• Temat numeru: Jakie sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska musisz złożyć za 2022 rok
  Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Nawet mała firma ma na nie wpływ i z dużym prawdopodobieństwem będzie zobowiązana do raportowania środowiskowego. Zakres raportowania jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności. Jakie raporty powinieneś złożyć za rok ubiegły?
 • Rodzaje sprawozdań
  • Najpopularniejsze rodzaje raportów – raporty emisyjne
   Najpowszechniejszym raportowaniem jest raportowanie emisyjne. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska emisja to wprowadzanie (bezpośrednio lub pośrednio) substancji i energii do środowiska.
  • Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
   Raportowanie emisyjne odbywa się dwutorowo. Firma powodująca emisję ma obowiązek przekazać do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) roczny raport dotyczący wielkości emisji w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, którego raport dotyczy.
  • Sprawozdanie środowiskowe do urzędu marszałkowskiego
   Drugim ważnym sprawozdaniem emisyjnym jest sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na powstawanie emisji. Co warto o nim wiedzieć?
  • Sprawozdania emisyjne w praktyce – jak je uzupełniać
   Funkcjonalności KOBiZE pozwalają na automatyczne wyliczanie emisji w przypadku spalania paliw w celach energetycznych. W bazie wbudowane są wskaźniki emisji, dlatego do obliczenia wystarczy podanie ilości i rodzaju paliwa – pozostałe procesy są realizowane bez konieczności wykonywania działań matematycznych przez firmę. Jak to wygląda w praktyce?
  • Tajniki raportowania związanego z wprowadzaniem do obrotu
   Kolejny dział sprawozdawczości środowiskowej dotyczy działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu określonych produktów.
  • Specyficzny rodzaj raportów – Baza Danych Sprawozdań
   Na styku raportowania emisyjnego i wprowadzeniowego znajduje się raportowanie do BDS (Baza Danych Sprawozdań). Na czym polega?
  • Sprawozdania dotyczące zagadnień związanych z odpadami
   Raportowanie odpadowe dzieli się na raportowanie w zakresie odpadów komunalnych i innych niż komunalne. Co powinieneś o nim wiedzieć?
  • Konkretne rodzaje tego typu sprawozdań
   W artykule znajdziesz opis poszczególnych rodzajów sprawozdań z zakresu raportowania wprowadzeniowego.
  • Raportowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
   Obowiązek raportowania wodno-ściekowego ma podmiot korzystający z usług wodnych. Jak to wygląda w praktyce?
  • Obliczenia niezbędne do kontrolowania wysokości opłaty stałej
   W tekście znajdziesz praktyczne przykłady wykonywania obliczeń przydatnych podmiotom działającym w obszarze gospodarki wodno-ściekowej dotyczące opłaty stałej.
  • Oświadczenia i kwestie dotyczące opłaty zmiennej
   Opłatę zmienną ponosi się za rzeczywistą ilość pobranej wody, wprowadzanych ścieków do wód lub ziemi, wprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz