• Przyszłość naszej energetyki?
  Jednym z poważniejszych zadań, jakie stoją przed nami, jest zaspokajanie potrzeb energetycznych bez negatywnego wpływu na środowisko. Pisze o tym prof. Maciej Nowicki w styczniowym numerze AURY w artykule pod tytułem "Dylematy polskiej energetyki XXI wieku".
 • Stan i zagrożenia gruntów rolnych Użytki rolne w Polsce mają archaiczną strukturę rozłogu małych gospodarstw, wadliwą sieć i nawierzchnię dróg rolniczych, zdegradowany system urządzeń melioracyjnych. Do tego dochodzi brak świadomości administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, że konieczne jest inwestowanie w ziemię. Wiele jest przyczyn zagrożeń jakości środowiska glebowego, w tym ekologicznych warunków rozwoju produkcji żywności i surowców na potrzeby przemysłu. Poprawa użytkowania ziemi, która łagodziłaby degradację jej środowiska, jest niezbędna.
 • Chemiczna konkurencja roślin i jej wykorzystanie w rolnictwie zrównoważonym
  Konkurencja między roślinami tego samego gatunku, jak i różnymi gatunkami, sąsiadującymi ze sobą, to powszechne i ważne oddziaływania w przyrodzie. Tę konkurencję określa się mianem allelopatii. Jest to w ostatnich latach coraz bardziej poznawane zjawisko, w które zaangażowane są metabolity wtórne, czyli różnego rodzaju związki chemiczne, specyficzne dla poszczególnych gatunków roślin. Charakter interakcji allelopatycznych może sprzyjać rozwojowi sąsiednich roślin, częściej jest to działanie hamujące wzrost i rozwój sąsiadów. Wykorzystanie allelopatii ma szczególne znaczenie w rolnictwie ekologicznym.
 • Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych
  Odpady ulegające biodegradacji mają różny charakter ze względu na właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i czas trwania. Właściwości te narzucają stosowanie różnych technologii odzysku i recyklingu ze względu na ochronę środowiska. Autorzy omawiają prace badawcze nad gospodarowaniem tymi odpadami.
 • Nowe strategie wyznaczają kierunki rozwoju NFOŚiGW
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jednostką o największym potencjale finansowym w polskim systemie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Świadczą o tym posiadane zasoby kapitałowe, kadrowe, dotychczasowy dorobek oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami, stanowiące narzędzie realizacji polityki ekologicznej państwa. Efektem tych działań jest poprawa stanu środowiska. Tylko zakończone w 2012 roku duże inwestycje wodno-ściekowe poprawiły standard życia ponad 12 mln ludzi w Polsce. Rok 2013 jest początkiem wdrażania wspólnej strategii działania Narodowego i szesnastu wojewódzkich funduszy na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
 • Gospodarka wodna wciąż na rozdrożu
  Ranga gospodarki wodnej nie była w Polsce, zwłaszcza w poprzednim ustroju, wysoka. Przeszło dwadzieścia lat po zmianach nadal trudno o optymizm. W tym okresie więcej zrobiono błędów niż rzeczy pożytecznych dla gospodarki wodnej. Byłoby zapewne jeszcze gorzej, gdyby nie ogólnoeuropejskie przepisy, do których Polska musiała się dostosować po wejściu do Unii Europejskiej. Propozycji poprawy sytuacji powstało w ostatnich latach sporo. Większość zainteresowanych zgadza się z krytycznymi uwagami, nie ma natomiast zgody, jeśli chodzi o propozycje naprawy. Dają tu znać o sobie interesy grupowe.
 • 40 lat problematyki ekonomicznej w AURZE
 • Nie zawsze przychylna aura ekologii i środowisku
 • Bezradność Matki Ziemi
 • Liberalny kapitalizm i globalizacja a rozwój zrównoważony
 • Ekonomia Środowiska - Ekologiczna Krzywa Kuznetsa
 • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR - Historia i współczesność
 • Z Orzecznictwa ETA - Wyrok Trybunału z 19 grudnia 2012 r. w sprawie stężenia pyłu PM10 na terytorium Włoch, C-68/11
 • Pisaliśmy o tym... 1974
 • Ikra ryb także dla skóry
 • Paragraf i Środowisko - Drzewo owocowe pomnikiem przyrody
 • Wiadomości z Internetu
 • Kronika ekologiczna - styczeń-luty 2013
 • Recenzje - Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja - Ekologia Krajobrazu
 • Krzyżówka