Aktualności Ochrony Środowiska 2021/188

 • Temat numeru: Jak ustala się opłatę za odbiór odpadów na podstawie wskazań wodomierzy
  Ponieważ koszty funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi stale rosną, gminy coraz częściej będą podejmować działania optymalizujące. Jednym z nich jest zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poszukiwanie w tym zakresie rozwiązań pozwalających na uszczelnienie systemu.
 • Rozszerzona odpowiedzialność producentów – czym jest
  W projekcie ustawy o odpadach dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) ma się m.in. znaleźć minimalny poziom finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających do obrotu produkty producentów i importerów. Ich obowiązkiem będzie pokrycie kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.
 • Jakie zanieczyszczenia przeważają według badań GIOŚ
  Zgodnie z prawem GIOŚ zobowiązany jest wykonywać dwa zadania: oceniać poziomy substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonywać klasyfikacji stref, w których poziom m.in. przekracza dopuszczalną wartość powiększoną o margines tolerancji lub nie przekracza poziomu dopuszczalnego. Powyższe kwestie musi wykonać do 30 kwietnia każdego roku.
 • Dla kogo środki w ramach programu „Energia Plus”
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Istnieje możliwość pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w lipcu 2021 roku
 • Sucha masa odpadów – gdzie wykazywać?
  Pytanie: Jak zaewidencjonować utratę masy poprzez np. wyparowanie wody? Przykłady: w przypadku zbierania: kiedy odpad  makulatury został odebrany był wilgotny, a kiedy został przekazany dalej, np. w cieplejszym miesiącu był suchy przez co waga odpadu jest mniejsza, np. o 0,2 tony? w przypadku przetwarzania: przyjmowany jest odpad w postaci osadu o masie 20 Mg, a po przekompostowaniu wychodzi –  15 Mg kompostu: w ewidencji osadów przyjmujemy  20 Mg osadów i do przetworzenia dajemy 20 Mg, a w ewidencji kompostu dajemy 15 Mg jako wytworzone. Czy tą różnicę 5 Mg gdzieś należy zaznaczyć, że to jest utrata wody?
 • Odpadowe środki ochrony roślin – jak zaklasyfikować
  Pytanie: Mamy trochę przeterminowanych środków ochrony roślin wykorzystywanych w szkółce leśnej. Są to: Acrobat, Nimrod, Pencozeb, Starpro (razem około 3,20 kg). Pod jakim kodem odpadu w BDO powinniśmy je oddać do utylizacji? Mamy ofertę od firmy, która oferuje przyjęcie ww. środków pod kodem 02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej. Jednak nie wydaje mi się, aby ten kierunek był właściwy. Proszę o interpretację.
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz