• RIO+20 (3)
  Kolejny Szczyt Ziemi pod nazwą RIO+20 odbył się w dniach 20-23 czerwca br. w Rio de Janerio w Brazylii. 
 • Finansowanie gospodarki wodnej w Polsce (5)
  Stan gospodarki wodnej w Polsce jest niezadowalający. Przyczyną tej sytuacji jest brak konsekwencji we wdrożeniu koncepcji reformy gospodarki wodnej opracowanej w 1990 r. w ówczesnym Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Reformy gospodarki wodnej odkładać nie można. Jednak nie mogą to być zmiany organizacyjno-kompentencyjne. Powinna nią być reforma całego systemu finansowania gospodarki wodnej. Artykuł jest rozwinięciem poglądów autora.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska (8)
  Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub ziemi, za pobór wód oraz składowanie odpadów, czyli koszty pośrednie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są traktowane jako zobowiązania podatkowe, czyli obowiązek do zapłacenia na rzecz skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku na gruncie przepisów zawartych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i Ustawa o odpadach. Autorka omawia wszystkie problemy z tym związane.
 • Metody odzyskiwania kadmu ze zużytych baterii i akumulatorów (13)
 • Likwidacja bomb ekologicznych (16)
 • Ekonomia środowiska - Ratowanie wielorybów (18)
  Polowanie na wieloryby, ze względu na surowce, które w ten sposób pozyskiwano, osiągnęło w pierwszej połowie XX wieku rozmiary, grożące zagładą tych zwierząt. Wiele gatunków już wyginęło, a te, które jeszcze żyją, są chronione międzynarodowymi konwencjami, które ograniczają wolny dostęp do łowisk. Jednakże utrzymanie gatunku stwarza problemy ekonomiczne i prawne. 
 • Park Narodowy Katmal. Wulkaniczny tygiel (20)
  Utworzony w 1980 r. Park Narodowy Katmai, położony na południu Alaski, chroni krajobrazy powstałe po wybuchu wulkanów w 1912 r. Wtedy ponad 100 km2 zostało pokryte zwałami popiołu wulkanicznego, miąższości od 30 do ponad 200 metrów. Pokłady wulkanicznych osadów ostygły dopiero po 20 latach; ekosystemy odzyskały równowagę i przyroda ożywiona wróciła na te tereny znacznie później. 
 • Zimowiska dla nietoperzy (22)
 • Z orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 28 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do informacji o stacjach bazowych telefonii komórkowej, C - 71/10 (23)
 • 20 milionów euro na polskie projekty (24)
 • Recykling REJS (25)
 • Zysk nielicznych kosztem dobra publicznego? (26)
  Niszczenie zabytków architektury i obiektów przyrodniczych - mimo protestów społeczeństwa i interwencji u władz oraz piętnowania w środkach społecznego przekazu - trwa nadal. Polski krajobraz ubożeje, traci tożsamość, dewastuje się jego walory kulturowe i przyrodnicze. Jest to wynik omijania przepisów, samowoli budowlanej, a generalnie - pogoni ludzi i grup za zyskiem, kosztem dobra społecznego. Przytoczone przez autora przykłady, głównie z Warszawy, świadczą o tym wymownie. 
 • Konferencja "Błękitny SAN" (28)
 • Obszary chronione Alaski (29)
 • Stan poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (30)
 • Listy do redakcji - Zespół Pałacowy w Bukowcu (31)
 • Idzie lato - chroń włosy (32)
 • Tajemnice zdrowia - Nieodzowny składnik pokarmu (34)
 • Paragram i środowisko - Zadrzewienia śródpolne w Parku Krajobrazowym (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
 • Kronika ekologiczna - czerwiec-lipiec 2012 (38)
 • Recenzje - Prawo łowieckie - Ideowe źródła i tożsamość geografii (39)
 • Krzyżówka (40)