• Temat numeru: Najnowsze projekty zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska
  Zmiany wprowadzane ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Poś) dotyczą kwestii hałasu. Natomiast kwestie ochrony powietrza (druk nr 2295) ma za zadanie doprecyzować i uszczegółowić kolejna zmiana tej ustawy, która wpłynęła do Sejmu 19 maja 2022 r.
 • Neutralność klimatyczna UE – plany i wyzwania
  Do 2050 roku ma zostać wdrożone narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jest to pakiet aktów prawnych mających na celu wprowadzenie kolejnych działań w zakresie ochrony klimatu. Jakie będą najważniejsze zmiany?
 • Nowości dotyczące projektu systemu kaucyjnego
  Pierwsze założenia systemu kaucyjnego zostały przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który został opublikowany 31 stycznia 2022 r. System ten ulega jednak na etapie projektowania ciągłym zmianom. Jakie są najnowsze z nich?
 • Klasyfikacja zanieczyszczonych odpadów szklanych
  Pytanie: W ramach jakiego kodu zakwalifikować odpady szkła zanieczyszczonego chemikaliami (butelki i słoiki po odczynnikach chemicznych), które wykorzystywał technolog? Ponadto jakie podmioty muszą umieszczać numer BDO na swoich dokumentach? Czy laboratorium wytwarzając np. żużel z produkcji ciepła w kotłowni węglowej, musi to robić?
 • Przepisy obowiązujące w zakresie odbioru odpadów przemysłowych
  Pytanie: Jestem właścicielem warsztatu samochodowego i prowadzę ewidencję w Bazie danych o odpadach (BDO). Wytwarzam niewielkie ilości odpadów − odbiór miałbym raz w roku. Czy muszę mieć podpisaną umowę na odbiór wytworzonych odpadów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej? Oczywiście mam podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z działalności. Czy są przepisy regulujące tę kwestię?
 • Obowiązki środowiskowe przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
  Pytanie: Jak określić, na potrzeby sporządzenia raportu do KOBiZE, rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza ze spalania etyliny 95 w agregacie prądotwórczym, który jest zainstalowany na terenie ciepłowni. Skąd uzyskać dane na temat wskaźników? A jak wykazać procesy spawania acetylenowo-tlenowego i elektrodą otuloną? W jakich jednostkach podawać ilości acetylenu i elektrod oraz jak je przeliczać? Czy jest to emisja niezorganizowana? Ponadto ścieki sanitarne i technologiczne z biurowca i kotłowni odprowadzamy do kanalizacji miejskiej. Wody opadowe i roztopowe z ww. budynków zlokalizowanych na terenie miasta są odprowadzane do kanalizacji deszczowej miejskiej. Ścieki technologiczne (tzn. z chłodzenia łożysk wentylatorów, awaryjnego spustu kotłów i stacji uzdatniania wody) z ciepłowni, którą zarządzamy, są odprowadzane do zakładowej kanalizacji deszczowej, a dalej do kanalizacji gminy. Przed odprowadzeniem ścieki są oczyszczane z piasku i zawiesin w dwukomorowym piaskowniku. Czy jesteśmy zobowiązani do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Czy musimy ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska lub za usługi wodne?
 • Strategia tekstylna UE – jakie są jej założenia
  Pytanie: Pracuję w branży odzieżowej i słyszałem o czymś takim jak strategia tekstylna UE. Jakie są jej założenia i czy wynikają z niej dodatkowe obowiązki dla producentów ubrań?
 • Komis samochodowy – te kwestie środowiskowe go dotyczą
  Pytanie: Z jakich obowiązków musi wywiązać się podmiot, który prowadzi komis samochodowy i sprowadza w tym celu samochody z zagranicy?
 • W jaki sposób rozgraniczyć grunty pokryte wodami
  Jak dokonać rozgraniczenia gruntów, które znajdują się pod wodą? Kiedy i na czyj wniosek można dokonać rozgraniczenia takich gruntów i kto wydaje odpowiednią decyzję? Tego dowiesz się z artykułu.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz