• Temat numeru
  • Projekt wdrożenia dyrektywy SUP
   Po długiej przerwie wznowiono prace legislacyjne mające na celu wdrożenie dyrektywy Single Use Plastics (SUP). Postanowienia dyrektywy będą zawarte w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 • Zmiany prawne
  • Energetyka jądrowa w Polsce coraz bliżej
   W Polsce od 17 lutego 2023 r. działa zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej. Ponadto spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz firmy Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland (Westinghouse) podpisały 22 lutego 2023 r. umowę rozpoczynającą wspólne działania prowadzące do przygotowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jak dokładnie wygląda aktualny rozwój energetyki jądrowej w Polsce?
  • Zasady przekazywania odpadów osobom fizycznym
   Pytanie: W naszej firmie są wytwarzane odpady drewnianych palet (kod 17 02 01), które nie nadają się już do ponownego użytku, oraz sprzączki metalowe z pasów transportowych (kod 17 04 05). Wiem, że jest możliwość, aby te odpady oddawać osobom fizycznym (pracownikom firmy). Czy ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku dotyczą odpadów dla jednej osoby fizycznej? Rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, wskazuje, że dla drewna nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji do 10 Mg rocznie, dla metali do 5 Mg rocznie. Czy możemy ustalić wewnętrzne zasady przekazywania odpadów osobom fizycznym i tego nie ewidencjonować?
  • Określanie zawartości metali ciężkich w opakowaniach
   Pytanie: Jak należy określić zawartość metali ciężkich w opakowaniach (chodzi o producenta opakowań drewnianych w postaci palet)?
  • Odpady opakowaniowe – traktować je jako odpady komunalne czy inne niż komunalne
   Pytanie: Niedawno przytrafił nam się klient, który zgłosił zastrzeżenia do umowy w zakresie przyjmowania odpadów z papieru i tektury pod kodem 15 01 01. Kontrahent nalegał, by przywiezione odpady przyjąć pod kodem 20 01 01, ponieważ gminy, z którymi ma podpisane umowy na odbiór odpadów, nie będą mogły odpadów z grupy 15 doliczyć sobie do odzysku. Czy miał rację i powinienem go posłuchać?
  • Czym jest bilans LZO (Lotne Związki Organiczne)
   Pytanie: Czy jeśli w preparatach, których używa fryzjer w swoim gabinecie, występują lotne związki organiczne (LZO), to należy te preparaty ująć w opłatach za korzystanie ze środowiska? Czym w ogóle jest bilans LZO?
  • Zasady klasyfikowania opakowań niebezpiecznych
   Pytanie: Sprowadzamy (kupujemy) chemię niebezpieczną w Niemczech na własny użytek. Chemia jest przywożona m.in. w pojemnikach DPPL i beczkach. Beczki/mausery po zużyciu są myte i oddawane do utylizacji jako odpad obojętny. W jaki sposób należy rozliczać się z tych opakowań wprowadzonych na rynek - jako obojętnych czy niebezpiecznych? Ponadto, jeżeli to opakowania niebezpieczne, to czy paletę, na której stoją te beczki, również należy zaliczać do opakowań niebezpiecznych?
  • Jak rozliczać kwestie związane z czynnikiem chłodniczym
   Pytanie: W zakładzie dokonaliśmy likwidacji klimatyzatora i w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) dokonaliśmy zapisu o tym i odzysku całej zawartości czynnika, który został przekazany do fundacji PROZON. Czy w tym przypadku musimy uwzględnić tę ilość w informacji o korzystaniu ze środowiska i KOBiZE? 
  • Zmiana warunków wprowadzania nieczystości ciekłych
   Pytanie: Odbieramy nieczystości ciekłe. Czy to prawda, że planowane są zmiany warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych?
  • W jaki sposób postępować ze zużytymi bateriami
   Pytanie: Gdzie utylizować zużyte baterie (potocznie nazywane paluszkami) w zakładzie pracy – czy przekazywać je do firmy specjalistycznej, czy oddawać do instytucji, które zbierają baterie (szkoły, sklepy)? Jak uzyskać w takim wypadku kartę przekazania odpadu (KPO) i jaki jest prawidłowy kod tych odpadów?
  • Czym jest raportowanie środowiskowe w ramach ESG
   Rozporządzenie nr 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz Dyrektywa PE i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), nałożyły na przedsiębiorców m.in. wymagania związane z niefinansowym raportowaniem w zakresie realizacji Celów zrównoważonego rozwoju (rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz Świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju).
  • Odprowadzasz ścieki? Sprawdź, co warto wiedzieć o ich pomiarach
   Podmioty odprowadzające ścieki do wód lub do ziemi mają różnorodne obowiązki wynikające m.in. z ustawy Prawo wodne. Które z nich dotyczą prowadzenia pomiarów?
  • Ekologiczne rolnictwo – sprawdź, na jakich warunkach
   Ekologiczne rolnictwo to najbardziej przyjazna dla środowiska metoda produkcji rolnej, w trakcie której nie używa się nawozów sztucznych (z wyjątkiem nawozów zawierających wyłącznie mikroskładniki) ani pestycydów pochodzących z syntezy chemicznej. Czego w takiej uprawie robić nie można, a co trzeba?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz