Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2023/106 (03)

 • Temat numeru – Orzecznictwo sądów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
  Osoby zajmujące się gospodarką wodno-ściekową muszą znać swoje podstawowe obowiązki i wiedzieć, z jakich przepisów prawnych wynikają. Poza wiedzą czerpaną z najważniejszych aktów prawnych, takich jak ustawa Prawo wodne, warto też bazować na inspirujących i niejednokrotnie pokazujących ciekawe spojrzenie na obowiązki środowiskowe dokumentach związanych z orzecznictwem sądów. O tym właśnie przeczytasz w najnowszym numerze specjalnym.
 • Słowniczek
  • Sprawdź, w jakim przypadku otrzymasz
   Wszystkie przesłanki, które wprost określają, że nie otrzymasz pozwolenia wodnoprawnego, zawarto w art. 399 ustawy Prawo wodne. Co warto wiedzieć więcej w tym temacie?
  • Czy spółka może mieć argumenty do negacji decyzji
   W skardze na decyzję organu skierowanej do sądu spółka podniosła argument, że odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego nie może zaistnieć z powodu niewywiązania się z obowiązków nałożonych w decyzji, która wygasła na skutek upływu czasu, na który została wydana. Czy spółka miała rację?
  • Kwestie opłat za wydanie kilku pozwoleń wodnoprawnych
   WSA w Łodzi zajął się problemem mnożenia opłat za wydanie kilku pozwoleń wodnoprawnych w jednej decyzji, co często stanowi problem dla podmiotów zobowiązanych do ich uiszczania. W takim razie dowiedz się, czy organ może żądać wielokrotności opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, gdy są one tożsame rodzajowo?
  • Czy mnożenie opłat jest zasadne
   Strona wniosła do sądu skargę na bezczynność organu. Rozpatrując kwestię bezczynności, sąd musiał przy tej okazji zająć stanowisko co do zasadności ustalenia podwójnej opłaty, ponieważ to tak naprawdę stanowiło istotę sporu. Co postanowił?
  • Zakres zwykłego korzystania z wód – gdzie są jego granice
   Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego możliwe jest zwykłe korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, ale pod pewnymi warunkami. Chcesz wiedzieć jakimi? Polecam lekturę artykułu.
  • Czy pozwolenie wodnoprawne oznacza, że nie mamy do czynienia ze zwykłym korzystaniem z wód
   Skargę kasacyjną od wyroku sądu I instancji wniósł organ. W uzasadnieniu wskazał, że według niego pobór wód dokonywany przez osobę prawną nie może zostać zakwalifikowany jako pobór wód na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Czy słusznie?
  • Kiedy możesz zostać zobligowany do przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego
   Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, możliwe jest wydanie decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności. W jakich przypadkach możesz się obawiać takiej decyzji?
  • Konieczna rzeczywista zmiana stanu wód
   Wojewódzki sąd administracyjny podtrzymał dotychczasowe stanowisko organów i oddalił skargę. Jak wskazał w uzasadnieniu, postępowanie na gruncie art. 234 ustawy Prawo wodne nie może ograniczać się do stwierdzenia wykonania określonych prac na gruncie. Zastosowanie tego przepisu może zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy zmiana stosunków wodnych negatywnie oddziałuje na grunty sąsiednie.
  • Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych w kontekście siły wyższej
   Siła wyższa to pojęcie, które możemy znaleźć w polskim prawodawstwie. Co tak naprawdę oznacza? Czy ulewne deszcze mogą zostać uznane za siłę wyższą?
  • Jak należy rozumieć siłę wyższą
   Zdaniem Sądu Najwyższego sąd apelacyjny nieprawidłowo zinterpretował siłę wyższą, a miało to zasadnicze znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za zaistniałą szkodę. Dlaczego interpretacja była błędną?
  • Regulamin dostarczania wody – czy jego pozytywna opinia jest konieczna
   W toku uchwalania przez gminę regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pojawiła się wątpliwość, czy negatywna opinia regulatora powoduje obowiązek wydania kolejnego projektu regulaminu, a następnie konieczność objęcia go ponownie procedurą opiniowania.
  • Zasadność ponownej oceny po opinii negatywnej
   Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego. Nie znalazł, podobnie jak sąd I instancji, podstaw do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia ponownej procedury opiniowania, po negatywnej opinii, której zastrzeżenia zostały w uchwale uwzględnione. Dlaczego?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz