•  Nowości
  • Ile dni okazjonalnej pracy zdalnej w 2023 roku (3)
   Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące wykonywania pracy zdalnej, które wynikają już z przepisów Kodeksu pracy. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana m.in. w formule okazjonalnej. Z ilu dni okazjonalnej pracy zdalnej mogą skorzystać pracownicy w 2023 roku, skoro nowe przepisy zaczęły obowiązywać w trakcie roku?
  • Szkolenia i egzaminowanie kierowców – zmiana przepisów (3)
   Wśród ostatnich zmian dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych można wyróżnić m.in. możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych, doprecyzowanie, dla kogo jest dedykowane szkolenie okresowe, usunięcie ograniczeń związanych z barierą językową dla kierowców obcojęzycznych. Zmiany weszły w życie 26 kwietnia 2023 r. Czego dokładnie dotyczą?
  • Cyfrowe prawo jazdy („unijne”) już za 4 lata (4)
   Zdaniem Komisji wprowadzenie jednolitego dokumentu uprości uznawanie praw jazdy między państwami członkowskimi. Z drugiej strony cyfrowy dokument ważny na terenie całej UE ułatwi wyegzekwowanie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w jednym z państw członkowskich.
  • Nowe zapisy w świadectwie pracy (5)
   Nowy wzór świadectwa pracy to efekt dwóch nowelizacji Kodeksu pracy, które wprowadziły m.in. zmiany w zakresie pracy zdalnej, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy czy zmiany w urlopie rodzicielskim. W związku z tym konieczne jest dostosowanie treści świadectwa pracy do nowych uprawnień pracowników wprowadzonych tymi nowelizacjami.
 • Przepisy z komentarzem
  • Przepracowany Polak – co zmieni dyrektywa work-life balance (6)
   Według danych OECD za 2021 rok polscy pracownicy pracują przeciętnie 1830 godzin w roku. Stanowi to szósty najwyższy wynik wśród wszystkich państw OECD i drugi najwyższy wśród państw europejskich. Pod koniec kwietnia br. weszły w życie przepisy dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Czy jakość życia pracowników diametralnie się zmieni?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy przeprowadzać ponowne szkolenia bhp pracownikowi zatrudnionemu wcześniej przez agencję (7)
   Możliwe jest przeniesienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego do akt pracownika, jeżeli ich program uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na stanowisku pracy u danego pracodawcy.
  • Pracownicy są bez szkoleń w związku z epidemią. Co zrobić (8)
   W sytuacji gdy ważność szkoleń okresowych bhp upłynęła przed ogłoszeniem stanu epidemii należy niezwłocznie podjąć działania szkoleniowe, korzystając z możliwości, jakie dają aktualnie obowiązujące przepisy.
  • Czy można samemu stworzyć program szkolenia i go wdrożyć w firmie (9)
   W przypadku zastosowania przez pracodawcę dla grupy pracowników administracyjno-biurowych procedury prowadzenia szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy internetowej, należy pamiętać, że musi ona spełniać wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Oddziaływanie na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp (10)
   Społeczni inspektorzy pracy powinni mieć świadomość, że do bezpiecznej organizacji pracy nie jest wystarczające wywiązywanie się przez pracodawców z ich obowiązków. Niezbędna jest również właściwa postawa zatrudnionych. Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy uprawniają inspektorów oddziaływania na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp. ale co to dokładnie znaczy?
 • Służba BHP
  • Osoba wykonująca zadania służby bhp w procesie weryfikacji trzeźwości pracowników (12)
   Nie w każdym przypadku pracodawca ma obowiązek tworzenia służby bhp. jednak każdy pracodawca, jeżeli wykaże, że jest to niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, może wprowadzić zakładową kontrolę trzeźwości. Czy w procesie weryfikacji trzeźwości pracowników ma prawo uczestniczyć osoba zatrudniona przy innej pracy wykonująca zadania służby bhp?
 • Temat numeru
  • Jak sprawdzić, czy pracownicy są narażeni na hałas (14)
   Hałas otacza nas wszędzie – w pracy, w domu czy na ulicy. Coraz więcej osób skarży się na rozdrażnienie i zdenerwowanie spowodowane hałasem. Prowadzone od lat badania niestety jednoznacznie potwierdzają, że nadmierny hałas powoduje negatywne zmiany w obszarze psychiki, a długotrwałe przebywanie w głośnym otoczeniu może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Jak zatem sprawdzić, czy na stanowiskach pracy w firmie hałas nie jest nadmierny?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy mogę robić zdjęcia pracownikom, którzy łamią przepisy (16)
   Przepisy nie przewidują bezpośredniej możliwości wykonywania zdjęć pracowników przez osoby zatrudniane w służbie bhp.
  • Jakie uprawnienia na wózek unoszący w Belgii (17)
   Zaświadczenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne na terenie RP. Poza granicami naszego kraju obowiązują przepisy krajowe danego państwa, w tym przypadku Belgii.
  • Czy praca z urządzeniami audio wymaga uprawnień SEP (17)
   Urządzenia audiowizualne nie kwalifikują się do grupy 1, tj. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uprawnienia SEP nie są konieczne.
  • Kogo wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy w jednoosobowym zakładzie (18)
   Jeżeli w sklepie zatrudniona jest jedna osoba, to ta osoba powinna być przeszkolona z zasad udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  • Jak i gdzie rozmieszczać znaki bezpieczeństwa (19)
   Sposób rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa zależy od wielkości poszczególnych ostrzałek i warunków lokalnych dotyczących miejsca ich usytuowania. Małe znaki typu naklejki umieszczone wprost na każdej ostrzałce mogą być słabo widoczne, mało czytelne.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego (20)
   Zadaniem przedstawionej listy jest rozpoznanie w trybie samooceny, czy w firmie zachowane są wszystkie niezbędne do rzetelnej oceny ryzyka zawodowego elementy, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych zastosowanych w zakładzie pracy w celu wyeliminowania lub ograniczenia oddziaływania określonych zagrożeń.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy pracy na drabinach lub z drabin (24)

Aktualności BHP - cały wykaz