• Ochrona krajobrazu kulturowego Wzgórza Błogosławionej Bronisławy i otoczenia Kopca Kościuszki w Krakowie
  Kraków, miasto pełne zabytków, wpisane na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, jest dumą jego mieszkańców. Dzięki działającemu tu od ponad trzydziestu lat Społecznemu Komitetowi Ochrony Zabytków Krakowa udało się bardzo wiele budowli zabytkowych ocalić od ruiny i doprowadzić do ich rekonstrukcji i odnowienia z zapewnieniem im funkcji użytkowej. Od pewnego czasu coraz większą uwagę zwraca SKOZK na otoczenie budowli zabytkowych, zadrzewienie, ogrody, tereny zielone, które z tymi budowlami stanowią krajobrazy kulturowe, stworzone ręką człowieka dla ich harmonijnego wzbogacania tkanki miasta zabytkowego. Warto tu przytoczyć słowa śp. profesora Janusza Bogdanowskiego z Politechniki Krakowskiej - wielkiego rzecznika nowego kierunku ochrony dziedzictwa światowego - historycznych krajobrazów kulturowych.
 • Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej
  Współczesne normy i wytyczne techniczne, dotyczące projektowania i eksploatacji kanalizacji deszczowej, wskazują na modelowanie hydrodynamiczne jako niezbędne narzędzie inżyniera sanitarnego. Na rynku dostępna jest grupa programów, pozwalających na budowę modeli hydrodynamicznych sieci kanalizacyjnych, jednak większość z nich jest programami komercyjnymi (płatnymi). W pracy przedstawiono zasadność stosowania modelowania hydrodynamicznego oraz ogólny sposób działania takich programów. Obecnie wzrastający poziom uszczelnienia terenów miejskich oraz budowa coraz liczniejszych, specjalistycznych budowli podziemnych, takich jak np. tunele metra, tunele infrastrukturalne, tunele komunikacyjne, wielopoziomowe parkingi podziemne, wymusza potrzebę kompleksowego rozwiązania odprowadzenia i zagospodarowania wód deszczowych na terenach zurbanizowanych.
 • Polskie starania o ekokonwersję
  W 1991 r. rząd RP wystąpił z inicjatywą zamiany części długu wobec Klubu Paryskiego na krajowe wydatki na ochronę środowiska. Zidentyfikowano 4 dziedziny działania, które miały szanse uzyskać międzynarodowe poparcie. Były to: redukcja zanieczyszczeń atmosferycznych; redukcja zrzutu substancji autrofizujących do Bałtyku; ochrona klimatu (redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz substancji zubożających warstwę ozonową), oraz ochrona bioróżnorodności przez odpowiednie wspieranie rozwoju gospodarczego na terenach cennych przyrodniczo.
 • Kronika Ekologiczny
  Uzgodnienia UE na COP21. 18 września Rada UE ds. Środowiska uzgodniła wspólne stanowisko przed negocjacjami w Paryżu w dniach 30 listopada - 11 grudnia br. Ministrom udało się znaleźć kompromis wbrew początkowo niechętnemu stanowisku niektórych państw środkowoeuropejskich, w tym Polski. W spotkaniu uczestniczył Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
 • Encyklika Laudato Si 'Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom (2)
  II Kwestia wody 27. Inne wskaźniki aktualnej sytuacji powiązane są z wyczerpaniem zasobów naturalnych. Dobrze wiemy, że nie jest możliwe utrzymanie obecnego poziomu konsumpcji w krajach najbardziej rozwiniętych i bogatszych warstwach społeczeństwa, gdzie zwyczaj wykorzystywania i wyrzucania osiąga niesłychany poziom. Przekroczono pewne maksymalne granice eksploatacji planety, choć nie rozwiązaliśmy problemu ubóstwa.