Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2020/06 (80)

 • Temat numeru: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce opakowaniowej w Twojej firmie
  Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: ustawa o opakowaniach) definiuje opakowanie jako wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Czy wprowadzanie, eksport lub import produktów w opakowaniach lub opakowań nakłada na Ciebie jakieś obowiązki? Jakie grożą kary za działalność niezgodność z ww. ustawą?
 • Co jest opakowaniem a co nim nie jest – przykłady
  Poniżej znajdziesz listę wyrobów będących opakowaniami oraz niebędący opakowaniami.
 • Wprowadzenie do obrotu opakowania/produktu w opakowaniu
  Za wprowadzającego opakowania rozumie się przedsiębiorcę, który wytwarza i importuje opakowania oraz dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.
 • Oznakowanie opakowań – jak to zrobić zgodnie z prawem
  Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, wytwarzający opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań mogą umieszczać na opakowaniach specjalne oznakowania, które wskazują na rodzaj materiałów, z których zostały wykonane (np. z tworzywa sztucznego, szkła, drewna czy papieru i tektury).
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  W artykule znajdziesz cztery podstawowe obowiązki. Dowiedz się, czy dotyczą także Ciebie.
 • Samodzielna realizacja obowiązków
  Podmioty mogą wykonywać ustawowe obowiązki samodzielnie, jeżeli poddają odzyskowi, w tym recyklingowi, wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie (ustawowe poziomy odzysku/recyklingu zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o opakowaniach) lub w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi odpadów opakowaniowych zebranych od innych posiadaczy odpadów (w wysokości 100% masy wprowadzonych na rynek opakowań).
 • Realizacja obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku
  Jakie powinieneś mieć wymagania wobec organizacji odzysku? Jakie ma obowiązki? Szczegóły poniżej.
 • Dokumenty DPO a DPR – czy się różnią
  Dokumentem potwierdzającym odzysk odpadów opakowaniowych jest dokument DPO. Potwierdzenie recyklingu odpadów opakowaniowych odbywa się poprzez wystawienie dokumentu DPR. Oba dokumenty określają masę odpadów i sposób ich przetworzenia.
 • Dokumenty EDPR a EDPO
  Dokumenty EDPR/EDPO są to dokumenty potwierdzające odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym określający masę tych odpadów.
 • Opłata produktowa – jak ją wyliczyć
  Opłata produktowa została wprowadzona 1 stycznia 2014 r. Jest to rodzaj ekologicznej opłaty naliczanej i wpłacanej w przypadku wprowadzania na polski rynek produktów w opakowaniach oraz opakowań pod własnym znakiem towarowym. Opłata produktowa naliczana jest w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.
 • Opłata recyklingowa – czym jest
  Opłata recyklingowa dotyczy toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które definiowane są jako torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.
 • PKE czyli publiczne kampanie edukacyjne
  Kampanie edukacyjne są działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Szczegóły poniżej.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych, środkach ochrony roślin oraz wielomateriałowe
 • Ustawowe obowiązki mogą być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego.
 • Audyt zewnętrzny
  Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczy prowadzącego recykling lub odzysk odpadów opakowaniowych, wystawiającego dokumenty DPO/DPR, który posiada zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg oraz eksportującego bądź dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który wystawił w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR/EDPO o masie przekraczającej 400 Mg.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
  Kto musi się wpisać do BDO? Jakie wiążą się z tym koszty? Koniecznie się dowiedz!
 • Sprawdź, jaką karę możesz otrzymać
  Sankcje nakładane są na przedsiębiorców za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz