Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w sytuacji zgłoszenia wypadku przez pracownika, gdy brakuje dokumentacji medycznej?
 • Szkolenia BHP – pytania i odpowiedzi
  • Jakie szkolenia po awansie pracownika (23)
   Zatrudnienie pracownika na innym stanowisku pracy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę obowiązków związanych między innymi ze szkoleniem w zakresie bhp oraz profilaktycznymi badaniami lekarskimi.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp – Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pracy zdalnej (24)

Aktualności BHP - cały wykaz