• Z żywymi naprzód iść (3)
 • Rozwój zrównoważony w kontekście logiki życia (4)
  Rozwój zrównoważony to polskie tłumaczenie angielskiego sustainable development. Literalne tłumaczenie zaś rozwój podtrzymujący. Co stanowi istotny podmiot owego rozwoju i podtrzymywania? Odpowiedź może być jedna: tym czymś jest samo życie. Idzie o podtrzymanie samego życia w całym jego bogactwie, dynamizmie i logice jego rozwoju. Czyjego życia? Czy chodzi o życie w ogóle, życie biologiczne wszystkich istot, czy o życie człowieka? - Odpowiedź w artykule
 • O kierunku przebudowy gospodarki wodnej w Polsce (2) (6)
 • Powódź a wezbranie na przykładzie Suszanki (9) Na wstępie artykułu autorki przeprowadzają tytułowe rozróżnienie między powodzią a wezbraniem. Wezbranie to podniesienie stanu wody w rzece w wyniku wzmożonego zasilania lub wskutek piętrzenia wody. Wezbrania mogą być opadowe albo roztopowe. Powodzią zaś określa się wezbrania przynoszące straty gospodarcze. Autorki ukazują to na przykładzie wezbrania i powodzi w maju 2010 roku na potoku Suszanka, dopływie Raby w pow. myślenickim w Beskidzie Wyspowym.
 • Co z Ligą Ochrony Przyrody? (12)
  Liga Ochrony Przyrody, utworzona w styczniu 1928 r., jest jedną z najstarszych organizacji ochrony środowiska przyrodniczego w Europie. Jeszcze w połowie lat 90 ub. wieku LOP zrzeszała 400 tys. uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, nauczycieli, uczonych, leśników, rolników i przyrodników. Wydawała wiele tytułów książek, czasopism i materiałów informacyjnych. Po zmianach ustrojowych i gospodarczych działalność Ligi i jej znaczenie ogromnie zmalało. Autor zastanawia się, co jest tego przyczyną, i wskazuje drogi ożywienia działalności LOP.
 • W obronie praw "braci młodszych" (14)
  Ochronę prawną zwierząt w Polsce wprowadzało rozporządzenie Prezydenta RP z marca 1928 roku, które, z niewielkimi zmianami, obowiązywało do października 1997. Zastąpiła je ustawa z sierpnia 1997. Istotny wpływ na jej treść miały zasady zawarte w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia, przyjętej przez UNESCO w październiku 1974 r. Autor zwraca uwagę na niedoskonałości legislacyjne obowiązującej obecnie ustawy. Aby powszechna ochrona zwierząt była skuteczna, konieczne jest przygotowanie nowej ustawy.
 • Ekonomia Środowiska - Dobrowolność w ochronie środowiska (16)
 • Z Orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 18 października 2012 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w Londynie, C-301/10 (18)
 • System gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce (19)
  Przedsiębiorstwa, które wprowadzają do obrotu sprzęt elektryczny  i elektroniczny albo go przetwarzają, odzyskują czy też poddają recyklingowi oraz unieszkodliwiają odpady powstające z jego zużycia, mają obowiązek rejestrowania się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Prowadzenie rejestru i zbieranie danych o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w Polsce reguluje to ustawa z 29 lipca 2005 r.
 • Edukacja - Ekologia - Społeczeństwo - Konkurs QUARRY LIFE AWARD (23)
 • Potrzebne mądre rozwiązanie (24)
 • Baterie i akumulatory po nowemu (27)
 • Ostoja przyrody Kanuti - Alaskańskie Torfowiska (29)
 • Plany i plamki - Przebarwienia skóry (32)
 • Nowy program NFOŚiGW (33)
 • Tajemnice Zdrowia - Najstarsza trucizna, czyli arsen (34)
 • Paragraf i Środowisko - Sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt (36)
 • Wiadomości z Internetu (37)
  Nowe sposoby monitoringu prętów paliwowych; Efektywne odzyskiwanie metali ziem rzadkich; Dogłębne badania fal; Efektywne katalizatory organiczne
 • Kronika Ekologiczna - październik- listopad (38)
  POLEKO 2012 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2012; Międzynarodowe spotkanie na temat bezpieczeństwa chemicznego; GIOŚ w trosce o czyste morze; Doświadczenia dot. transgranicznego bezpieczeństwa powodziowego; Nowoczesna spalarnia odpadów w Krakowie; Nagroda specjalna Polskiej Nagrody Jakości; Całkowity zakaz używania toreb foliowych
 • Recenzje - Lasy i zarośla. Przewodnik. Medycyna chińska dla każdego (39)
 • Krzyżówka (40)