• Zmiany w statystycznej karcie wypadku przy pracy
  1 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 2750), które zastąpiło dotychczas obowiązujące (z 7 stycznia 2009 r.).
 • Więcej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w bieżącym roku
  Po okresie pandemii znowu częściej będzie można spotkać inspektorów pracy w polskich firmach. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała zwiększenie liczby kontroli w br. Jak czytamy w jej planie pracy: zamierza przeprowadzić 60 tys. kontroli. Coraz więcej czasu i środków poświęca również na działania z zakresu prewencji wypadkowej i szeroko rozumianej promocji ochrony pracy.
 • Specyfika wypadków jachtów morskich
  Inspiracją do napisania poniższego tekstu był artykuł dr. Macieja Kijowskiego pt. „O samobójstwach polskich marynarzy na statkach morskich oraz ich fingowanie w celu zatarcia śladów zabójstw i wypadków przy pracy” opublikowany w numerze 7–8/2022 ATESTU. W artykule zwrócono uwagę na specyfikę pracy na statku, z której według dr. Kijowskiego wynika znaczna liczba samobójstw. Na tę specyfikę składa się odosobnienie (mimo przebywania w grupie), długie okresy braku osobistego kontaktu z rodziną, zmęczenie oraz, różne od tych na lądzie, warunki pracy. Statek, mimo współczesnych środków łączności, jest na morzu samotny i zależny od umiejętności kapitana i załogi. To samo można powiedzieć o jachcie morskim. W obydwu przypadkach często nie ma możliwości poprawy podjętej decyzji, „zjechania na pobocze”, usunięcia usterki przez pomoc drogową itp. Morze jest bezwzględne i ujawnia wszystkie błędy, w tym pozornie nieistotne niedociągnięcia, niestaranność i bylejakość.
 • Projekt zmiany kodeksowych przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony
  Nowela1, która ma wdrożyć do polskiego systemu prawnego postanowienia dwóch dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L nr 186, str. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L nr 188, str. 79) wprowadzi również zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Niniejszy materiał przybliża istotę tych zmian.
 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  3 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 2662). Nowelizacja wprowadziła zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. U. poz. 166) wydanym na podstawie art. 227 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • Czy niska wydajność pracownika może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę?
  Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. Od pracownika zasadniczo nie można więc wymagać osiągnięcia konkretnego efektu, jedynie sumiennego wykonywania obowiązków. O różnych problemach związanych z tymi przepisami rozmawiamy z Martą Gazdą z katowickiej kancelarii JKM i Partnerzy.
 • Modernizacja ze skutkiem śmiertelnym
  Do upadku z wysokości i w efekcie zgonu poszkodowanego doszło w obiekcie poddawanym generalnemu remontowi oraz modernizacji i przebudowie, polegających m.in. na wymianie stropów o konstrukcji drewnianej na stropy wykonane z dwuteowników stalowych wypełnionych płytami typu WPS (wrocławska płyta stropowa). Poszkodowany został pięćdziesięciokilkuletni cieśla z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlano-remontowej.
 • Pracownicy szczególnie podatni na zagrożenia stwarzane przez substancje niebezpieczne (3) Lekcja 154
  Przywołany arkusz informacyjny zawiera praktyczne wskazówki dotyczące obowiązków prawnych i dobrych praktyk w odniesieniu do pracowników podatnych na zagrożenia, którzy mogą być narażeni na działanie substancji niebezpiecznych w pracy. Ważne jest, aby ocena ryzyka oraz środki zapobiegawcze uwzględniały grupy pracowników o określonych potrzebach, którzy mogą być szczególnie narażeni. Arkusz informacyjny podsumowuje obowiązki prawne pracodawców i dokonuje analizy poszczególnych grup, czyli nowych lub młodych pracowników, pracowników migrujących lub tymczasowych, pracowników ze schorzeniami, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników płci żeńskiej.
 • Wspomnienia inspektora pracy – suplement (cz. 2)
  Pierwsza część wspomnień długoletniego inspektora pracy, która dotyczyła lat 1972–1977, ukazała się w ATEŚCIE 1–4, 7–10/2020. Drugą część – z lat 1980–1990 – drukowaliśmy w numerach 11/2020–3/2021. W numerze 11/2022 zakończyliśmy, rozpoczętą od wydania 4/2021, część trzecią poświęconą okresowi 1991–2011. Autor dorzuca jeszcze garść wspomnień i anegdot z różnych okresów – zawarliśmy je w suplemencie do tego cyklu artykułów. Pierwsza część suplementu ukazała się w grudniowym wydaniu (12/2022). Teraz drukujemy drugą, zamykającą całość wspomnień inspektora pracy. Wszystkie odcinki (dostępne w Portalu Informacji Technicznej) stanowią nie tylko opowieść historyczną, ale i wnikliwą analizę funkcjonowania inspekcji pracy, z której nietrudno wyciągnąć wnioski dotyczące obecnej sytuacji PIP i pomysły na usprawnienie działalności urzędu.
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2022 r. 140. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych (Dz. U. poz. 2278). Data wejścia w życie: 10 listopada 2022 r.
 • Nowe polskie wersje norm dotyczących środków ochrony indywidualnej
  W trzecim kwartale 2022 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w polskiej wersji językowej trzy normy zharmonizowane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
 • Związek wypadku z pracą
  Związek zdarzenia z pracą ulega zerwaniu wówczas, gdy pracownik w przeznaczonym na pracę czasie i miejscu wykonuje czynności bezpośrednio lub pośrednio niezwiązane z realizacją jego obowiązków pracowniczych i czyni to dla celów prywatnych, a w każdym razie innych niż związane ze stosunkiem pracy. Tym bardziej brak jest takiego związku, gdy do zdarzenia doszło poza czasem i miejscem wykonywania pracy.
 • Podręcznik „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
  W 2022 r. w Wydawnictwie WSiP ukazała się publikacja „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, której autorką jest Wanda Bukała. Jak podano w opisie jest to „nowa edycja popularnego podręcznika”, ma ponad 300 stron i zawiera kompendium wiedzy w zakresie ochrony pracy. Wydanie zawiera dosyć obszerny (jak dla ucznia) wybór treści edukacyjnych, ale wymaga tego duży zakres wiedzy w tym prawnej, oraz wielu definicji i pojęć stosowanych w ochronie pracy.
 • Magazynier – robotnik magazynowy (cz. 11)
  „Lekcje bhp” to publikacje nie tylko do użytku szkolnego – ze względu na rozbudowaną identyfikację zagrożeń i opisy wykonywanych prac stanowią materiał pomocniczy do oceny ryzyka zawodowego. Kontynuujemy publikację lekcji poświęconej pracy magazyniera; poprzednie części ukazały się w numerach: 2, 3, 11/2020; 2, 4, 9 i 12/2021; 3, 5, 10/2022. W części jedenastej informacje na temat bhp przy magazynowaniu gazów płynnych w butlach. Gazy płynne w butlach są coraz powszechniej stosowane zarówno w przemyśle i usługach, jak i w gospodarstwach domowych. To z kolei wymaga organizowania ich magazynowania oraz dystrybucji. Ze względu na właściwości palne i wybuchowe gazów płynnych czynności te muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bhp i ppoż.
 • Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych
  Zgodnie z danymi prezentowanymi w Małym Roczniku Statystycznym za 2022 r. wydanym przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce mieszka nieco ponad pół miliona osób wyznania prawosławnego. Ich liczba w praktyce może być dużo większa ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Jednakże mało kto wie, że pracownicy wyznania prawosławnego mają prawo do dni wolnych m.in. ze względu na inny termin Świąt Bożego Narodzenia. Wynika to ze stosowania w kościele prawosławnym kalendarza juliańskiego w odróżnieniu od kalendarza gregoriańskiego wykorzystywanego w kościele katolickim. Jak ma się to do dodatkowych uprawnień osób wyznania prawosławnego?
 • Walcarka do walcowania na zimno wyrobów płaskich
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich. Spis opublikowanych dotychczas list czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”).
 • Bezcenne rady w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle
  Rosnąca świadomość, której towarzyszy coraz szerszy zakres regulacji, wpływa na coraz większe zainteresowanie kwestią bezpiecznych warunków pracy. Potwierdziła to konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle”, która odbyła się 22–23 września 2022 r. – Nasza konferencja zgromadziła doborowe grono prelegentów, przekazujących informacje, które pozwoliły uczestnikom doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Spotkanie łączy dużą dawkę wiedzy z praktyką, a także wspaniałą atmosferą, co sprzyja wymianie doświadczeń – podkreśla Aleksander Myśkow, prezes zarządu EcoMS Consulting, organizatora konferencji.

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz