• Jakie bhp w pracy, takie w domu (3)
 • Edukacja
  • Mapa wiedzy jako narzędzie do pomiaru percepcji bhp wśród studentów kierunków budowlanych (część 2) (4)
   Autorzy opracowali strukturę mapy wiedzy na temat bhp, którą powinni nabyć studenci przygotowujący się do przyszłej pracy w budownictwie. Do oceny poziomu wiedzy i świadomości studentów na temat zagrożeń i bioz w tej branży posłużą badania ankietowe – obszerny kwestionariusz jest częścią tego artykułu. Wyniki badań prowadzonych za pomocą kwestionariusza pozwolą  zaplanować działania podnoszące poziom wiedzy studentów. Kwestionariusz może być przydatny dla naszych czytelników również jako swoista lista kontrolna do badania stanu bhp na budowach, a także do oceny działań podjętych przez firmę czy instytucję w celu ochrony pracowników przed narażeniem na koronawirusa.
  • Angielski dla behapowców (lekcja 135) (40)
  • Analiza studiów przypadku dotyczących pracy z przewlekłymi dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego (3) (40)
   W artykule przedstawiono osiem przypadków osób z przewlekłymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, które z powodzeniem powróciły do pracy po zwolnieniu lekarskim lub kontynuowały pracę z MSD.
 • Przepisy i normy
  • Zalecenia WHO dla laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko (część 2) (10)
   Zgodnie ze zmienionymi przepisami bhp dotyczącymi czynników biologicznych w środowisku pracy, przy podejmowaniu decyzji o wymaganym stopniu hermetyczności w laboratorium związanym z badaniami nad COVID-19 należy się kierować m.in. „wykazem prac niepowodujących namnażania się wirusa SARS-CoV-2 publikowanym w formie zaleceń przez WHO”. ATEST postanowił udostępnić czytelnikom tłumaczenie na język polski tego dokumentu, przydatnego w każdym laboratorium biologicznym.
  • Dokumenty poświadczające podnoszenie kwalifikacji zawodowych – własnością pracownika (14)
   W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca odmawia wydania pracownikowi wystawionych na niego imiennie dokumentów potwierdzających fakt uzyskania określonych w nim kwalifikacji zawodowych lub ukończenie danej formy kształcenia. Działanie takie najczęściej wspierane jest argumentem, że skoro pracodawca pokrył koszty związane z uzyskaniem przedmiotowego dokumentu to stanowi on jego własność. Nic bardziej mylnego. Tego typu dokumenty zawsze stanowią własność osoby imiennie w nich wskazanej, zaś ich przetrzymanie wbrew woli oznaczonego w ten sposób właściciela może przysporzyć pracodawcy wielu problemów.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika (42)
   Pracodawca decyduje o tym, co stanowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika. Pracownik ma prawo do jakichkolwiek świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dopiero wówczas, gdy pracodawca zaakceptuje podjęcie przez pracownika określonego rodzaju nauki lub szkolenia.
  • Kolejne polskie wersje norm dotyczących stałych środków dostępu do maszyn (44)
   W omawianych normach określono wymagania minimalne, które mają zastosowanie także wtedy, gdy są niezbędne te same środki dostępu (np. schody, schody drabinowe, balustrady lub drabiny stałe), będące jednocześnie częścią budynku lub konstrukcji budowlanej, w której maszyna jest zainstalowana, pod warunkiem, że podstawową funkcją tej części konstrukcji jest zapewnienie środków dostępu do tej maszyny.
  • Suszarki i schładziarki (45)
   W cyklu „Maszyny – lista kontrolna” opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający „Przy maszynach nikt nie pomoże” oraz różne listy kontrolne, których spis czytelnicy znajcą na stronie internetowej ATESTU.
 • Ludzie i wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy – Radosław Pych (20)
  • Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym BeNiSz 2021 – tura wiosenna (25)
   Seminarium pracowników zajmujących się bezpieczeństwem w uczelniach i instytutach naukowych BeNiSz 2021, organizowane przez ATEST we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, zostało podzielone na dwie tury, z których pierwsza odbyła się on-line 4 marca br. rezultaty zostały uznane za zasługujące na rozpowszechnienie.
  • Niezbadana służba bhp (29)
   Policzyć w końcu behapowców w Polsce – zarówno tych pracujących na etatach, jak również obsługujących pracodawców w charakterze tzw. specjalistów spoza zakładu, prowadzących wyłącznie działalność szkoleniową w dziedzinie bhp czy też świadczących usługi konsultacyjne w wąskim eksperckim zakresie. Hasło krążące w naszym środowisku od co najmniej kilkunastu lat. Ale jak to zrobić?
  • Stowarzyszenie o przepisach (33)
   4 lutego 2021 r. odbyła się dyskusja dotycząca interpretacji zagadnień związanych m.in. z oceną ryzyka dla czynników biologicznych zorganizowana przez Zarząd Główny OSPSBHP.
  • Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991-2011 (część 1) (34)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Pęknięcia śrub (część 2) (22)
   Publikujemy drugą część artykułu, który autorzy poświęcili m.in. takim przyczynom uszkodzeń śrub, jak kruchość wodorowa, kruchość spowodowana niewłaściwą obróbką cieplną, korozja naprężeniowa, przeciążenie podczas montażu oraz zmęczenie śrub, najczęściej poprzedzone luzowaniem się śruby. Zawodność połączeń śrubowych jest przyczyną wielu wypadków i awarii. Skutki tych wydarzeń są różnorodne od niewielkich incydentów bez urazowych po najcięższe, dramatyczne wypadki śmiertelne.
 • Lekcje bhp
  • Magazynier – robotnik magazynowy (część 5) (31)
   „Lekcje bhp” to publikacje nie tylko do użytku szkolnego – ze względu na rozbudowaną identyfikację zagrożeń i opisy wykonywanych prac stanowią materiał pomocniczy do oceny ryzyka zawodowego. Kontynuujemy publikację lekcji poświęconej pracy magazyniera; poprzednie części ukazały się w numerach: 2, 3, 11/2020 i 2/2021.
 • Wypadki i awarie
  • Zastosowanie metod statystycznych do analizy wypadków przy pracy w wybranym zakładzie przemysłowym (36)
   Publikacja przedstawia wprowadzenie do metody przewidywania liczby wypadków przy pracy w zakładach przemysłowych. Do analizy zostały wykorzystane dane statystyczne dotyczące wypadkowości przy pracy wraz z charakterystycznymi danymi produkcyjnymi przydatnymi do wyznaczania wskaźników wypadkowości dla przykładowego zakładu przemysłowego w latach 2007-2018. W artykule zaprezentowano analizę bezwzględną i wskaźnikową. Opracowano również prognozę liczby wypadków w losowo wybranym roku wykorzystując gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Poissona.
 • Stałe rubryki
  • Teksty-preteksty (2)
  • Technika na co dzień (18)
  • Konkurs (21)
  • Wypadki (39)

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz