• Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego
  Gospodarowanie w obiegu zamkniętym staje się ostatnio coraz bardziej realnym postulatem. Historia tego wyzwania sięga co najmniej lat 60. XX wieku, gdy zwrócono uwagę na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i degradację środowiska z powodu zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych. Wzbudziła zainteresowanie naukowców, polityków i działaczy gospodarczych po ukazaniu się w 1972 roku I Raportu Klubu Rzymskiego pt. "Granice wzrostu", który oceniał perspektywy wydobycia surowców mineralnych. Jednak również woda, chociaż należy do surowców odnawialnych, staje się czynnikiem ograniczającym rozwój gospodarczy ze względu na nierównomierne rozmieszczenie jej zasobów, perturbacje klimatyczne, zanieczyszczenie ściekami oraz niewystarczającą infrastrukturę hydrotechniczną i wodno-kanalizacyjną. Skalę trudności zaopatrzenia ludności i gospodarki w wodę uświadomiono sobie w pełni dopiero na początku XXI wieku po opublikowaniu przez ONZ Raportu o stanie gospodarki wodnej na świecie w 2003 roku oraz Raportu o rozwoju społecznym w 2006 roku. Cykl hydrologiczny w przyrodzie jest naturalnym obiegiem wody na Ziemi. Wodę uznajemy za ważny czynnik produkcji, który stanowi i środek pracy, i przedmiot pracy (surowiec).
 • Modrzew, wyjątkowa piękność wśród drzew Europy
  Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) to jedyny na naszym kontynencie gatunek wśród drzew iglastych, który na zimę zrzuca delikatne i miękkie igły. To urodziwe drzewo dorasta do 50 m wysokości i charakteryzuje się strzelistym pokrojem oraz regularnie stożkowatą koroną. Pień starych modrzewi pokrywa gruba i głęboko spękana korowina. Jego jasnozielone igły są osadzone na wydłużonych pędach i pojedynczo zebrane po 25-40 w pęczki. Jako jeden z pierwszych przedstawicieli drzew iglastych rozpoczyna kwitnienie już od końca marca. Szyszki modrzewia są drobne i dojrzewają w tym samym roku na przełomie października i listopada. Po rozchyleniu łusek wysypują nasiona, a szyszki pozostają na drzewie nawet przez kilka lat. Modrzew rosnący pojedynczo owocuje dopiero po 15 latach, a w drzewostanie dopiero powyżej 30 lat. Dojrzałość do kwitnienia osiąga w wieku 30-60 lat i kwitnie co 3-5 lat. Należy do gatunków długowiecznych, żyje 600-700 lat
 • Oszustwa ekologiczne
  Gdyby wszyscy wszystko wiedzieli, byłoby zupełnie inaczej. Jednakże, podejmując decyzje nie dysponujemy zazwyczaj pełną wiedzą na dany temat. Od kilkudziesięciu lat ekonomiści analizują tego typu uwarunkowania pod hasłem informacji asymetrycznej (Asymmetric Information). Jest bowiem regułą, że strony transakcji dysponują różną wiedzą na temat przedmiotu transakcji. Badania ekonomiczne dotyczą sposobów postępowania w takich okolicznościach. Jest regułą, że egzekwowanie wymagań ochrony środowiska odbywa się również w warunkach niepełnej wiedzy na ten temat. Inspektorzy ochrony środowiska starają się sprawdzić spełnienie tych wymagań, zaś podmioty gospodarcze niechętnie dzielą się wiedzą na ten temat. Dywagowanie o tym, jak by to mogło wyglądać, gdyby podmioty gospodarcze w pełni stosowały się do wymagań ochrony środowiska, nie ma praktycznego znaczenia. W badaniach ekonomicznych przyjmuje się, że podmioty gospodarcze minimalizują koszt dostosowania się do wymagań ochronnych, wliczając w to koszt wykrycia przez inspekcję jakichś nieprawidłowości.
 • Oczyszczalnie ścieków jako źródło zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
  Do zanieczyszczeń biologicznych powietrza atmosferycznego zalicza się głównie wirusy, bakterie, w tym promieniowce, a także grzyby mikroskopowe oraz składniki produkowane przez te mikroorganizmy: endo- i egzotoksyny, metabolity, glukany, enzymy i alergeny. Cząsteczki te, o średnicy od około 0,01 m do 100 m, zawieszone w powietrzu tworzą aerozol biologiczny. Bioaerozol dzieli się na frakcję kropelkowo- jądrową, drobnoziarnistą i gruboziarnistą. Frakcja kropelkowo-jądrowa jest najtrwalsza i łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu, frakcja drobnoziarnista może pozostawać w powietrzu przez dłuższy czas, natomiast frakcja gruboziarnista jest nietrwała i szybko osiada. Mikroorganizmy przenikają do powietrza ze źródeł naturalnych (woda, gleba, resztki roślinne i zwierzęce) i antropogenicznych (np. oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów). Ponadto mogą się przedostawać do powietrza również z organizmów ludzi razem z wydzieliną jamy ustnej i nosowo-gardłowej w czasie mówienia, kaszlu i kichania. Bioaerozol jest zjawiskiem naturalnym. Jego występowanie zależy od położenia geograficznego, strefy klimatu, ożywionych i nieożywionych części przyrody. Ulega on zmianom liczebności i składu w zależności od pory roku i pory dnia. Potencjalne zagrożenie powodowane przez aerozol biologiczny związane jest z patogenicznością konkretnych drobnoustrojów, warunkami środowiskowymi, drogą narażenia i odpowiedzią immunologiczną gospodarza. Poszczególne czynniki biologiczne wykazują się różnym poziomem wywoływania zakażeń
 • Wyrok Trybunału z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ostoi ptaków w masywie górskim Riła w Bułgarii, C - 97/17
  Stan faktyczny i zarzuty Komisji Komisja Europejska wnosi do Trybunału o stwierdzenie, że ze względu na brak ujęcia całości ostoi ptaków obejmującej masyw górski Riła jako obszaru specjalnej ochrony (OSO) Republika Bułgarii nie zaklasyfikowała jako OSO najbardziej odpowiednich obszarów pod względem liczby i powierzchni dla ochrony gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W związku z tym uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy. Komisja przyjęła w uzasadnionej opinii, że jedynie 72% całkowitej powierzchni zostało sklasyfikowane jako OSO, co spowodowało ograniczenie ochrony 17 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment