• Temat numeru: Problematyczne pytania dotyczące BDO
  Baza danych o odpadach (dalej: BDO) wciąż budzi duże kontrowersje i wątpliwości wśród jej użytkowników. Z jakimi problemami się borykają?
 • Masz ogródek działkowy? Możesz pozyskać na niego dodatkowe środki
  Właściciele rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta.
 • Stare uchwały o opłatach za odpady tracą ważność
  30 czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały dotyczące stawek za pojemniki lub worki, które były podjęte przed 1 stycznia 2022 r., czyli przed wejściem w życie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
 • Zmiany w limitach emisji CO2 z transportu drogowego
  Planowane jest wprowadzenie surowszych limitów emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, by w ten sposób osiągnąć zerową emisję na drogach do 2035 roku. Jakie są szczegółowe plany w tym zakresie?
 • Elektromobilność w Polsce – wyzwania, plany i problemy
  Jednym z głównych wyzwań związanych z elektromobilnością w Polsce jest konieczność tworzenia stref czystego transportu. Jakie jeszcze problemy są z nią związane? O tym przeczytasz w artykule.
 • Program przeciwdziałania niedoborowi wody
  W III kwartale rząd chce przyjąć program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030. Co się w nim znajdzie?
 • Montaż hali namiotowej a decyzja środowiskowa
  Pytanie: Planujemy inwestycję w postaci montażu hali namiotowej o rozmiarach 20 × 30 m, czyli około 600 m2 (powierzchnia zabudowy około 1200 m2) - przeznaczenie magazynowe. Czy taka inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: duś)? Jakie inne wymogi musimy wziąć pod uwagę?
 • Przekroczenie ilości wytwarzanych odpadów zawartych w pozwoleniu
  Pytanie: Przygotowując w tym roku sprawozdanie o odpadach, zauważyłam, że przekroczyliśmy ilość jednego z wytwarzanych odpadów, który mamy uwzględniony w decyzji. Odpad ten nie jest bezpośrednio związany z instalacją (kod 15 01 01 opakowania z papieru i tektury) i tak na dobrą sprawę nie musiał być ujęty w decyzji. Decyzja jest ważna do 2025 roku – co powinnam zrobić, by uniknąć ewentualnej kary za owe przekroczenie?
 • Zasady gospodarowania akumulatorami
  Pytanie: Co zrobić ze starymi akumulatorami pozostawionymi przez klientów, którzy kupili nowe? Oddaje się je gdzieś czy sprzedaje w skupie? Czy potrzebny jest jakiś dokument od przyjmującego?
 • MBP odpadów a Krajowy Rejestr uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  Pytanie: W związku z rozporządzeniem w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (dalej: PRTR) mam pytanie w zakresie danych o wielkości produkcji, które wcześniej były nieobowiązkowe. Wielkość produkcji dla zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania (dalej: MBP) odpadów to ilość odpadów przetworzonych czy wytworzonych? Czy firma produkcyjna, która produkuje elementy plastikowe (część z nich jest malowana/lakierowana) i wytwarza rocznie ponad 2 Mg odpadów niebezpiecznych, które są przekazane podmiotom do zagospodarowania, podlega pod PRTR?
 • Wypełnianie DPR po zmianie sposobu obliczania masy odpadów
  Na początku 2022 roku zmienił się sposób obliczania masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, którą trzeba uwzględnić na dokumentach DPR. Zgodnie z nowymi przepisami powinno się podawać masę po odjęciu masy zanieczyszczeń. Wzory dokumentów pozostały natomiast bez zmian – jak je wypełniać?
 • Tworzywa sztuczne – czy musisz je rejestrować w SENT
  Od 22 lutego 2022 r. przewoź i przywóz do Polski odpadów jest objęty obowiązkiem zarejestrowania w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (dalej: SENT). Czy to dotyczy również tworzyw sztucznych (np. proszków PCW itp.)? Tego dowiesz się z artykułu.
 • Założenia projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska dotyczące hałasu
  Projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska ma na celu wdrożenie do prawa polskiego wymagań unijnych w zakresie ochrony przed hałasem poprzez transpozycję przepisów dyrektywy Komisji UE 2021/1226 i 2020/367.
 • Czy ochronniki słuchu można stosować profilaktycznie
  Jeżeli w zakładzie istnieje domniemanie, że praca na maszynie może powodować przekroczenie poziomu hałasu (85 dB), to czy pracodawca może profilaktycznie nakazać pracownikom stosowanie ochronników słuchu, czy do nałożenia takiego obowiązku konieczne jest jednak wykonanie pomiarów natężenia hałasu? Odpowiedź znajdziesz w tekście.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz