• Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach
  • Rodzaje pracy zdalnej (3)
   Przepisy antycovidowe przewidywały oficjalnie tylko jeden rodzaj pracy zdalnej. Jednak uchwalona nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej wprowadza kilka różnych rodzajów takiej pracy. Jakie będą to rodzaje?
  • Okazjonalna praca zdalna (4)
   W przeciwieństwie do pozostałych „odmian” pracy zdalnej, praca okazjonalna nie wymaga większych przygotowań. Nie trzeba m.in. ustalać zasad zwracania kosztów takiej pracy czy wypłaty ryczałtów, opracowywać regulaminów czy przekazywać rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia.
  • Różnice pomiędzy stałą pracą zdalną a okazjonalną (5)
   Okazjonalna praca zdalna to w praktyce ukłon w stronę pracodawców. Aby ułatwić pracodawcom podjęcie decyzji korzystnej dla wnioskującego o taką pracę pracownika, ustawodawca zdecydował się na jej odformalizowanie.
  • Praca hybrydowa (6)
   Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej przewiduje kilka możliwości, w tym m.in. obligatoryjną pracę zdalną czy okazjonalną pracę zdalną. Nie przewiduje jednak wyraźnie pracy hybrydowej.
  • Zwrot kosztów pracy zdalnej (7)
   Do tej pory pracodawcy mogli – ale nie musieli – zwracać pracownikom koszty pracy zdalnej. Natomiast znowelizowane przepisy nakładają na pracodawców obowiązki.
  • Wysokość zwrotu i termin wypłaty (8)
   Pracodawca nie będzie miał całkowitej dowolności w zakresie ustalania wysokości wydatków. Będzie musiał kierować się przesłankami wskazanymi przez ustawę.
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku (8)
   Uzyskanie informacji o wypadku obliguje pracodawcę do powołania zespołu powypadkowego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Pojawienie się w kp pracy zdalnej nic w tym zakresie nie zmienia. Skład zespołu musi tym samym korespondować z dotychczas obowiązującymi zasadami.
  • Praca okazjonalna a zwrot kosztów (10)
   Do Kodeksu pracy wprowadzone zostanie również pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej, czyli pracy zdalnej wykonywanej częściowo, która ma szczególny charakter polegający na incydentalności jej wykonywania.
  • Termin i godzina kontroli (10)
   Jeśli kontrola ma się odbywać w domu pracownika, powinna odbywać się w porozumieniu z pracownikiem, czyli w dniu i o godzinie z nim uzgodnionych.
  • Niedozwolone czynności w czasie kontroli (11)
   Ustalając zasady kontroli w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w regulaminie, porozumieniu z pracownikiem lub w poleceniu warto, aby pracodawca wyraźnie określił, czego nie wolno robić podczas wykonywania czynności kontrolnych w miejscu pracy pracownika.
  • Kontrola w formie online (12)
   Formą takiej kontroli może być np. rozmowa telefoniczna, zobowiązanie do sporządzania raportów, zestawień czy notatek na koniec dniówki roboczej podsumowujących czynności, które pracownik wykonał w danym dniu.
  • Status pracownika zdalnego przy pracy rotacyjnej (12)
   Zgodnie z definicją pracy zdalnej praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalne).
  • Prace szczególnie niebezpieczne w pracy o charakterze rotacyjnym (13)
   Praca zdalna może polegać w szczególności na wykonywaniu pracy z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W domyśle praca zdalna w swoim podstawowym zakresie powinna zatem dotyczyć szeroko rozumianych prac biurowych, realizowanych z wykorzystaniem komputera podłączonego do sieci – w ramach stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy lub ostatecznie komputer przenośny.
  • Pojęcie siły wyższej przy poleceniu pracy zdalnej (14)
   Przepisy prawa pracy, w tym z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, nie definiują pojęcia siły wyższej. Nawet przepisy Kodeksu cywilnego, które bezpośrednio odwołują się do siły wyższej, nie zawierają definicji legalnej takiego określenia.
  • Dwa dni na cofnięcie polecenia pracy zdalnej z powodu siły wyższej (14)
   Wydanie polecenia pracy zdalnej w sytuacji gdy jest ono uzasadnione siłą wyższą, która uniemożliwia zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie zakładu, nie musi wiązać się z realizacją pracy zdalnej przez cały okres, na który polecenie zostało wydane.
  • Niezwłoczne informowanie o zmianie warunków lokalowych i technicznych (15)
   Podstawowym obowiązkiem prawnym pracownika zdalnego związanym z bezpieczeństwem wykonywania pracy zdalnej jest poinformowanie pracodawcy o zmianie warunków technicznych oraz lokalowych, które uniemożliwiają w ocenie pracownika wykonywanie pracy zdalnej. Taka informacja nie daje pracodawcy wyboru, jak tylko cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.
  • Instalacja sprzętu w domu pracownika (16)
   Nowe rozwiązania prawne dotyczące pracy zdalnej, wzorem wcześniejszych uregulowań dotyczących telepracy, wprowadzają szczegółowe obowiązki pracodawcy, których brak realizacji uniemożliwi pracownikowi zdalnemu wykonywanie pracy.
  • Odpowiednie stosowanie przepisów (16)
   Przepisy powypadkowe dotyczące pracy zdalnej umieszczone w kp nie wskazują, na czym polega „odpowiednie stosowanie” wskazanych przepisów.

Aktualności BHP - cały wykaz