• Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r. 38. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U poz. 592). Data wejścia w życie: 30 marca 2023 r.
 • Można tym młotkiem rozbić głowę
  Długa tegoroczna majówka wielu z nas pozwoliła odetchnąć i złapać zdrowy i jakże potrzebny dystans do pracy. Kumulacja świąt mogła dać też do myślenia. Obchodziliśmy kolejno: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (28 kwietnia), Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Święto Narodowe Trzeciego Maja.
 • Statystyczna karta wypadku – jak wypełniać od 1 stycznia 2023 r. (cz. 2) Szczegółowe objaśnienia
  Celem artykułu jest omówienie zmian wprowadzonych do wzoru Statystycznej karty wypadku Z-KW oraz objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych. Poprzednia część artykułu ukazała się w numerze 4/2023 ATESTU. Poszczególne etapy zdarzenia rejestruje się z wykorzystaniem trzech par zmiennych: · pozycja „czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku” i związany z nią czynnik materialny opisują, co poszkodowany robił w czasie, gdy doszło do wypadku. Czynność ta jest bardzo precyzyjna i różni się od „procesu pracy”, który zapewnia bardziej ogólny opis wykonywanej pracy; · pozycja „wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego” i związany z nią czynnik materialny opisują zdarzenie odbiegające od stanu normalnego, które doprowadziło do wypadku. Odstąpienie od normalnej praktyki nie opisuje podstawowej przyczyny wypadku ani odpowiedzialności. Powinno ono jedynie opisywać zdarzenie odbiegające od stanu normalnego lub ostatnie ogniwo w łańcuchu takich zdarzeń
 • Ograniczenie możliwości dodatkowego zatrudnienia w świetle nowego art. 261 Kodeksu pracy
  26 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy (k.p.) został wprowadzony nowy art. 261, wzmacniający konstytucyjną wolność wyboru zawodu (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP) i kodeksową zasadę swobody wyboru pracy (art. 10 k.p.). Przepis ten wdraża do naszego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2019/11521. Dotychczasowy stan prawny Do 30 kwietnia 1989 r. obowiązywał art. 101 k.p., zgodnie z którym pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie mógł podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy, jeżeli przepis szczególny nie stanowił inaczej. A zatem przepis ten, niezależnie od tego, czy dodatkowa aktywność zawodowa pracownika miała stanowić formę działalności konkurencyjnej względem działalności prowadzonej przez pracodawcę czy też nie, wymagał uzyskania uprzedniej zgody tego ostatniego, jeżeli pracownik pozostawał z nim w stosunku pracy na pełnym etacie. Przepis ten został uchylony 1 maja 1989 r.
 • Lean w modernizacji badania warunków pracy
  Celem artykułu jest usystematyzowanie i ukazanie osadzenia w koncepcji Lean dotychczasowych działań podjętych przez statystykę publiczną w procesie dostosowania badania warunków pracy do zmieniających się oczekiwań kluczowych odbiorców oraz do nowych uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i prawnych. Artykuł ten jest kierowany do osób zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i zdrowia (bhp) w miejscu pracy, gdyż są one najczęściej zobowiązane do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie. Warto więc nakreślić szerszy kontekst realizowanych zmian i przybliżyć założenia leżące u ich podstaw.
 • Siódma zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE
  Od 2019 roku zmiany wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE są przeprowadzane w formie decyzji wykonawczej Komisji (UE). W grudniowym numerze ATESTU z 2019 r. omówiono treść pierwszej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/436 z 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn.
 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie
  30 i 31 marca 2023 r. w Zawierciu odbyła się XXIII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Współorganizatorem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
 • Wypadek przy obsłudze tokarki
  Do opisanego w artykule wypadku przy pracy doszło w niewielkim (zatrudniającym ok. 20 pracowników) zakładzie zajmującym się obróbką metali. Poszkodowany został sześćdziesięcioletni pracownik, z niemal 40-letnim doświadczeniem w branży, dotychczas bez wypadku przy pracy. Mężczyzna bezpośrednio przed wypadkiem wykonywał czynności wykańczające obróbkę elementu w postaci wałka o wymiarach ok. 153 mm długości i ok. 90 mm średnicy. Używał do tego wąskiego paska papieru ściernego trzymanego w dłoniach. Na fot. 1 ogólny widok – zaprezentowanych przez poszkodowanego w dniu oględzin – tokarki i obrabianego wałka; na fot. 2 wałek w zbliżeniu.
 • Katarzyna Gulanowska
  Pomimo że pracy w obszarze bezpieczeństwa pracy wcale nie planowała, można powiedzieć, że smykałkę do bhp wyssała z mlekiem matki. Jej mama będąc w ciąży była pracownikiem służby bhp w mleczarni. Przygoda Katarzyny (trwająca do dzisiaj) w tej samej branży rozpoczęła się całkowicie przypadkowo. W trakcie studiów na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie szukała wakacyjnej pracy. Trafiła na staż do firmy Michelin Polska, właśnie do działu bhp. Początkowo zajmowała się m.in. aktualizacją instrukcji bezpiecznej pracy, współorganizacją dni bezpieczeństwa oraz kampanii bhp.
 • Na 14. konferencję ATESTU zapraszamy w listopadzie do Krakowa
  15–17 listopada 2023 r., Kraków, PREMIER HOTEL**** Doraźne działania behapowskie, gaszenie pożarów (bo wypadek, kontrola PIP, proces o odszkodowanie...), jeśli przynoszą jakikolwiek efekt, to na krótką metę. W działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w pracy potrzebne są rozwiązania systemowe. Niezbędne jest zarządzanie tymi obszarami – umiejętne ich osadzenie w procesie całościowego zarządzania firmą, zdefiniowanie celów i sposobów ich osiągnięcia, określenie zasad stałego kontaktu z pracownikami i metod wpływania na ich zachowanie i postawy.
 • Jakość bezpieczeństwa pracy
  Idea jakości jest nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacji. Jakość to jeden z najważniejszych aspektów konkurencyjności współczesnych organizacji. Dotyczy produktów, usług oraz systemów zarządzania. Jakość może być doskonalona przez praktyczne działania organizacji oraz wspomagana i upowszechniana przez nowatorów, wytwórców czy uczonych (Łunarski 2008). Definicje jakości można rozpatrywać w następujących aspektach: filozoficznym, socjologicznym, humanistycznym, technicznym, ekonomicznym, towaroznawczym, marketingowym (Lotko, Lotko 2016). Pod względem etymologicznym jakość jest tłumaczeniem łacińskiego słowa qualitas, które zostało wprowadzone przez Cycerona. Określa ono właściwość, własność przymiotu (Borys 1980). Jakość jako kategoria filozoficzna pojawiła się pierwszy raz u Platona jako greckie słowo poiotes.
 • Praca mieszcząca się w normach z zakresu bhp nie może stanowić współprzyczyny wystąpienia wypadku przy pracy
  Praca związana z wysiłkiem fizycznym, jednak mieszczącym się w normach z zakresu bhp, nie może stanowić współprzyczyny wystąpienia wypadku przy pracy, jeżeli nie stwierdzono żadnych nadzwyczajnych, szczególnych, nietypowych okoliczności jej świadczenia (wyrok z 19 lutego 2021 r. Sądu Najwyższego, sygn. akt I USKP 15/21). J.G. był zatrudniony na podstawie umowy cywilno- prawnej na stanowisku montera w firmie Usługi Spawalnicze i Budowlane Montaż Konstrukcji Stalowych. Przeszedł badanie lekarskie profilaktyczne wykonane przez lekarza medycyny pracy, który w wydanym zaświadczeniu lekarskim dopuścił go do pracy montera na wysokości powyżej 3 m. Poszkodowany był leczony na nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemię. Stwierdzono objawy płucnej niewydolności krążenia, płyn w prawej jamie opłucnowej, serce powiększone, zwłaszcza w zakresie lewej komory. W dniu zdarzenia J.G. uczestniczył w pracach modernizacyjnych kotła, wykonując montaż rurociągu na wysokości 92 m.
 • Pamiętają o ofiarach wypadków
  Ponad 160 uczestników, 10 panelistów, 6 instytucjonalnych partnerów merytorycznych, 7 patronów honorowych oraz 9 medialnych – to bilans zorganizowanej przez Oddział ZUS w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie i rzeszowskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ogólnopolskiej konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
 • Wektory BHP już wkrótce
  30 maja w Gdyni odbędzie się już trzecia edycja konferencji Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków. Wektory BHP są przeznaczone dla pracowników służby bhp, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów, który poszukują inspiracji oraz propozycji praktycznych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa.
 • Detekcja gazów podczas prac w zbiornikach paliw i przestrzeniach zamkniętych
  Prace w przestrzeniach zamkniętych wciąż pozostają jednymi z najniebezpieczniejszych i wymagają odpowiedniego przygotowania i sprzętu. Oczywiście nie wystarczy wyposażenie zespołu w trójnóg, wentylator z rękawem czy detektor, żeby wszystko jakoś poszło. Kluczowe jest prawidłowe przygotowanie pracy i umiejętność poprawnego wykorzystania ekwipunku, aby wyeliminować poszczególne zagrożenia. Jednym z poważniejszych w pracach wykonywanych w przestrzeniach zamkniętych są gazy i opary, które mogą stwarzać zagrożenie wybuchowe, toksyczne lub duszące na skutek wyparcia tlenu albo palne na skutek zwiększonej ilości tlenu.
 • Konferencja "Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki"
  29 września br. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje jubileuszową konferencję naukowo-techniczną: „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” z okazji 25-lecia prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 • Rozerwij się trochę!
  Weź do ręki ATEST i wypróbuj sił w naszych konkursach i łamigłówkach! Co miesiąc nowa pula pytań testująca wiedzę techniczną i behapowską!
 • Materiały niebezpieczne pod kontrolą
  Materiały niebezpieczne pod kontrolą – to hasło przewodnie seminarium zorganizowanego 14 kwietnia br. przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Rzeszowie.
 • Wpływ „Long Covid” na pracowników i miejsca pracy oraz rola bhp (4)
  COVID-19 może wywołać objawy, które utrzymują się u niektórych zarażonych osób przez tygodnie, a nawet miesiące po ustąpieniu pierwotnego zakażenia. Zjawisko to, znane jako Long Covid, ma znaczący wpływ na pracowników i miejsca pracy, co przekłada się na konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). W niniejszym dokumencie do dyskusji1 przedstawiono wyzwania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom spowodowanym występowaniem u pracowników Long Covid, a także przeanalizowano środki, które można podjąć na poziomie polityki, badań i wdrażania w celu ograniczenia skutków Long Covid.
 • Maszyny do formowania obuwia (cz. 1)
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy maszyn do formowania obuwia. Spis opublikowanych dotychczas list czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”).
 • A+A 2023 pod znakiem zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji
  W dniach 24–27 października 2023 r. w Düsseldorfie odbędą się wiodące na świecie targi i kongres poświęcone ochronie indywidualnej, bezpieczeństwu i higienie pracy. Pod hasłem „Liczą się ludzie” na targach A+A 2023 liczni wystawcy zaprezentują innowacyjne rozwiązania i koncepcje bezpiecznej oraz zdrowej pracy.

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz