• Co sądzą ekolodzy o ochronie środowiska? (3)
 • Ceramiczne ogniwa paliwowe szansą rozwoju górnictwa i energetyki (4)
  Rozwój systemu motoryzacyjnego świata jest możliwy przy stworzeniu alternatywy dla ropy jako siły napędowej. System ten potrzebuje i będzie potrzebował paliwa ciekłego, dostępnego, łatwego do magazynowania i transportu. Takim paliwem mogą być tylko węglowodory. Wśród nich, jako nośnik wodoru w ogniwach paliwowych, może być metanol. Aby produkcja metanolu była ekonomicznie do przyjęcia i nie miała wpływu na efekt cieplarniany, powinna być realizowana według polskiego patentu z biomasy i węgla przy udziale neutronów o wysokich energiach
 • Problemy zanieczyszczenia powietrza Krakowa pyłem drobnym (7)
  Do najważniejszych źródeł emisji pyłu, niezależnie od lokalizacji, należą energetyka, przemysł oraz transport. Ważnym elementem jest też transport zanieczyszczeń, niesionych z wiatrem z oddalonych miejsc. szczególnie to może być widoczne w Krakowie, gdzie każdego roku występują częste i znaczne przekroczenia poziomów emisji dopuszczalnych dla pyłu drobnego. W Krakowie istotnym czynnikiem w tym względzie są niekorzystne warunki klimatyczne oraz ukształtowanie terenu, utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. 
 • Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM (10)
  Warunkiem poprawy jakości zasobów wodnych jest ograniczenie wpływu ścieków komunalnych na wody powierzchniowe i podziemne. Szczególnie trudne do rozwiązania jest oczyszczanie ścieków komunalnych na wody powierzchniowe i podziemne. Szczególnie trudne do rozwiązania jest oczyszczanie ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie oraz o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, dotyczy to przede wszystkim jednostek osadniczych poniżej 2000 RLM, w których dodatkowo powstają zróżnicowane w ciągu roku ilości ścieków. Rozproszona zabudowa jest zasadniczym problemem w rozwiązaniu wszystkich elementów infrastruktury komunalnej, ponieważ narzuca konieczność wyboru między centralnym i decentralnym systemem kanalizacyjnym. W takim przypadku gospodarka ściekowa może mieć charakter i rozproszony, i lokalny. Wśród technologii oczyszczania ścieków komunalnych dla jednostek osadniczych poniżej 2000 RLM dużą popularnością cieszą się sekwencyjne reaktory porcjowe SBR. 
 • Ekonomia środowiska - Polskie opłaty ekologiczne (14)
 • Ile ptaków zginie w Zatoce Meksykańskiej? (16)
  Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon w kwietniu 2010 w Zatoce Meksykańskiej, ok. 20 km na południowy wschód od wybrzeży USA, była bezprecedensową katastrofą ekologiczną, której skutki będą długo odczuwane. Oszacowanie np. liczby ptaków, które bezpośrednio zginęły w wyniku wycieku ropy, jest wręcz niemożliwe. Do tego dochodzi zatrucie źródeł pokarmu, miejsc lęgowych, zubożenie siedlisk i ostoi oraz skażenie największego korytarza migracyjnego ptaków na Ziemi z północy wzdłuż doliny Missisipi na południe.
 • Pękanie platanów od mrozu (19)
 • Wpływ turystyki na zmianę środowiska naturalnego Gór Korony Ziemi. Góra Kościuszki (20)
 • Patrząc w przyszłość, korzystajmy nawet z "nawiedzonych" ekologów (24)
 • Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Wyrok Trybunału z 26 maja 2011 r. w sprawie oddziaływania obory na obszar NATURA 2000, C-538/09 (26)
 • Dofinansowanie inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza (27)
 • O kapliczkach przydrożnych w krajobrazie Polski (28)
 • Co nowego w instalacjach (30)
  Wentylacja w budynku inteligentnym; Uwagi doświadczonego projektanta; Zintegrowany system grzewczy dla każdego 
 • Wiosna za oknem i w nas... (31)
 • Tajemnice zdrowia - Błądząc w zakamarkach pamięci; Czy tlen poprawia pamięć? (34)
  Jak kodowana jest informacja węchowa? 
 • Paragraf i środowisko - Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
 • Kronika ekologiczna - luty-marzec 2012 (38)
  Swiatowy Dzień Wody 2012; Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego; Europejczycy chcą bardziej zdecydowanych działań UE w sprawie wody; "Badaj klimat z programem GLOBE"; Największy w Polsce kocioł opalany biomasą; Międzynarodowy Konkurs "Quarry Life Award"; Wieżowiec do pionowej uprawy roślin 
 • Recenzje - Rozważania o nauczaniu przyrody; Kreatywny nauczyciel - wskazówki i rozwiązania (39)
 • Krzyżówka
 • Dodatek ekologiczny dla szkół nr 210
  O tym, jak krasnale pomogły przyrodzie