• Temat numeru – Ochrona powietrza w gminach – nowe zadania samorządów
  Kwestie ochrony powietrza w gminach uległy zmianom w ostatnim czasie. Ustawa Prawo ochrony środowiska (dalej: Poś) wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza. Na czym to polega?
 • Zmiany prawne
  • Od 28 kwietnia obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej
   Od 28 kwietnia 2023 r. ma obowiązywać ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Jakie zmiany z tego wynikają?
  • Planowane zaostrzenie przepisów o transporcie odpadów na terenie UE
   Parlament Europejski chce, by powstał unijny mechanizm oparty na ocenie ryzyka, który byłby wskazówką dla krajów UE przeprowadzających kontrole w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów. Co jeszcze ma się zmienić?
  • Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
   Ze względu na konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wznowiono prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz innych ustaw. Zmiany muszą zostać uchwalone w trybie ekspresowym, ponieważ czas na wdrożenie dyrektywy upłynął 12 stycznia 2023 r.
  • Zamknięcie zakładu przetwarzania ZSEiE a audyt
   Pytanie: Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: ZSEiE) zawiesił swoją działalność w roku 2022. Czy mimo to musimy przeprowadzić audyt za ten rok?
  • Terminy zakupu uprawnień do emisji
   Pytanie: Mamy instalację ciepłowniczą, która podlega pod system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Musimy kupić uprawnienia w celu rozliczenia roku 2022. Czy zakup brakujących uprawnień musiał odbyć się w 2022 roku, czy możemy je kupić teraz?
  • Klasyfikacja odpadów z instalacji
   Pytanie: Jesteśmy producentem rur instalacyjnych z PCV. Przy uruchomieniu produkcji czasami dochodzi do przypalenia surowca i powstaje surowiec, którego nie można już przerobić (odpad). Czy ten odpad jest wytworzony w instalacji, czy poza instalacją?
  • Składanie sprawozdań o odpadach opakowaniowych
   Pytanie: Zakład naprawy pojazdów kupuje różne płyny w opakowaniach (np. hamulcowe, chłodnicze, oleje). Rozszerzyliśmy swoją decyzję na wytwarzanie odpadów o kod 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe. Czy musimy teraz składać sprawozdanie o odpadach opakowaniowych? Czy wystarczy ująć je w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach?
  • Instalacje do produkcji papieru a system ETS
   Pytanie: Jeżeli w procesie technologicznym, który decyduje o objęciu instalacji systemem ETS, nie występuje emisja gazów cieplarnianych, a instalacje towarzyszące nie kwalifikują się do objęcia tym systemem, ponieważ są poniżej progu 20 MW, czy taka instalacja ma obowiązek uczestnictwa w ETS? Dodam, że produkujemy papier i tekturę.
  • Co z opłatą w przypadku importu paneli fotowoltaicznych
   Pytanie: Chcemy wprowadzić panele fotowoltaiczne na rynek polski (kupić je za granicą). Czy będziemy musieli za to naliczyć opłatę produktową w zakresie zużytego sprzętu? Jeżeli tak, to skąd wziąć „masę zebranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie sprzętu”?
  • Kwestie audytu recyklera i wystawianych DPR
   Pytanie: Czy przedsiębiorca mający zezwolenie na przetwarzanie odpadów (limit 350 Mg w skali roku) i wystawiający dokumenty potwierdzające recykling (DPR) musi przeprowadzić audyt recyklera opakowań? Czy w przeciwnym przypadku DPR wystawione w 2022 roku będą unieważnione? Czy przedsiębiorcy grożą jakieś kary?
  • Chcesz zainwestować w małą elektrownię wodną? Sprawdź, jakiej dokumentacji potrzebujesz
   Budowa małej elektrowni wodnej kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. O jakich jeszcze kwestiach formalnych będziesz musiał pamiętać?
  • Zintegrowany system zarządzania – co musisz o nim wiedzieć
   Zintegrowany system zarządzania jest narzędziem wpierającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przez zarządzanie rozumie się działania zmierzające do osiągania celów założonych przez organizację. W szerszym kontekście zarządzanie ma umożliwiać organizacji i każdemu z jej członków rozwój – w zależności od zmieniających się potrzeb oraz uwarunkowań środowiskowych i gospodarczych.
  • Prowadzisz fermę zwierząt? Dowiedz się, jakie organy mogą Cię kontrolować
   Oddziaływanie na środowisko chowu i hodowli zwierząt jest związane m.in. z zanieczyszczeniem wód w wyniku przenawożenia gleb, a tym samym wprowadzenia do niej biogenów, tj. azotu i fosforu. Kontroli jakich organów możesz się spodziewać?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz