• Zmiana kodeksowej regulacji dotyczącej umów o pracę na okres próbny
  Za sprawą noweli, która ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. U UE L, nr 186, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE dojdzie do bardzo poważnej zmiany kodeksowych przepisów odnoszących się do umów o pracę na okres próbny. Implementacja obydwu dyrektyw miała nastąpić już w sierpniu 2022 roku, jednak nasz rodzimy ustawodawca nie dochował przewidzianego w ich treści terminu. W chwili przygotowywania niniejszego materiału (listopad 2022 r.) projekt noweli nadal nie wpłynął do parlamentu, a co dopiero mówić o wejściu w życie. Zanim to nastąpi, wskazane byłoby nanieść parę poprawek do treści tychże przepisów, aby zapobiec późniejszym problemom interpretacyjnym.
 • Niemieckie wersje norm dotyczących nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych
  20 czerwca 2022 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w niemieckiej wersji językowej 5 norm serii PN-EN 13445 zharmonizowanych z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE, dotyczących nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych. Norma PN-EN 13445-1:2021-10 (wersja niemiecka) Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe.
 • Wypadki
  Woj. małopolskie: Na terenie zakładu pracownik obsługiwał pryzmiarkę. W czasie pracy wyłączył maszynę i od razu przystąpił do czyszczenia urządzenia ze zgromadzonych trocin, znajdujących się w jej wnętrzu. W tym celu włożył prawą rękę do maszyny, co spowodowało jej kontakt z nożem i obrażenia. Na terenie hali produkcyjnej pracownik obsługiwał windę towarową. W czasie wykonywania zadania mężczyzna włożył lewą rękę pomiędzy części będące w ruchu, co doprowadziło do zmiażdżenia śródręcza.
 • Nagły przypadek medyczny – czy pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy, gdy przyczyną uszczerbku na zdrowiu jest zawał serca lub udar?
  Sformułowanie zawarte w tytule jest oczywiście pewnym skrótem myślowym – stwierdzenie, że przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub zgonu był tzw. nagły przypadek medyczny zaistniały w czasie pracy, samo w sobie nie oznacza pozbawienia poszkodowanego czy członków rodziny zmarłego pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy. Dzieje się tak jednak w sytuacji, gdy w toku postępowania, mającego na celu ustalenie okoliczności i przyczyny tego typu zdarzenia, nie można wskazać innej, zewnętrznej – czyli leżącej poza organizmem ubezpieczonego – przyczyny utraty przez niego życia czy zachorowania, którą w takim przypadku rozumie się jako współistniejącą obok schorzenia samoistnego. Celem artykułu jest przedstawienie dwóch przykładów takich zdarzeń, które sprawiły zespołom badającym ich okoliczności i przyczyny mniejsze bądź większe problemy w zakresie konieczności dokonania ich kwalifikacji. Przywołane zostanie również orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii.
 • Ocena ryzyka zawodowego – obowiązek wynikający z przepisów czy coś więcej?
  Obowiązek oceny ryzyka zawodowego określa art. 226 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Umowa o pracę a warunki wynagradzania z układu zbiorowego pracy
  Czy pracodawca może zawrzeć umowę o pracę z pominięciem uzgodnień zawartych w porozumieniu zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 3531 Kodeksu cywilnego; strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania). Umowę zawarto o pracę 3 kwietnia 2017 r. i zgodnie z ust. 1, pkt. 4, lit. c tej umowy przysługiwały inne dodatki na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy zawartym 10 listopada 1992 r. W 2016 r. nastąpiła zmiana układu zbiorowego pracy, wprowadzona protokołem dodatkowym nr 6 z 21 września 2016 r. Jednakże w umowie o pracę z 3 kwietnia 2017 r. nie wpisano informacji o zmianie układu, dlatego wymaga się od byłego pracodawcy wypłaty nagrody jubileuszowej z okazji 50-lecia pracy według treści obowiązującej przed 1 listopada 2016 r., czyli zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.
 • Istotne (?) zmiany w statystykach „wypadkowych” według raportów GUS
  Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (...) wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. – informację tej treści można zna- leźć w opublikowanym we wrześniu br. sprawozdaniu Głównego Urzędu Statystycznego: „Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2021 r. – dane wstępne”.1 Sprawozdanie takie GUS publikuje cyklicznie według podobnego schematu, dlatego w tym przypadku możliwe jest porównanie ze sobą konkretnych danych. Jeszcze większe zaniepokojenie mogłoby wywołać rozwinięcie tego wątku poprzez wskazanie na konkretne liczby: w pierwszym półroczu 2021 r. zgłoszono 27 200 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 13,1% więcej niż w pierwszym półroczu 2020 r.
 • Brak wystawienia faktury VAT jako czyn niedozwolony
  Brak wystawienia faktury VAT przez podmiot obowiązany do jej wystawienia jest czynem niedozwolonym (art. 415 k.c.), jeżeli jego kontrahent, podatnik podatku VAT, poniósł szkodę wynikającą z niemożliwości skorzystania z należnego odliczenia podatku. Strony zawarły umowę, na podstawie której pozwana − jako podwykonawca, wykonywała na rzecz strony powodowej − jako generalnego wykonawcy, prace renowacyjne w budynku muzeum. Po ich zakończeniu strony prowadziły negocjacje odnośnie do wysokości wynagrodzenia pozwanej, jednakże do porozumienia nie doszło i ostatecznie pozwana wystawiła fakturę VAT na kwotę 560 079,78 zł, którą przesłała stronie powodowej. Strona powodowa odmówiła jej przyjęcia oraz poinformowała pozwaną, iż nie dokona zapłaty, gdyż wysokość należnego pozwanej wynagrodzenia powinna być ustalona w oparciu o protokół odbioru robót, zgodnie z zatwierdzonym przez strony kosztorysem, zaś kwota wskazana w tej fakturze nie odpowiada rzeczywiście wykonanym pracom budowlanym.
 • Rozstrzygnięcie konkursu stowarzyszenia
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP rozstrzygnęło tegoroczną edycję konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”. Wręczenie nagród zaplanowano na 27 stycznia – podczas uroczystości jubileuszu stowarzyszenia.
 • Ciepła i komfortowa odzież zimowa – jaką włókninę ocieplającą wybrać?
  Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w okresie jesienno-zimowym na otwartej przestrzeni, musi być odpowiednio zabezpieczony przed zimnem, aby mógł skupić się na pracy. W tym celu powinien posiadać odpowiednią odzież ciepłochronną. Jest to związane z warunkami atmosferycznymi, które w naszym klimacie są szczególnie niekorzystne: mamy spore wahania temperatur od kilkunastu stopni powyżej zera do minus 15–20 stopni.
 • Nowoczesna ochrona dróg oddechowych spawacza
  Spawanie to proces trwałego łączenia materiałów topliwych, głównie metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa1. Spawacz to pracownik, który spawa elektrycznie, gazowo, tnie łukiem lub tlenem. Z wykonywaniem tego zawodu wiąże się wiele zagrożeń spowodowanych różnorodnymi czynnikami.
 • XII edycja Warsztatów BHP
  XII edycja Warsztatów BHP dobiegła końca! Niezwykle wdzięczni i usatysfakcjonowani chcielibyśmy dokonać krótkiego podsumowania.
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2022 r. 129. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz U poz. 2132). Data ogłoszenia: 18 października 2022 r.
 • Pracownicy szczególnie podatni na zagrożenia stwarzane przez substancje niebezpieczne (2) Lekcja 153
  Przywołany arkusz informacyjny zawiera praktyczne wskazówki dotyczące obowiązków prawnych i dobrych praktyk w odniesieniu do pracowników podatnych na zagrożenia, którzy mogą być narażeni na działanie substancji niebezpiecznych w pracy. Ważne jest, aby ocena ryzyka oraz środki zapobiegawcze uwzględniały grupy pracowników o określonych potrzebach, którzy mogą być szczególnie narażeni. Arkusz informacyjny podsumowuje obowiązki prawne pracodawców i dokonuje analizy poszczególnych grup, czyli nowych lub młodych pracowników, pracowników migrujących lub tymczasowych, pracowników ze schorzeniami, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników płci żeńskiej. Co pracodawcy mogą zrobić, aby zapewnić ochronę tych grup pracowników przed szkodami spowodowanymi narażeniem na substancje niebezpieczne?
 • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba wniosków o wydanie pozwolenia na posiadanie broni, a także ogólnie wzrasta zainteresowanie jej posiadaniem oraz powszechnym do niej dostępem. Związane to jest m.in. z wojną w Ukrainie. Kwestia posiadania broni podlega w Polsce regulacjom zawartym w ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j.: DzU z 2020 r., poz. 955, ze zm.), zwanej w skrócie ustawą o broni. Zawarta jest w niej m.in. definicja broni oraz określone są zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń. Przepisy ustawy nie dotyczą broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych RP, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy oddelegowanych do Biura Nadzoru Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy.
 • 30 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – rozwój i perspektywy
  Zbliża się trzydziestolecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Dla organizacji to okazja do podsumowania działań i refleksji. Jedno jest pewne, przez te wszystkie lata OSPSBHP uległo dużej transformacji. Stało się największym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym służbę bhp, daleko w tyle zostawiając podobne organizacje. Dzisiaj to 2700 osób w 37 oddziałach, które miewają po 30–50 członków, ale też znacznie więcej: po 200–250 osób. O wypowiedzi dotyczące rozwoju i przyszłości stowarzyszenia poprosiliśmy trzy osoby – znane z działalności behapowskiej i społecznej nie tylko w tej organizacji.
 • Poradnik ochrony przeciwpożarowej (cz. 37)
  W tej części autor porusza tematykę czynności kontrolno-rozpoznawczych. Poprzednią, trzydziestą szóstą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 11/2022. To już ostatnia część "Poradnika ochrony przeciwpożarowej". Czynności kontrolno-rozpoznawcze Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczenia przeprowadza Państwowa Straż Pożarna w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, co należy do jej ustawowych zadań. 
 • Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym prowadzone przez operatora pieszego
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy przycinarek z silnikiem spalinowym prowadzonych przez pieszego operatora. 

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz