AURA Ochrona Środowiska 2018/05

 • Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych (3)
 • Ochrona terenów zieleni i zadrzewień (2)
  Tereny zieleni były i są bardzo pożądanym składnikiem przestrzeni, szczególnie przestrzeni miejskich. Pełnią funkcję filtrów środowiskowych, tłumią hałas, są miejscem odpoczynku i rekreacji, a czasami służą za zieloną szkolną salę. Jak zatem skutecznie je chronić? Kto powinien o nie dbać? Czy można zakładać ich więcej, aby jakość życia mieszkańców miast i wsi była na coraz wyższym poziomie?
 • Rewitalizacja radomskich parków (10)
 • Ekonomia Środowiska – Chiński handel emisjami (18)
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” w sercu GOP-u (20)
 • Odnawialne źródła energii – biogazownie rolnicze (2) (21)
  Na opłacalność biogazowni rolniczej mają wpływ parametry technologiczne i rynkowe, powiązane z poszczególnymi składnikami kosztów i przychodów instalacji, które na etapie opracowywania koncepcji powinny być tak dobrane, aby zapewnić optymalizację rentowności przedsięwzięcia, co wymaga przeprowadzenia przez inwestora dokładnej analizy popytu i podaży. Analizy ekonomiczne wskazują, że najkorzystniejszy wariant realizacji biogazowni w polskich warunkach polega na zintegrowaniu jej w ramach gospodarstwa rolno-hodowlanego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego i oparcie przedsięwzięcia na redukcji kosztów pozyskania energii, zakupu nawozów oraz utylizacji odpadów.
 • Przemyśleć Przyrodę na Nowo – Niepewny los goryli górskich (24)
  Zmiany klimatu zagrażają przyszłości nie tylko takich gatunków jak niedźwiedź polarny, pingwin cesarski czy białucha, związanych z zimnymi rejonami. Postępujące zmiany klimatyczne są uważane za największe zagrożenie dla różnorodności biologicznej na świecie. Szybko wzrastające temperatury powietrza oraz wód skutkują drastycznymi zmianami w siedliskach roślin i zwierząt. Goryl górski jest jednym z najbardziej zagrożonych całkowitym wyginięciem gatunków zwierząt na świecie.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE – Wyrok Trybunału z 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję (26)
 • Cierpiąca laguna (31)
 • Paragraf i Środowisko – Bezprawne porzucanie odpadów na obszarze chronionego krajobrazu (5)
  Czy bezprawne porzucanie odpadów na obszarze chronionego krajobrazu wyczerpuje znamiona przestępstwa bezprawnego postępowania z odpadami, czy raczej przestępstwa naruszenia walorów obszaru chronionego krajobrazu?
 • Ciekawostki technologiczne ze świata (33)
 • Kronika Ekologiczna – kwiecień 2018 (34)
 • Recenzja – Nieznane więzi natury Kinga Bonenberg (35)