Aktualności Ochrony Środowiska 2021/187

 • Temat numeru: Rozliczanie emisji do powietrza ze środków do dezynfekcji rąk
  W 2020 roku Ministerstwo Klimatu wystosowało pisma do urzędów marszałkowskich, zgodnie z którymi urzędy te powinny weryfikować sprawozdania o opłatach środowiskowych złożone przez przedsiębiorców za 2020 r. pod kątem zawartości emisji do powietrza ze stosowanych środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kogo dotyczy i kiedy powstanie
  Dnia 13 listopada 2020 r. Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności. W tekście znajdziesz informacje mówiące, jak będzie działał system, czy dotyczy on również przedsiębiorców i jakie obowiązki trzeba będzie spełnić w związku z jego utworzeniem.
 • Nowe rozporządzenie pomoże ujednolicić pomiary PEM
  Powstał projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dotyczący wymagań wobec wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Celem rozporządzenia jest zapewnienie przekazywania ujednoliconych danych o poziomach pola elektromagnetycznego (dalej: PEM) pochodzących z pomiarów lub badań wykonywanych przez prowadzących instalację oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
 • Kiedy nie musisz posiadać pozwolenia wodnoprawnego
  Przepisy Prawa wodnego wymagają, aby podmiot korzystający z wody posiadał pozwolenie wodnoprawne. Ale nie jest to wcale regułą i istnieje cały katalog sytuacji, w której możemy korzystać z określonych wód, w określonych celach, bez jakichkolwiek pozwoleń.
 • Klasyfikacja substancji chemicznych do NMLZO
  Czy jeżeli był zakupiony czysty octan etylu, to również powinnam go ująć w wykazie o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza i naliczyć opłatę? Jeśli tak, to proszę o pomoc w zamianie litrów na kg, bo nie jestem pewna jaką gęstość powinnam przyjąć? Jeśli tak, to proszę o pomoc w zamianie litrów na kg, gdyż nie jestem pewna, jaką gęstość powinnam przyjąć. Mam zużyte 660 litrów. A jeśli chodzi o późniejsze wyliczenie opłaty, to czy zawartość wagową przyjąć na poziomie 100%?Poza tym proszę o pomoc w zaklasyfikowaniu do NMLZO następujących substancji: chloroalkany (nr CAS 85535-85-9), tlenek tytanowy (nr CAS 13463-67-7), węglan wapnia (nr CAS 471-34-1), tetramethylene dimethacrylate (nr CAS 2082-81-7), diethanol-p-toluidin (nr WE 911-490-9, reg. nr 01-2119979579-10), alkohol C12-15 etoksylowany propoksylowany (nr CAS 68551-13-3), 2,2’-[(4-methylphenyl)imi-no]bisethanol (nr CAS 3077-12-1), kwasy tłuszczowe C18 uns. dimetryczne produkty reakcji z N,N-dimetylo-1, 3-propane-diamina (nr CAS 162627-17-0).
 • Co zaliczymy jako wytworzony odpad
  Pytanie: Wprowadzamy opakowania na rynek (rozliczamy się z wprowadzenia na rynek opakowań), ale czy zaliczamy te opakowania jako nasz wytworzony odpad (chodzi o opakowania, których nie wykorzystujemy powtórnie)? Jeśli mamy sprzedaż WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) i wysyłamy towar w opakowaniu, to opakowanie jest naszym wytworzonym odpadem? Z faktur WNT opakowania, w których przyjeżdża do nas towar, to nasz odpad, który przyjmujemy? Jeżeli przyjeżdża do nas towar krajowy w opakowaniu, to opakowanie jest naszym wytworzonym, czy przyjętym odpadem? Jeżeli my wysyłamy towar w opakowaniu na teren kraju, to opakowanie jest naszym odpadem wytworzonym? Chodzi o odpady typu: papier, tworzywo sztuczne, drewno-palety, skrzynie (te ostatnie wykorzystujemy często powtórnie).
 • Wysłany wniosek do BDO bez pełnomocnictwa – czy złożyć korektę
  Pytanie: Przesłaliśmy wnioski aktualizacyjne i sprawozdania w systemie BDO i nie dołączyliśmy pełnomocnictw ani opłat za pełnomocnictwo. Czy złożyć korektę i wysłać sprawozdanie i wnioski ponownie z załączonymi pismami, czy istnieje możliwość dosłania samych pełnomocnictw?
 • Papierowe reklamówki – czy trzeba się z nich rozliczyć
  Pytanie: Czy duże papierowe reklamówki powlekane tworzywem sztucznym ze sznurkowym uchwytem zaliczamy do reklamówek z tworzywa sztucznego i musimy prowadzić dla nich ewidencję oraz wysyłać sprawozdania? Czy reklamówki, które wprowadzamy, to nasz wytworzony odpad?
 • Błędnie zgłoszona firma w BDO – czy można dokonać aktualizacji
  Pytanie: Jedna z naszych spółek została błędnie zgłoszona w BDO jako wprowadzający towar w opakowaniu (osoba wprowadzająca się pomyliła). Mamy nadany numer w BDO i nie chcielibyśmy wykreślać spółki z samego rejestru BDO, jednocześnie zamierzamy skorygować błąd. Wniosek aktualizacyjny nie rozstrzyga sprawy, gdyż nie można go wysłać, jeśli nie wypełni się którejś z tabel w BDO. Na tę chwilę spółka nie musi prowadzić ewidencji odpadów (ale być może niedługo będzie musiała), nie wprowadza nic na rynek produktów, nie rozlicza się z reklamówek. Czy można w jakiś sposób skorygować błąd, jednocześnie nie wykreślając spółki z rejestru BDO?
 • Zmiany prawne
  • Odpady, czy produkt uboczny?
   Pytanie: Czy rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE dotyczy także złomu w postaci wiórów tytanowych? Podmiot otrzymuje materiał do obróbki od swojego klienta, będącego jednocześnie właścicielem ww. materiału. Materiał po obróbce odsyłany jest z powrotem do klienta, ale w postaci wiórów. Czy w takim przypadku ten materiał nadal jest odpadem, zgodnie z definicją ustawy o odpadach? Tym bardziej, że organizacja nie zamierza wyzbyć się tego materiału, ponieważ stanowi on własność klienta cały czas.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz